Ferill 182. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988–89. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 182 . mál.


Nd.

1045. Nefndarálitum frv. til l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði.

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur rætt frumvarpið og kallaði til viðræðu eftirtalda: Þorstein Geirsson ráðuneytisstjóra, Markús Sigurbjörnsson prófessor, Skúla Guðmundsson lögfræðing, Þorleif Pálsson, deildarstjóra í dómsmálaráðuneytinu, Gest Jónsson og Jóhann H. Níelsson, lögfræðinga frá Lögmannafélagi Íslands, Friðgeir Björnsson og Valtý Sigurðsson frá Dómarafélagi Íslands, Rúnar Guðjónsson og Ásgeir Pétursson, sýslumenn frá Sýslumannafélagi Íslands.
    Einnig barst nefndinni úttekt Fjárlaga- og hagsýslustofnunar á kostnaði sem hlýst af framkvæmd laganna.
    Nefndin mælir með því að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Valdimar Indriðason var fjarverandi við lokaafgreiðslu málsins.

Alþingi, 5. maí 1989.Jón Kristjánsson,

Kristín Halldórsdóttir,

Geir Gunnarsson.


form., frsm.

fundaskr.Kristinn Pétursson.

Guðni Ágústsson.

Sighvatur Björgvinsson.