Ferill 498. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1989–90. – 1059 ár frá stofnun Alþingis.
112. löggjafarþing. – 498 . mál.


Nd.

1203. Nefndarálitum frv. til l. um Lánasýslu ríkisins.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.
    Guðmundur G. Þórarinsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.

Alþingi, 3. maí 1990.Páll Pétursson,


form., frsm.


Þórhildur Þorleifsdóttir,


fundaskr.


Friðrik Sophusson.


Jón Sæmundur Sigurjónsson.


Matthías Bjarnason.


Þórður Skúlason.