Ferill 202. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1991–92. – 1061 ár frá stofnun Alþingis.
115. löggjafarþing. – 202 . mál.


845. Breytingartillögurvið frv. til l. um stofnun hlutafélags um Síldarverksmiðjur ríkisins.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar (MB, MJ, GHall, ÁRÁ, VE).    Við 1. gr. Á eftir orðinu „hlutafélag“ í 1. málsl. komi: með heimili og varnarþing á Siglufirði.
    Við 6. gr. Eftirfarandi breytingar verði á greininni:
         
    
    Í stað orðanna „1. maí 1992“ í 1. málsl. komi: 1. ágúst 1992.
         
    
    Við greinina bætist ný málsgrein svohljóðandi:
                            Stjórn hlutafélagsins skal skipuð fimm mönnum.
    Við 10. gr. Í stað orðanna „1. maí 1992“ komi: 1. ágúst 1992.