Ferill 329. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 329 . mál.


735. Breytingartillögurvið frv. til l. um leigubifreiðar.

Frá samgöngunefnd.     1 .     Við 5. tölul. 3. gr. bætist: sbr. þó 2. málsl. 5. mgr. 7. gr.
     2 .     Við 6. gr. 2. mgr. orðist svo:
                  Þar sem takmörkun á fjölda fólksbifreiða hefur verið ákveðin skal umsækjandi full nægja skilyrðum 3. gr. og sitja þeir að öðru jöfnu fyrir við úthlutun leyfa er stundað hafa leiguakstur á fólki í a.m.k. eitt ár. Að jafnaði skal halda námskeið fyrir umsækjendur um atvinnuleyfi og má gera prófárangur að skilyrði fyrir því að leyfi verði veitt. Heimilt er að taka sérstakt tillit til umsókna um atvinnuleyfi frá öryrkjum, enda uppfylli þeir skilyrði þessara laga.
     3 .     Við 7. gr.
                   a .     3. mgr. orðist svo:
                            Samgönguráðherra setur reglur um undanþágur skv. 2. mgr. að fengnum tillögum umsjónarnefndar og félags eða félaga bifreiðastjóra á hlutaðeigandi svæði. Ráðherra er heimilt að fela félagi bifreiðastjóra, þar sem meiri hluti bifreiðastjóra á svæðinu er félagar, að annast framkvæmd á veitingu undanþága í samráði við umsjónarnefnd. Bif reiðastjóri getur áfrýjað ákvörðunum félagsins til umsjónarnefndar enda skal fyllsta jafnræðis gætt. Ákvarðanir umsjónarnefndar um kæru eru endanlegar innan stjórnsýsl unnar. Ráðherra getur með reglugerð ákveðið gjald fyrir veittar undanþágur.
                   b .     Á eftir 1. málsl. 5. mgr. komi nýr málsliður er orðist svo: Þó er heimilt að framlengja atvinnuleyfi til eins árs í senn allt til 75 ára aldurs leyfishafa ef hann telst hæfur til að stunda leiguakstur á grundvelli hæfnisprófs og læknisskoðunar eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð.
     4 .     Við 8. gr. Í stað orðanna „bifreiðastöð eða bifreiðastöðvar“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: félag eða félög leigubifreiðastjóra.
     5 .     Við 12. gr. 2. mgr. orðist svo:
                  Við gildistöku laga þessara haldast viðurkenningar á bifreiðastöðvum samkvæmt eldri lögum og þær takmarkanir á fjölda leigubifreiða sem nú eru í gildi þar til öðruvísi er ákveð ið af réttum aðilum.
     6 .     Við ákvæði til bráðabirgða.
                   a .     1. málsl. 1. mgr. orðist svo: Þrátt fyrir ákvæði 5. tölul. 3. gr. skulu þeir sem stunda akstur leigubifreiða við gildistöku laga þessara og hafa verið undanþegnir reglum um há marksaldur halda atvinnuréttindum sínum óskertum til 1. janúar 1996.
                   b .     Við 2. málsl. 1. mgr. bætist: nema þeir fái undanþágu á grundvelli 2. málsl. 5. mgr. 7. gr.