Ferill 126. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 126 . mál.


928. Breytingartillagavið frv. til l. um grunnskóla.

Frá Sigríði A. Þórðardóttur, Árna Johnsen, Birni Bjarnasyni,


Kristínu Ástgeirsdóttur, Ólafi Þ. Þórðarsyni, Petrínu Baldursdóttur,


Svavari Gestssyni, Tómasi Inga Olrich og


Valgerði Sverrisdóttur.    Við 57. gr. Eftirtaldar breytingar verði á greininni:
     a .     Í stað 1. mgr. komi tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                  Lög þessi öðlast þegar gildi og koma að fullu til framkvæmda 1. ágúst 1996, enda hafi Alþingi þá samþykkt:
             a.    Breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem tryggi öllum þeim kennurum og skólastjórnendum við grunnskóla, sem rétt hafa átt til aðildar að Líf eyrissjóði starfsmanna ríkisins, aðild að sjóðnum.
             b.    Lög um ráðningarréttindi kennara og skólastjórnenda við grunnskóla sem tryggi þeim efnislega óbreytt ráðningarréttindi hjá nýjum vinnuveitanda. Komi upp ágrein ingur milli samtaka kennara og sveitarfélags um form eða efni ráðningarréttinda get ur hvor aðili um sig óskað gerðardóms í málinu.
             c.    Breytingar á lögum um tekjustofna sveitarfélaga og lögum um skiptingu skatttekna milli ríkis og sveitarfélaga með tilliti til þeirra auknu verkefna er sveitarfélög taka að sér samkvæmt lögum þessum.
                  Jafnframt falla úr gildi ákvæði laga nr. 49/1991 eftir því sem ákvæði þessara laga koma til framkvæmda fram til 1. ágúst 1996 en þá falla lög nr. 49 frá 1991 að fullu úr gildi.
     b .     Í stað ártalsins „1995“ í 2. mgr. komi: 1996.
     c .     Í stað ártalsins „1995“ í 3. mgr. komi: 1996.

Greinargerð.


    Með tillögu þessari er fallið frá brtt. á þskj. 796 og jafnframt a-, b- og d-liðum brtt. í 13. tölul. á þskj. 667.