Ferill 47. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
119. löggjafarþing. – 47 . mál.


130. Nefndarálitum frv. til l. um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og mælir með að það verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:    Við 3. gr. bætist ný málsgrein er orðist svo:
    Formenn þingnefnda, sbr. 13. gr. þingskapa, og formenn þingflokka skulu fá greitt 15% álag á þingfararkaup. Enginn getur fengið nema eina álagsgreiðslu mánaðarlega samkvæmt þessari málsgrein. Enn fremur er heimilt að greiða formanni sérnefndar, sbr. 32. gr. þingskapa, svo og varaformanni fastanefndar, sambærilegt álag eða hluta þess, ef sérstök ástæða er til.

    Kristín Ástgeirsdóttir sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 15. júní 1995.    Vilhjálmur Egilsson,     Gunnlaugur M. Sigmundsson.     Jón Baldvin Hannibalsson.
    form., frsm.          

    Ísólfur Gylfi Pálmason.     Sólveig Pétursdóttir.     Pétur H. Blöndal,
              með fyrirvara.

    Guðjón Guðmundsson.     Steingrímur J. Sigfússon.