Ferill 450. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 450 . mál.


1084. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um meðferð opinberra mála, nr. 19 26. mars 1991, með síðari breytingum.

Frá allsherjarnefnd.    Við 4. gr. Eftirfarandi breytingar verði á greininni:
         
    
    Á eftir 3. mgr. komi ný málsgrein er orðist svo:
                            Lögreglustjóri, þar á meðal ríkislögreglustjóri, sem stýrt hefur rannsókn brots höfðar að jafnaði opinbert mál vegna brotsins, nema ríkissaksóknari höfði mál samkvæmt lögum þessum.
         
    
    Í stað orðanna „kveða á um“ í 4. mgr., er verði 5. mgr., komi: kveða nánar á um.
    Á eftir 6. gr. komi ný grein er orðist svo:
                  Í stað orðsins „Lögreglumönnum“ í 1. mgr. 97. gr. laganna kemur: Lögreglu.
    7. gr., er verði 8. gr., orðist svo:
                  Eftirfarandi breytingar verða á 98. gr. laganna:
         
    
    Í stað orðsins „Lögreglumönnum“ í upphafi greinarinnar kemur: Lögreglu.
         
    
    E- og f-liðir falla brott.