Ferill 541. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 541 . mál.


1155. Frumvarp til lagaum breyting á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nr. 88/1995, með síðari breytingu.

Flm.: Geir H. Haarde, Valgerður Sverrisdóttir, Svavar Gestsson,


Rannveig Guðmundsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir,


Guðný Guðbjörnsdóttir.1. gr.


    Við 13. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðast svo:
    Nú tekur alþingismaður, er nýtur biðlauna skv. 1. mgr., við starfi í þjónustu ríkisins eða annars aðila áður en þriggja eða sex mánaða tímabilið er liðið og skulu þá launagreiðslur samkvæmt þessari grein falla niður ef laun þau er nýja starfinu fylgja eru jöfn eða hærri en biðlaunagreiðslur til hans. Ef launin í nýja starfinu eru lægri skal greiða honum launamismuninn til loka þriggja eða sex mánaða tímabilsins.

2. gr.


    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.


    Frumvarp þetta er flutt í framhaldi af samþykkt nýrra laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Í frumvarpinu felst að hið almenna ákvæði þeirra laga um skerðingu biðlaunagreiðslna, ef menn taka strax við nýju starfi, gildi jafnt um alþingismenn sem um starfsmenn ríkisins.
Prentað upp.