Ferill 300. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.



1995–96. – 1065 ár frá stofnun Alþingis.
120. löggjafarþing. – 300 . mál.


1196. Nefndarálit



um till. til þál. um úttekt og flutning á félagslegum verkefnum frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytis.

Frá allsherjarnefnd.



    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið umsagnir um það frá félagsmálaráðuneyti, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti og Þroskahjálp.
    Tillagan fjallar um skipun starfshóps til að gera úttekt á og skilgreina hvaða stofnanir og verkefni á sviði heilbrigðisráðuneytis séu í raun félagsleg verkefni sem eðlilegra væri að heyrðu undir félagsmálaráðuneyti.
    Í framkvæmd eru mörk heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis óljós varðandi félagslega þjónustu og ljóst er að huga verður að þessum mörkum. Þegar hefur verið skipaður starfshópur sem hefur það hlutverk að ræða verkaskiptingu ráðuneytanna.
    Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt.


    Jóhanna Sigurðardóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 4. júní 1996.



Sólveig Pétursdóttir,

Jón Kristjánsson.

Hjálmar Jónsson.


form., frsm.



Ögmundur Jónasson.

Kristján Pálsson.

Árni R. Árnason.



Ísólfur Gylfi Pálmason.

Lúðvík Bergvinsson.

Guðný Guðbjörnsdóttir.