Ferill 143. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 143 . mál.


292. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, VS, PHB, EOK, GMS, KPál).    Við 3. gr. Í stað orðanna „Árlega skulu þeir“ í upphafi síðari efnismálsl. komi: Aðilar, sem fá slíka undanþágu, skulu árlega.
    Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verði 4. gr., sem orðist svo:
                  Lög þessi öðlast þegar gildi.
    Við 4. gr. bætist: sbr. þó 2. málsl. lokamálsgreinar 5. gr.