Ferill 145. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 145 . mál.


325. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, PHB, VS, GMS, SP).    Við 1. gr.
         
    
    Í stað hlutfallstölunnar „1,35“ í a-lið komi: 1,3.
         
    
    Í stað hlutfallstölunnar „4,15“ í 1. efnismgr. b-liðar komi: 3,95.
         
    
    Í stað hlutfallstalnanna „2,7“, „3,2“ og „3,7“ í a–c-lið 3. efnismgr. b-liðar komi: 2,5, 3,0 og 3,5.
         
    
    Í stað hlutfallstalnanna „5,15“, „4,8“ og „4,45“ í a–c-lið 4. efnismgr. b-liðar komi: 4,9, 4,6 og 4,25.
    Á eftir 1. gr. komi tvær nýjar greinar er orðist svo:
         
    
    (2. gr.)
                            Á eftir 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. laganna komi tveir nýir töluliðir, svohljóðandi:
                   3.    Staðlaráð fái í sinn hlut sem nemi allt að 0,007% af gjaldstofni skv. III. kafla.
                   4.    Icepro fái í sinn hlut sem nemi allt að 0,001% af gjaldstofni skv. III. kafla.
         
    
    (3. gr.)
                            Orðin „umfram 6% af launum“ í 1. tölul. 7. gr. laganna falla brott.
Prentað upp.