Ferill 228. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 228 . mál.


410. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um málefni fatlaðra, nr. 59/1992.

Frá félagsmálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund frá félagsmálaráðuneyti Sturlaug Tómasson og Þorgerði Benediktsdóttur deildarstjóra. Þá komu til fundar Hjördís Árnadóttir félagsmálastjóri frá Reykjanesbæ, Þór Þórarinsson framkvæmdastjóri og Sigríður Daníelsdóttir frá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi og Hjörleifur Kvaran borgarlögmaður. Þá bárust nefndinni athugasemdir frá Akureyrarbæ.
    Í frumvarpinu er annars vegar að finna ákvæði er lúta að yfirtöku sveitarfélaga á málefnum fatlaðra og hins vegar ákvæði vegna breytinga á öðrum lögum.
    Nefndin ræddi sérstaklega skipan verkefnisstjórna til að undirbúa yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir að í slíkum verkefnisstjórnum sitji, auk fulltrúa af hálfu ríkisins, m.a. fulltrúar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, hagsmunasamtökum fatlaðra og stéttarfélögum.
    Þá ræddi nefndin, m.a. með hliðsjón af athugasemdum sem fram komu hjá gestum á fundum nefndarinnar, hvernig réttindagæsla í málefnum fatlaðra á landsvísu yrði best tryggð. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að rétt væri að kveða sérstaklega á um það í ákvæði til bráðabirgða að við undirbúning framangreindrar yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga skuli huga að þeirri réttindagæslu.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi

BREYTINGU:

    Við 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Við undirbúninginn skal huga að réttindagæslu fatlaðra.

    Kristín Ástgeirsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 18. des. 1996.Siv Friðleifsdóttir,

Einar K. Guðfinnsson.

Magnús Stefánsson.


varaform., frsm.Kristján Pálsson.

Pétur H. Blöndal.

Arnbjörg Sveinsdóttir.Rannveig Guðmundsdóttir.

Sigríður Jóhannesdóttir,


með fyrirvara.
Prentað upp.