Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


446. Breytingartillaga


við frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ÁJ, ÁMM, ÍGP, HjálmJ, ArnbS).


    Við 3. gr. Greinin orðist svo:
    Árið 1997 er áætlað að innheimtar tekjur verði þær sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi samkvæmt þessari grein:

(Texti skjalsins er ekki til í tölvutæku formi.

Prentuð útgáfa af skjalinu er fáanleg í

skjalaafgreiðslu Alþingis, Skólabrú 2, sími 5630 692.)