Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 1 . mál.


452. Breytingartillögur


við frv. til fjárlaga fyrir árið 1997.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ÁJ, ÁMM, ÍGP, HjálmJ, ArnbS).


Þús. kr.

    Við 4. gr. 00-201 Alþingi. 105 Alþjóðasamstarf þingmanna.
        Fyrir „25.900“ kemur     
28.400

    Við 4. gr. 00-999 Ýmis verkefni. Nýr liður:
        621 Minningarkapella við Ljósavatn     
7.000

    Við 4. gr. 01-221 601 Byggðastofnun.
        Fyrir „190.000“ kemur     
204.000

    Við 4. gr. 01-901 101 Húsameistari ríkisins.
        Fyrir „17.600“ kemur     
15.600

    Við 4. gr. 02-210 101 Háskólinn á Akureyri.
        Fyrir „219.700“ kemur     
222.700

    Við 4. gr. 02-225 Samvinnuháskólinn.
         
    
    101 Almennur rekstur.
                  Fyrir „28.700“ kemur     
50.700

         
    
    102 Annað en kennsla. Liðurinn fellur brott.
    Við 4. gr. 02-303 Menntaskólinn á Laugarvatni. 102 Annað
          en kennsla.
        Fyrir „20.500“ kemur     
3.800

    Við 4. gr. Við bætist nýr fjárlagaliður:
         02-317 Sameignir skólanna á Laugarvatni.
        101 Almennur rekstur     
31.200

    Við 4. gr. 02-318 Framhaldsskólar, viðhald og stofnkostnaður.
          650 Tölvubúnaður.
        Fyrir „7.000“ kemur     
15.000

    Við 4. gr. 02-531 Íþróttakennaraskóli Íslands. 102 Annað
          en kennsla.
        Fyrir „20.300“ kemur     
5.800

    Við 4. gr. 02-903 101 Þjóðskjalasafn Íslands.
        Fyrir „54.200“ kemur     
60.100

    Við 4. gr. 02-919 Söfn, ýmis framlög. Nýr liður:
        131 Kvennasögusafn     
1.000

    Við 4. gr. 02-989 Ýmis íþróttamál. Nýir liðir:
         
    
    119 Handknattleikssamband Íslands      14.000
         
    
    651 Skíðaskólinn í Kerlingarfjöllum      4.000
    Við 4. gr. 02-999 Ýmislegt.
         
    
    Við 144 Snorrastofa.
                  Fyrir „2.000“ kemur     
6.000

Þús. kr.

         
    
    Við 190 Ýmis framlög. Liðurinn Óskipt í Sérstöku yfirliti.
                  Fyrir „1.200“ kemur     
2.200

    Við 4. gr. 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa.
         
    
    101 Yfirstjórn.
                  Fyrir „334.200“ kemur     
332.200

         
    
    Nýr liður:
                  155 Viðskiptaþjónusta     
25.000

    Við 4. gr. 03-190 Ýmis verkefni. 113 Þátttaka fulltrúa vinnu-
          markaðarins í EFTA- og EES-samstarfi.
        Fyrir „2.500“ kemur     
4.500

    Við 4. gr. Við bætist nýr fjárlagaliður:
         03-511 Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
        110 Almennur rekstur     
60.000

    Við 4. gr. Við bætist nýr fjárlagaliður:
         04-341 Átak í landgræðslu og skógrækt.
        110 Almennur rekstur     
75.000

    Við 4. gr. 05-190 Ýmis verkefni. 132 Starfsmenntun, markaðsöflun,
          kynning og tilraunir.
        Fyrir „18.800“ kemur     
28.800

    Við 4. gr. 06-325 110 Neyðarsímsvörun.
        Fyrir „25.000“ kemur     
50.000

    Við 4. gr. 06-390 Ýmis löggæslukostnaður.
         
    
    Við 4 Sértekjur.
                  Fyrir „35.000“ kemur     
5.000

         
    
    Nýr liður:
                  120 Störf rannsóknarlögreglumanna     
11.200

         
    
    Við 601 Tæki og búnaður.
                  Fyrir „15.000“ kemur     
10.000

    Við 4. gr. 06-397 Schengen samstarf. 601 Tæki og búnaður.
        Fyrir „20.000“ kemur     
10.000

    Við 4. gr. 06-418 Sýslumaðurinn á Ísafirði. 120 Löggæsla.
        Fyrir „52.000“ kemur     
50.600

    Við 4. gr. 06-421 Sýslumaðurinn á Sauðárkróki. 120 Löggæsla.
        Fyrir „32.300“ kemur     
30.900

    Við 4. gr. 06-424 Sýslumaðurinn á Akureyri. 120 Löggæsla.
        Fyrir „108.900“ kemur     
107.500

    Við 4. gr. 06-426 Sýslumaðurinn á Seyðisfirði. 120 Löggæsla.
        Fyrir „38.000“ kemur     
36.600

    Við 4. gr. 06-434 Sýslumaðurinn í Keflavík. 120 Löggæsla.
        Fyrir „141.400“ kemur     
140.000

    Við 4. gr. 06-436 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði.
         
    
    Við 101 Yfirstjórn.
                  Fyrir „93.500“ kemur     
95.500

         
    
    Við 120 Löggæsla.
                  Fyrir „133.400“ kemur     
129.200

Þús. kr.

    Við 4. gr. 06-491 626 Húsnæði sýslumannsins á Seyðisfirði.
        Fyrir „7.000“ kemur     
13.000

    Við 4. gr. 06-701 121 Prestar og prófastar.
        Fyrir „429.100“ kemur     
432.900

    Við 4. gr. 07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi. 101 Svæðisskrifstofa.
         Fyrir „12.700“ kemur     
14.700

    Við 4. gr. 07-801 110 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga.
        Fyrir „2.415.000“ kemur     
2.390.000

    Við 4. gr. 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi.
         
    
    Við 131 Félagasamtök, styrkir. Sundurliðun breytist og verður
                  á þessa leið:
Þús. kr.

                   Félagasamtök, styrkir (07-999 131).
                   
    Samtökin 78      500
                   
    Barnaheill      300
                   
    Landssamtökin Þroskahjálp      3.700
                   
    Umsjónarfélag einhverfra      500
                   
    Félag einstæðra foreldra      700
                   
    Landssamband aldraðra      300
                   
    Fræðsla fyrir aðstandendur fatlaðra      500
                   
    Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra      3.500
                   
    Blindrafélagið      5.000
                   
    Félagasamtökin Vernd      500
                   
    Málbjörg      300
                   
    Kvennaráðgjöfin      500
                   
    Daufblindrafélag Íslands      700
                   
    Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra      1.500
                   
    Ný dögun, samtök um sorg og sorgarviðbrögð      500
                   
    Geðverndarfélag Akureyrar      400
                   
    Félag heyrnarlausra      3.000
                            Óskipt     
3.900

........

26.300

        b.    Við 190 Ýmis framlög.
                   
    Fyrir „12.000“ kemur      22.000
                   
    Sundurliðun breytist og verður á þessa leið:
Þús. kr.

                   Ýmis framlög (07-999 190).
                   
    Foreldra- og kennarafélag Öskjuhlíðarskóla      4.000
                   
    Íslensk ættleiðing      2.300
                   
    Geðhjálp      3.500
                   
    Ísafjarðarbær, flóttamenn frá Júgóslavíu      10.000
                            Óskipt     
2.200

........

22.000
Þús. kr.

    Við 4. gr. 08-201 101 Tryggingastofnun ríkisins.
        Fyrir „578.700“ kemur     
584.900

    Við 4. gr. 08-350 101 Sjúkrahúsið Akranesi.
        Fyrir „512.700“ kemur     
518.700

    Við 4. gr. 08-358 101 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri.
        Fyrir „1.445.000“ kemur     
1.452.000

    Við 4. gr. 08-368 101 Sólvangur, Hafnarfirði.
        Fyrir „248.400“ kemur     
252.400

    Við 4. gr. 08-370 Sjúkrahús með fjölþætta starfsemi.
         
    
    Við 101 Almennur rekstur.
                  Fyrir „12.800“ kemur     
112.800

         
    
    Við 4 Sértekjur. Liðurinn fellur brott.
    Við 4. gr. 08-371 101 Ríkisspítalar.
        Fyrir „7.800.000“ kemur     
7.884.000

    Við 4. gr. 08-375 101 Sjúkrahús Reykjavíkur.
        Fyrir „4.727.500“ kemur     
4.847.500

    Við 4. gr. 08-621 Áfengisvarnir og bindindismál. Liðurinn orðast svo:
        08-621 Forvarnasjóður.
        110 Áfengisvarnaráð     
9.100

        190 Forvarnasjóður     
45.900

    Við 4. gr. 08-950 190 Rekstrarhagræðing.
        Fyrir „105.000“ kemur     
45.000

    Við 4. gr. 09-201 Ríkisskattstjóri.
         
    
    Við 110 Sameiginleg útgjöld ríkisskattstjóra og skattstofa.
                  Fyrir „91.800“ kemur     
81.800

         
    
    Nýr liður:
                  120 Skatteftirlit     
33.000

    Við 4. gr. 09-202 101 Skattstofan í Reykjavík.
        Fyrir „207.800“ kemur     
204.800

    Við 4. gr. 09-203 101 Skattstofa Vesturlands.
        Fyrir „33.000“ kemur     
31.100

    Við 4. gr. 09-204 101 Skattstofa Vestfjarða.
        Fyrir „23.200“ kemur     
21.300

    Við 4. gr. 09-205 101 Skattstofa Norðurlands vestra.
        Fyrir „23.300“ kemur     
22.600

    Við 4. gr. 09-206 101 Skattstofa Norðurlands eystra.
        Fyrir „56.700“ kemur     
49.200

    Við 4. gr. 09-207 101 Skattstofa Austurlands.
        Fyrir „27.800“ kemur     
25.900

    Við 4. gr. 09-208 101 Skattstofa Suðurlands.
        Fyrir „33.700“ kemur     
32.700

    Við 4. gr. 09-209 101 Skattstofa Vestmannaeyja.
        Fyrir „12.900“ kemur     
12.600

    Við 4. gr. 09-211 101 Skattstofa Reykjaness.
        Fyrir „101.800“ kemur     
104.100

Þús. kr.

    Við 4. gr. 09-250 110 Ýmis innheimtukostnaður.
        Fyrir „147.900“ kemur     
145.900

    Við 4. gr. 09-381 101 Uppbætur á lífeyri.
        Fyrir „1.105.000“ kemur     
725.000

    Við 4. gr. 09-481 601 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum.
        Fyrir „200.000“ kemur     
265.000

    Við 4. gr. 09-989 190 Launa- og verðlagsmál.
        Fyrir „460.000“ kemur     
1.060.000

    Við 4. gr. 09-990 Ríkisstjórnarákvarðanir. 190 Markaðsátak
          erlendis. Liðurinn fellur brott.
    Við 4. gr. 09-999 Ýmislegt. Nýr liður:
        120 Endurgreiðslur til sveitarfélaga     
35.000

    Við 4. gr. 10-190 Ýmis verkefni. 112 Vetrarsamgöngur og
          vöruflutningar.
         
    
    Fyrir „28.100“ kemur      29.500
         
    
    Sundurliðun kemur í sérstöku yfirliti á þessa leið:
Þús. kr.

         Vetrarsamgöngur og vöruflutningar (10-190 112).
         
    
    Almennir styrkir:
                   
    Knarrarnes, Mýrabátur      100
                   
    Snæfellsbær, Breiðuvíkurhreppur og Nes-
                              hreppur     
140

                   
    Dalahérað      180
                   
    Reykhólahreppur      280
                   
    Mjólkurflutningar í Vestur-Barðastrandar-
                              sýslu     
90

                   
    Vesturbyggð, Rauðasandur og Barðaströnd      560
                   
    Ísafjarðarbær      640
                   
    Súðavíkurhreppur      90
                   
    Hólmavík–Nauteyrarhreppur      140
                   
    Árneshreppur      1.150
                   
    Djúpavík og Gjögur      140
                   
    Kaldrananeshreppur      140
                   
    Skagahreppur      120
                   
    Skefilsstaðahreppur      120
                   
    Snjóbifreið í Skagafirði      90
                   
    Fljótahreppur      180
                   
    Björgunarsveitin Strákar      90
                   
    Ólafsfjarðarsveit      90
                   
    Svarfaðardalur      140
                   
    Grýtubakkahreppur      70
                   
    Hálshreppur      70
                   
    Húsavík–Vopnafjörður      550
                   
    Mývatnssveit      90
                   
    Mývatn–Húsavíkurflugvöllur      90
Þús. kr.
Þús. kr.
                   
    Vetrarflutningar á Hólsfjöllum      370
                   
    Öxarfjörður–Kópasker      50
                   
    Þórshöfn      50
                   
    Bakkafjörður      50
                   
    Vopnafjörður      50
                   
    Borgarfjörður eystri      280
                   
    Hjaltastaðarhreppur      70
                   
    Jökuldalur, vetrarflutningar      180
                   
    Möðrudalur      90
                   
    Eiðahreppur      90
                   
    Snjóbifreið á Egilsstöðum      90
                   
    Fjarðarheiði      640
                   
    Oddsskarð      640
                   
    Breiðdalsvík      180
                   
    Djúpivogur–Hornafjörður      280
                   
    Svínafell í Nesjum      90
                   
    Mýrdalshreppur      230
........

8.780

         
    
    Stofnstyrkir:
                  Snjóbíll í Fljótum     
500

         
    
    Styrkir til flugfélaga:
                   
    Sjúkraflug á Vestfjörðum      4.500
                   
    Flugfélag Norðurlands hf. (sjúkraflug)      1.900
                   
    Flugfélag Austurlands hf. (sjúkraflug)      4.200
                   
    Flugfélag Vestmannaeyja hf. (sjúkraflug)      4.200
                   
    Flugsamgöngur við Gjögur      1.500
                   
    Flugsamgöngur við Siglufjörð      500
                   
    Flugsamgöngur við Grímsey      1.500
                   
    Flugsamgöngur N-Þingeyjarsýslu      700
........

19.000

         
    
    Óskipt           1.220
........
29.500

    Við 4. gr. 10-211 Vegagerðin.
         
    
    Við 610 Nýframkvæmdir.
                  Fyrir „2.206.000“ kemur     
2.176.000

         
    
    Við 611 Framkvæmdaátak vegna atvinnumála.
                  Fyrir „650.000“ kemur     
507.000

Þús. kr.

         
    
    Við 621 Landsvegir.
                  Fyrir „60.000“ kemur     
52.000

         
    
    Við 643 Safnvegir.
                  Fyrir „170.000“ kemur     
164.000

         
    
    Við 655 Ferjur og flóabátar.
                  Fyrir „460.000“ kemur     
672.000

    Við 4. gr. 10-472 Flugvellir.
         
    
    Við 680 Flugvellir, framkvæmdir.
                  Fyrir „310.000“ kemur     
386.000

         
    
    Við 4 Sértekjur.
                  Fyrir „576.100“ kemur     
652.100

    Við 4. gr. 12-190 Ýmis verkefni. Nýr liður:
        120 Icepro-nefnd     
2.200

    Við 4. gr. 14-190 Ýmis verkefni.
         
    
    Við 129 Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum.
                  Fyrir „6.500“ kemur     
10.300

         
    
    Við 135 Umhverfisvöktun.
                  Fyrir „28.600“ kemur     
28.000

         
    
    Við 153 Undirbúningur náttúrustofa.
                  Fyrir „500“ kemur     
200

         
    
    Nýr liður:
                  154 Rannsóknastöð Kvískerjum     
3.000

         
    
    Við 155 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar.
                  Fyrir „3.100“ kemur     
3.000

         
    
    Við 156 Vernd Breiðafjarðar.
                  Fyrir „1.000“ kemur     
1.500

         
    
    Við 157 Þjóðgarður á Snæfellsnesi, undirbúningur.
                  Fyrir „2.000“ kemur     
2.500

    Við 4. gr. 14-210 101 Veiðistjóri.
        Fyrir „37.400“ kemur     
44.400

    Við 4. gr. 14-310 101 Landmælingar Íslands.
        Fyrir „123.900“ kemur     
136.100

    Við 4. gr. 14-410 Veðurstofa Íslands.
         
    
    Við 170 Veðurþjónusta fyrir millilandaflug.
                  Fyrir „84.600“ kemur     
80.900

         
    
    Við 4 Sértekjur.
                  Fyrir „111.500“ kemur     
107.900

         
    
    Við 601 Tæki og búnaður.
                  Fyrir „10.400“ kemur     
10.500