Ferill 309. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 309 . mál.569. Tillaga til þingsályktunarum vegáætlun fyrir árin 1997–2000.

(Lögð fyrir Alþingi á 121. löggjafarþingi 1996–97.)    Alþingi ályktar, samkvæmt V. kafla vegalaga nr. 45/1994, að árin 1997–2000 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi vegáætlun.

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN


(Fjárhæðir í m.kr.)                                  
1997
1998 1999 2000

1.1. Markaðar tekjur:
    1. Bensíngjald     
4.525
4.587 4.645 4.488
    2. Þungaskattur, km-gjald     
1.830
1.859 1.882 1.847
    3. Þungaskattur, árgjald     
790
802 815 802
    
1.2. Fært í ríkissjóð     
-806
-646 -576 -506

6.339 6.602 6.766 6.631
1.3. Framkvæmdaátak:
    1. Frá mörkuðum tekjustofnum     
350
360 380 700
    2. Framlag úr ríkissjóði     
350
350 350 0
    3. Endurgreiðsla lánsfjár     
-50
-210 -280 0

         
650 500 450 700
1.4. Lán vegna Skeiðarársands     
100
-100

     Samtals 7.089 7.102 7.116 7.331


II. SKIPTING ÚTGJALDA.


(Fjárhæðir í m.kr.)

1997

1998

1999

2000

    

2.1. Stjórn og undirbúningur:
    1. Skrifstofukostnaður     
141
141 150 154
    2. Tæknilegur undirbúningur     
145
145 159 163
                                       
_____
286 _____ 286 _____ 309 _____ 317
2.2. Viðhald þjóðvega:
    1. Almenn þjónusta
              1. Sameiginlegt     
243
244 246 253
              2. Vegir og vegyfirborð     
345
350 355 354
              3. Brýr og önnur vegamannv     
42
46 49 52
              4. Vegmerkingar og vegbúnaður     
245
250 265 276
                                       
_____
875 _____ 890 _____ 915 _____ 935
    2. Vetrarþjónusta     
650
660 670 680
    3. Viðhald
              1. Endurnýjun bund. slitlags.     
516
531 580 610
              2. Endurnýjun malarslitlaga     
212
216 210 200
              3. Styrkingar og endurbætur     
278
284 300 310
              4. Viðhald brúa og varnargarða     
114
114 145 150
              5. Öryggisaðgerðir     
62
62 65 70
              6. Vatnaskemmdir     
93
93 100 100
                                       
_____
1.275 _____ 1.300 _____ 1.400 _____ 1.440
    4. Þéttbýlisvegir     
330 340 350 360
2.3.     Til nýrra þjóðvega:
    1. Stofnvegir
              1. Alm. verk. og bundin slitl.     
539
694 692 613
              2. Höfuðborgarsvæðið     
379
521 537 330
              3. Stórverkefni     
512
538 528 540
              4. Framkvæmdaátak     
517
500 583 700
              5. Skeiðarársandur     
250
100 0 0
                                       
_____
2.197 _____ 2.353 _____ 2.340 _____ 2.183
    2. Tengivegir          
315 330 350 370
    3. Til brúagerða
              1. Brýr 10 m og lengri     
125
135 160 180
              2. Smábrýr          
15
15 20 20
                                       
_____
140 _____ 150 _____ 180 _____ 200
    4. Girðingar          
31 34 36 38

2.4. Til safnvega          
164 164 190 200
2.5. Til landsvega          
52 52 60 65
2.6. Til styrkvega          
25 25 25 25
2.7. Til reiðvega          
11 11 15 15
2.8. Til tilrauna          
66 67 68 73
2.9. Til flóabáta.     .     
672 440 208 430

              
     Samtals 7.089 7.102 7.116 7. 331


III. FLOKKUN VEGA3.1. Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.


Suðurlandskjördæmi.


   1         Hringvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, yfir Eldhraun og Kúðafljót sunnan Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við Sandskeið.
  22    Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð.
  25    Þykkvabæjarvegur: Af Hringvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í Þykkvabæ.
  26    Landvegur: Af Hringvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk austan við Þjórsá hjá Búrfelli að Þjórsárdalsvegi nálægt Sultarfit.
 201     Vallavegur: Af Hringvegi við Brúará á Hringveg við Brunná.
 202    Prestbakkavegur: Af Hringvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
 204    Meðallandsvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðrifljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Hringveg austan Kúðafljóts.
 205    Klausturvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
 206    Holtsvegur: Af Hringvegi að Húnkubökkum.
 208    Skaftártunguvegur: Af Hringvegi vestast í Eldhrauni yfir Eldvatn hjá Ásum, um Skaftártungu að Fjallabaksleið nyrðri.
 209    Hrífunesvegur: Af Hringvegi nálægt Laufskálavörðu um Hrífunes á Skaftártunguveg austan Tungufljótsbrúar.
 210    Ljótarstaðavegur: Af Skaftártunguvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli.
 211    Álftaversvegur: Af Hringvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
 212    Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jóvíkurhryggi á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
 214    Kerlingardalsvegur: Af Hringvegi að Kerlingardal.
 215    Reynishverfisvegur: Af Hringvegi hjá Fossholtum að Presthúsum.
 216    Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
 218    Dyrhólavegur: Af Hringvegi hjá Litla Hvammi í Mýrdal að heimreið að Vatnsskarðshólum.
 219    Péturseyjarvegur: Af Hringvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Hringveg vestan Péturseyjar.
 238    Fellavegur: Af Dalavegi í Vestmannaeyjum, sunnan Smáragötu, milli Fella að flugstöð.
 239    Eldfellsvegur: Af Fellavegi við Helgafellsbraut, um Eldfellshraun og Páskahraun, á Fellaveg sunnan Helgafells.
 240    Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, meðfram vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita.
 242    Raufarfellsvegur: Af Hringvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Hringveg austan Svaðbælisár.
 243    Leirnavegur: Af Hringsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, á Hringveg austan við Steina.
 245    Hverfisvegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Hringveg austan Írár.
 246    Skálavegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Hringveg austan við Hvamm.
 247    Sandhólmavegur: Af Hringvegi við Hvamm, um Efraholt, á Hringveg hjá Fitjamýri.
 248    Markarvegur: Af Þórsmerkurvegi austan Markarfljóts að Stórumörk.
 249    Þórsmerkurvegur: Af Hringvegi austan Markarfljóts hjá Seljalandi að Markarvegi.
 250    Dímonarvegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli fram hjá Stóra-Dímon, á Fljótshlíðarveg við Merkjaá.
 251    Hólmabæjavegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli um Borgareyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.
 252    Landeyjavegur: Af Hringvegi austan Affalls, um Miðey Bergþórshvol, Þúfu og Fróðholt á Hringveg austan Þverár.
 253    Gunnarshólmavegur: Af Landeyjavegi hjá Votmúlastöðum um Sel á Landeyjaveg hjá Gunnarshólma.
 254    Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum.
 255    Akureyjarvegur: Af Hringvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg nálægt Akurey.
 261    Fljótshlíðarvegur: Af Hringvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot að Fljótsdal.
 262    Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efrahvol að Markaskarði.
 264    Rangárvallavegur: Af Hringvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Hringveg vestan Varmadals.
 266    Oddavegur: Af Hringvegi vestan við Strönd að Odda.
 267    Selalækjarvegur: Af Hringvegi við Varmadal að Selalæk.
 268    Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
 271    Árbæjarvegur: Af Hringvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteinshöfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu.
 273    Bugavegur: Af Hringvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti.
 275    Ásvegur: Af Hringvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ að Hrauk.
 282    Ásmundarstaðavegur: Af Hringvegi við Áshól að Ásmundarstöðum.
 284    Heiðarvegur: Af Hringvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
 286    Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á Landveg neðan við Köldukinn.
 288    Kálfholtsvegur: Af Hringvegi hjá Einbúa um Hamra og Kálfholt á Hringveg á Lónsheiði.
2027    Hrunavegur: Af Hringvegi að Sléttu.
2050    Fossvegur: Af Hringvegi að Fossi 2 og 3.
2075    Hörgslandsvegur: Af Hringvegi að Hörgslandi.
2120    Giljavegur: Af Hringvegi að Giljum.
2140    Brekknavegur: Af Hringvegi að Ási.
2160     Hvolavegur: Af Hringvegi að Hvoli.
2180     Sólheimavegur: Af Hringvegi að Sólheimum.
2420     Skógavegur: Af Hringvegi að kennarabústað.
2440     Skógarfossvegur: Af Skógavegi að dýralæknisbústað.
2480     Seljalandsvegur: Af Hringvegi að Seljalandi.
2510     Krossvegur: Af Landeyjavegi að Hallgeirsey.
2520     Skíðbakkavegur: Af Landeyjavegi að Skíðbakka.
2530     Skeggjastaðavegur: Af Landeyjavegi að afleggjara að Vestritungu.
2540     Fíflholtshverfisvegur: Af Akureyjarvegi að Gerðum.
2560     Eyjarvegur: Af Hringvegi að Berjanesi.
2570     Akureyjarkirkjuvegur: Af Akureyjarvegi að Akurey.
2615     Torfastaðavegur: Af Fljótshlíðarvegi að Torfastöðum.
2625     Lambeyjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi að Bjargarkoti.
2645     Kirkjulækjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi að Kirkjulækjarkoti.
2655     Vatnsdalsvegur: Af Fljótshlíðarvegi að Tumastöðum.
2675     Lynghagavegur: Af Norðurgarði á Hvolsvelli að Akri.
2699     Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi að Bakkakoti.
2715     Gunnarsholtsvegur: Af Rangárvallavegi að starfsmannabústöðum.
2725     Akurhólsvegur: Af Gunnarsholtsvegi að Akurhóli.
2735     Helluvaðsvegur: Frá Hellu að Helluvaði.
2755     Hellatúnsvegur: Af Ásvegi að Hellatúni.
2765     Háarimavegur: Af Ásvegi að Háarima III.
2775     Bræðraborgarstígur: Af Ásvegi við Hábæjarkirkju á Ásveg við Tjörn.
2820     Laugalandsvegur: Af Landvegi að Nefsholti.
2840     Þverlækjarvegur: Af Hagabraut að Stúfholtshjáleigu.
2860     Hjallanesvegur: Af Landvegi að Hjallanesi.
2880     Laugavegur: Af Landvegi að Laugum.
  30    Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Hringvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stórulaxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
  31    Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
  32    Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti um Þjórsárholt sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns yfir Þjórsá hjá Sandafelli og á Landveg litlu austar.
  33    Gaulverjabæjarvegur: Af Hringvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
  34    Eyrarbakkavegur: Af Hringvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyrarbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
  35    Biskupstungnabraut: Af Hringvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Reykholt, Vatnsleysu, Múla og Geysi að þjónustumiðstöð við Gullfoss.
  36    Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
  37    Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskupstungnabraut hjá Múla.
  38    Þorlákshafnarvegur: Af Hringvegi nálægt Hveragerði að Suðurvarargarði í Þorlákshöfn.
  39    Þrengslavegur: Af Hringvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í Ölfusi.
 302    Urriðafossvegur: Af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti.
 303    Ölvisholtsvegur: Af Hringvegi við Kjartansstaði um Miklaholtshelli að vegamótum við Ölvisholt.
 304    Oddgeirshólavegur: Af Hringvegi hjá Hraungerði um Oddgeirshóla og Langholt á Hringveg nálægt Túni.
 305    Villingaholtsvegur: Af Hringvegi í Flóa um Villingaholt, suður með Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
 308    Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Villingaholti.
 309    Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli.
 310    Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
 311    Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.
 312    Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um Vorsabæ á Hamarsveg við Syðrivöll.
 314    Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
 316    Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að Litlu-Sandvík.
 321    Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg móti Löngumýri.
 322     Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum.
 324    Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti um Vorsabæ og Álfsstaði á Skálholtsveg litlu austar.
 325    Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
 326    Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Steinsholti.
 328     Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minnanúpi á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
 329     Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að Laxárdal.
 340    Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stórulaxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
 341    Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Langholti.
 343    Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt um Eyrarbakka á Eyrarbakkaveg á móts við Einarshöfn.
 344    Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs.
 345     Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
 349     Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli.
 350    Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri við Úlfljótsvatn.
 351    Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
 354    Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minniborg um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
 355    Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá Brúará.
 356     Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn.
 358    Einholtsvegur: Af Bræðratunguvegi á Pollengi austan Tungufljótsbrúar, um Einholt á Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
 359    Bræðratunguvegur: Af Hrunamannavegi ofan Flúða, yfir Hvítá hjá Hvítárholti á Biskupstungnabraut nálægt Felli.
 360    Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss, um Grafning á Þingvallaveg norðan Heiðarbæjar.
 364     Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey.
 365     Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka.
 366    Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöðum.
 374    Hvammsvegur: Af Hringvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og Gljúfur á Hringveg vestan Kotstrandar.
 375     Arnarbælisvegur: Af Hringvegi hjá Sandhóli að Auðsholti.
 376     Breiðamörk: Af Hringvegi um Hveragerði, framhjá Grýtu að Gufudal.
 377    Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
 379    Hafnarvegur Þorlákshöfn: Af Þorlákshafnarvegi að ferjuhöfn við Svartaskersbryggju.
3020     Laugardælavegur: Af Hringvegi að Laugardælum.
3040     Stóru-Ármótavegur: Af Oddgeirshólavegi að Litlu-Ármótum.
3060     Forsætisvegur: Af Villingaholtsvegi á Villingaholtsveg.
3080     Hróarsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi að vegamótum að Læk.
3115     Arnarhólsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi að Hólshúsum.
3130     Holtsbýlavegur: Af Holtsvegi að Holti.
3145     Grundarvegur: Af Gaulverjabæjarvegi að Vestrigrund.
3160     Baugsstaðavegur: Af Gaulverjabæjarvegi að Baugsstöðum.
3175     Lækjamótavegur: Af Votmúlavegi að Lækjamótum.
3220     Reykjavegur Skeiðum: Af Skálholtsvegi að Reykjum.
3240     Ósabakkavegur: Af Skálholtsvegi að Ósabakka.
3260     Hlemmiskeiðavegur: Af Skeiðavegi að Hlemmiskeiði.
3280     Fjallsvegur: Af Vorsabæjarvegi að Útverkum.
3307     Sandlækjarkotsvegur: Af Skeiðavegi að Sandlækjarkoti.
3315     Þrándarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi að Þrándarlundi.
3320     Hlíðarvegur: Af Hælsvegi að Hæli.
3335     Háholtsvegur: Af Hælsvegi að V-Geldingaholti.
3346     Melhagavegur: Af Þjórsárdalsvegi að Haga I.
3357     Heiðarbraut: Af Þjórsárdalsvegi að Gnúpverjavegi.
3367     Ásólfsstaðavegur: Af Þjórsárdalsvegi að Ásólfsstöðum.
3405     Grafarbakkavegur: Af Hrunavegi að Hverabakka.
3415     Varmalandsvegur: Af Hrunamannavegi að Varmalandi.
3425     Hrepphólavegur: Af Hrunamannavegi að Breiðási.
3435     Hvammsvegur: Af Hrunamannavegi að Hvammi.
3445     Hvítárholtsvegur: Af Hrunamannavegi að Borgarási.
3450     Selsvegur: Af Hvítárholtsvegi að Efra-Seli.
3455     Miðfellsvegur: Af Hrunamannavegi að Miðfelli 4a.
3465     Laugarvegur: Af Hrunavegi að Reykjabóli.
3475     Unnarholtsvegur: Af Auðsholtsvegi að Unnarholti.
3485     Birtingaholtsvegur: Af Auðsholtsvegi að Birtingaholti 4.
3495     Hrafnkelsstaðavegur: Af Langholtsvegi að Hrafnkelsstöðum 3.
3510     Iðuvegur: Af Skálholtsvegi að Iðu.
3520     Laugarásvegur: Af Skálholtsvegi að Skálholtsvegi.
3530     Helgastaðavegur: Af Skálholtsvegi að Helgastöðum.
3540     Skálholtsstaðarvegur: Af Skálholtsvegi að prestsetri.
3542     Vesturbyggðarvegur: Af Skálholtsvegi að Lyngbrekku.
3550     Hrosshagavegur: Af Biskupstungnabraut að Hrosshaga.
3560     Dalbrúnarvegur: Af Biskupstungnabraut að Biskupstungnabraut.
3570     Bergholtsvegur: Af Biskupstungnabraut að Bergholti.
3580     Norðurbrúnavegur: Af Biskupstungnabraut að Bergholtsvegi.
3590     Syðri-Reykjavegur: Af Reykjavegi að gatnamótum að Brún.
3612     Vatnsleysuvegur: Af Tjarnarvegi að Vatnsleysu III.
3630     Hagavegur: Af Biskupstungnabraut að Haga III.
3660     Efribrúarvegur: Af Þingvallavegi að skóla.
3690     Bíldsfellsvegur: Af Grafningsvegi neðri að Bíldsfelli.
3695     Nesjavallavegur: Af Grafningsvegi efri að vegamótum að Nesjavöllum.
3710     Árbæjarvegur: Af Hringvegi að Hlöðutúni.
3720     Hlíðardalsskólavegur: Af Krýsuvíkurvegi að Hlíðardalsskóla.
3730     Hraunsvegur: Af Þorlákshafnarvegi að Hrauni 3.
3740     Bæjarhverfisvegur: Af Þorlákshafnarvegi að Vötnum.
3741     Efstadalsvegur: Af Laugarvatnsvegi að Efstadal III.
3753     Borgarbraut: Af Biskupstungnabraut að Borgarbraut 6.
3760     Hvolsvegur: Af Hringvegi að Kvíarhóli.
3770     Þórustaðavegur: Af Hringvegi að Kjarri.
3780     Núpavegur: Af Þorlákshafnarvegi að Núpum.
3790     Bakkavegur: Af Þorlákshafnarvegi að Bakka.
3915     Kirkjuferjuvegur: Af Hringvegi að Kirkjuferjuhjáleigu.
  42    Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á Þorlákshafnarveg við Þrengslaveg.
  48    Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
  52    Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á Þingvallaveg á Þingvöllum.

Reykjavík og Reykjaneskjördæmi.


   1         Hringvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna, ofan Reykjavíkur, um Mosfellssveit, Kjalarnes og í jarðgöng undir Hvalfjörð á móts við Tíðaskarð.
  36     Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Hringveg nálægt Köldukvísl.
  40    Hafnarfjarðarvegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) á Kirkjusandi í Reykjavík (eftir Kringlumýrarbraut) um Kópavog og Garðabæ á Reykjanesbraut við Kaplakrika.
  41    Reykjanesbraut: Af Nesbraut vestan Ánanausta í Reykjavík, um Ánanaust, með fram höfninni (eftir Sæbraut) um Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð, um Vatnsleysustrandarheiði, ofan Keflavíkur, að Leifsstöð.
  42    Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni.
  43    Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa, um Ránargötu að Grindavíkurhöfn.
  44    Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík að Höfnum.
  45    Garðskagavegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Gerðar og Sandgerði að heimreið að Nýlendu á Stafnesi.
  46    Víknavegur: Af Reykjanesbraut á Fitjum um Njarðvík að Njarðvíkurhöfn.
  47    Hvalfjarðarvegur: Af Hringvegi við Ártúnsá, inn Hvalfjörð að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
  48    Kjósarskarðsvegur: Af Hvalfjarðarvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns.
  49    Nesbraut: Af Hringvegi við Jörfa, um Miklubraut, Hringbraut og Eiðsgranda að heilsugæslustöð.
 405     Sviðholtsvegur: Af Álftanesvegi gegnt Bessastaðavegi, að Hákotsvör.
 409    Fossvogsbraut: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, suður með Öskjuhlíð, austur Fossvogsdal, á Reykjanesbraut austan Blesugrófar.
 410    Elliðavatnsvegur: Af Breiðholtsbraut við Dimmu um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
 411    Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt, um Rjúpnadalshlíð og norðvesturhlíð Vatnsendahvarfs, á Breiðholtsbraut.
 412    Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
 413    Breiðholtsbraut: Af Hringvegi við Rauðavatn, um norðurhlíð Vatnsendahvarfs, yfir Reykjanesbraut í Mjódd, vestur Digranesháls (Nýbýlaveg) á Hafnarfjarðarveg við Fossvog.
 414    Flugvallarvegur Reykjavík: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, um Njarðargötu og Þorragötu að flugvelli.
 415    Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut í Molduhrauni, um Engidal, út á Álftanes, að Hvoli.
 416     Bessastaðavegur: Af Álftanesvegi nálægt Bessastöðum að Bessastöðum.
 417    Bláfjallavegur: Af Hringvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngsfells á Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum.
 418    Bústaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Kringlumýrar um norðanverða Öskjuhlíð á Nesbraut á Miklatorgi.
 419    Höfðabakki: Af Reykjanesbraut austan Blesugrófar í Reykjavík, yfir Elliðaár nálægt Árbæ, um Ártúnshöfða, yfir Grafarvog á Hallsveg.
 420    Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
 421     Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að höfn í Vogakauptúni.
 423    Miðnesheiðarvegur: Af Garðskagavegi norðan Keflavíkur á Sandgerðisveg á Miðnesheiði.
 424    Keflavíkurvegur: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur, um Flugvallarveg að Keflavíkurhöfn.
 425    Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur.
 427    Ísólfsskálavegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík, um Ísólfsskála, á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur.
 429    Sandgerðisvegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Miðnesheiði að Sandgerði.
 430    Úlfarsárvegur: Af Hringvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á Hafravatnsveg.
 431    Hafravatnsvegur: Af Hringvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Hringveg við Þverholt.
 432     Hallsvegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells, á Sundabraut nálægt Gufunesi.
 450    Sundabraut: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) nálægt Holtavegi, yfir Elliðavog, um Gunnunes og Álfsnes, á Hringveg í Kollafirði.
 452     Faxagata: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) að ferjubryggju.
 453     Sundagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) að Kleppsbakka.
 454     Holtagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) að Holtagörðum.
 458     Brautarholtsvegur: Af Hringvegi norðan Klébergs að Brautarholti.
 460    Eyrarfjallsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Hvalfjarðarveg hjá Felli.
 461    Meðalfellsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
 470    Fjarðarbraut: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal um miðbæ Hafnarfjarðar á Reykjanesbraut hjá Þorlákstúni.
4150     Hliðsnesvegur: Af Álftanesvegi nálægt Selskarði að Hliðsnesi.
4225     Brunnastaðavegur: Af Vatnsleysustrandarvegi að Traðarkoti.
4230     Naustakotsvegur: Af Vatnsleysustrandarvegi að Sætúni.
4250    Útgarðsvegur: Af Garðskagavegi í Garði, um Útskála, á Garðskagaveg hjá Fitjum.
4315     Leirvogstunguvegur: Af Hringvegi að Leirvogstungu.
4319     Blikastaðavegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells að Blikastöðum
4324     Dalsárvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal að Dalsá.
4325    Hrísbrúarvegur: Af Þingvallavegi að vegamótum að Víðihóli sunnan Köldukvíslar.
4326     Reykjahlíðarvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal að Reykjahlíð.
4335     Mosfellsvegur: Af Þingvallavegi að Minna-Mosfelli.
4336     Æsustaðavegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal að Röðli.
4345     Helgadalsvegur: Af Þingvallavegi að Hreggsstöðum.
4355     Hraðastaðavegur: Af Helgadalsvegi að Hraðastöðum.
4365     Hrafnhólavegur: Af Þingvallavegi hjá Seljabrekku að Selvangi.
4510     Varmadalsvegur: Af Hringvegi að vegamótum að Varmadal III.
4520     Leiruvegur: Af Hringvegi að Fitjakoti.
4530     Norðurgrafarvegur: Af Hringvegi að vegamótum að Gryfju.
4540     Víðinesvegur: Af Hringvegi að Víðinesi.
4550     Kollafjarðarvegur: Af Hringvegi í Kollafirði að vegamótum að Kollafirði.
4560     Esjuvegur: Af Hringvegi við Kirkjuland á Hringveg við Skrauthóla.
4570     Grundarhverfisvegur: Af Brautarholtsvegi um Vallargrund að Grundarhverfi.
4580     Arnarholtsvegur: Af Brautarholtsvegi að Arnarholti.
4619     Víðigrundarvegur: Af Reykjahlíðarvegi að Furuvöllum.
4644     Röðulsvegur: Af Æsustaðavegi að Skuld.
4650     Neðrihálsvegur: Af Hringvegi að Neðrihálsi.

Vesturlandskjördæmi.


   1         Hringvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðargöngum, inn fyrir Akrafjall, út fyrir Hafnarfjall, yfir Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðuheiði.
  47    Hvalfjarðarvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni út Hvalfjarðarströnd á Hringveg sunnan Laxár í Leirársveit.
  50    Borgarfjarðarbraut: Af Hvalfjarðarvegi við Ferstiklu, um Geldingadraga, Hestháls og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Hringveg hjá Haugum.
  51    Akrafjallsvegur: Af Hringvegi austan við Innrihólm, út fyrir Akrafjall, skammt austan Akraneskaupstaðar, inn með Akrafjalli norðanverðu á Hringveg hjá Urriðaá.
  52    Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
  53    Hvítárvallavegur: Af Hringvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum á Hringveg norðan Eskiholts.
  54    Ólafsvíkurvegur: Af Hringvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði að Norðurtanga í Ólafsvík.
  55    Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
  56    Kerlingarskarðsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót yfir Kerlingarskarð á Snæfellsnesveg á Kóngsbakkahæðum.
  57    Snæfellsnesvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógarströnd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá.
  58    Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár að ferjubryggju í Stykkishólmi.
  59    Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörkum á Laxárdalsheiði.
 501     Innrahólmsvegur: Af Innnesvegi hjá Miðgarði að Kirkjubóli.
 502    Svínadalsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi.
 503    Innnesvegur: Af Akrafjallsvegi hjá Reyni um Ytrahólm og Esjubraut á Akranesi að Akranesvegi.
 504    Leirársveitarvegur: Af Hringvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadalsveg vestan við Hól.
 505    Melasveitarvegur: Af Hringvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Hringveg hjá Belgsholti.
 506     Grundartangavegur: Af Hringvegi hjá Klafastöðum að Grundartangahöfn.
 507    Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns.
 508    Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með Skorradalsvatni að norðan að Hvammi.
 509     Akranesvegur: Af Akrafjallsvegi innan kaupstaðar að ferjubryggju á Akranesi.
 510    Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggjavegi hjá Hatti.
 511     Hvanneyrarvegur: Af Hvítárvallavegi að Hvanneyrarskóla.
 512    Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu.
 513    Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítárbakka III.
 514     Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti.
 515    Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
 516    Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
 517    Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
 518    Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóraás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
 519    Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal, fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
 522    Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
 523    Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
 524     Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litluþverár að Helgavatni.
 525    Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litluþverá um Grjót á Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
 526     Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts að Svarfhóli.
 527    Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum í Norðurárdal.
 528    Norðurárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Hringveg hjá Króki.
 530    Ferjubakkavegur: Af Hringvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
 531     Borgarbraut: Af Hringvegi að Egilsgötu í Borgarnesi.
 532     Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi.
 533    Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa.
 534    Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum.
 535     Grímsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú að vegamótum að Valshamri.
 539     Hítardalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni.
 540    Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra og Hundastapa á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
 566     Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt.
 567    Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla.
 571     Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Álftavatnsvegi.
 573     Rifshafnarvegur: Af Útnesvegi hjá Rifi að höfn.
 574    Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand og Rif að Norðurtanga í Ólafsvík.
 576    Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall að Skallabúðum.
 577    Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár um Kóngsbakka á Snæfellsnesveg í Berserkjahrauni.
 580     Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi að Blönduhlíð.
 581    Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli að vegamótum að Vífilsdal.
 582    Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
 585    Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
 586    Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að Smyrlahóli.
 587    Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að vegamótum Spágils- og Goddastaða.
 588     Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi að vegamótum að Sámsstöðum.
 589     Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða að Laugaskóla.
 590    Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
 593    Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
 594    Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði.
5150     Rauðsgilsvegur: Af Reykdælavegi hjá Steindórsstöðum að Rauðsgili.
5178     Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti að þorpskjarna hjá kirkju.
5240     Bifrastarvegur: Af Hringvegi að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
5250     Kaðalstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut að Kaðalstöðum.
5350     Valbjarnavallavegur: Af Hringvegi að vegamótum að Stórafjalli.
5630     Kolbeinsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi um Lindartungu á Heydalsveg.
5660     Miðhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi að Miðhrauni.
5710     Arnarstapavegur: Af Útnesvegi að Arnarstapahöfn.
5714     Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi að Lýsuhóli.
5730     Hellnavegur: Af Útnesvegi að bryggju.
5750     Kvíabryggjuvegur: Af Snæfellsnesvegi að Krossnesvegi.
  60    Vestfjarðavegur: Af Hringvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni.

Vestfjarðakjördæmi.


   1         Hringvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við Hrútafjarðará
  59     Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Djúpveg norðan Borðeyrar.
  60    Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfirði, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði.
  61    Djúpvegur: Af Hringvegi vestan Hrútafjarðarár út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði, ofan Hólmavíkur, um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð, um Aðalstræti og Brimbrjótsgötu í Bolungarvík, að höfn.
  62    Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd, yfir Kleifaheiði, um Raknadalshlíð, um Þórsgötu að höfn á Patreksfirði.
  63    Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
  64    Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal að höfn á Flateyri.
  65    Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði að ytri höfn á Suðureyri.
  67    Hólmavíkurvegur: Af Djúpvegi við Hólmavík um Hólmavík að höfn.
  69    Steinadalsvegur: Frá Steinadal á Djúpveg í Kollafirði.
 605    Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, að Bakka. Einnig frá Tröllatungu á Djúpveg hjá Húsavík.
 606     Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum að höfn í Karlsey.
 607    Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um Reykhóla að Hamarlandi.
 608    Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
 610     Brjánslækjarvegur: Af Barðastrandarvegi að ferjubryggju.
 612    Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Hvallátrum.
 614    Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri yfir Skersfjall, að vegamótum neðan Bjarngötudals.
 615     Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, að Hænuvík.
 616    Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi í Sauðlauksdal að flugvelli á Sandodda.
 617    Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að Hrauni
 619     Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi við Bíldudal, út með Arnarfirði, að Feitsdal.
 620     Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi á Hvassnesi að flugvelli.
 622     Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri að Haukadal.
 623     Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli.
 624     Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp að Alviðru.
 625    Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, að Hjarðardal.
 626     Flugvallarvegur Önundarfirði: Af Valþjófsdalsvegi hjá Holti að flugvelli.
 627     Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum.
 628     Hjarðardalsvegur: Af Vestfjarðavegi að Hjarðardal í Dýrafirði.
 629     Syðradalsvegur: Af Djúpvegi í Bolungarvík að Geirastöðum.
 631     Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að flugvelli.
 632     Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum.
 633    Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skálavík og Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
 634     Reykjanesvegur: Af Vatnsfjarðarvegi utan Svansvíkur að Reykjanesskóla.
 635    Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi sunnan brúar á Hvannadalsá hjá Rauðamýri, út Langadalsströnd um Melgraseyri að Laugalandsvegi.
 636     Hafnarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi um Pollgötu að höfn.
 639    Skutulsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Ísafjarðarflugvelli, fyrir Skutulsfjörð á Djúpveg á Hauganesi.
 640     Borðeyrarvegur: Af Djúpvegi að Borðeyri.
 641     Krossárdalsvegur: Af Djúpvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf.
 642     Flugvallarvegur Hólmavík: Af Djúpvegi ofan Hólmavíkur að flugvelli.
 643    Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, að bryggju í Norðurfirði.
 645    Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
 646     Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði að flugvelli.

Norðurlandskjördæmi vestra.


   1         Hringvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði.
  72     Hvammstangavegur: Af Hringvegi hjá Stóraósi að Hvammstangahöfn.
  74    Skagastrandarvegur: Af Hringvegi hjá Blönduósi að Skagastrandarhöfn.
  75    Sauðárkróksbraut: Af Hringvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg hjá Narfastöðum.
  76    Siglufjarðarvegur: Af Hringvegi austan Héraðsvatnabrúar hjá Syðstugrund, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga að höfn á Siglufirði.
  77    Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg sunnan Hofsár.
 702    Heggstaðanesvegur: Af Hringvegi í Hrútafirði nálægt Laugarstapa, um Mýrar, Bessastaði og Barð á Hringveg utan við Melstað.
 703    Hálsabæjavegur: Af Hringvegi á Hrútafjarðarhálsi um Sveðjustaði á Miðfjarðarveg sunnan Melstaðar.
 704    Miðfjarðarvegur: Af Hringvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á Hringveg hjá Laugarbakka.
 705    Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá sunnan Brekkulækjar, fram Vesturárdal, að Fosshóli.
 711    Vatnsnesvegur: Af Hvammstangavegi við Klapparstíg á Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Hringveg hjá Vatnshorni.
 714    Fitjavegur: Af Hringvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal um Ásland yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
 715    Víðidalsvegur: Af Hringvegi hjá Deildarhóli, um Víðdalstungu, yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, út austan Víðidalsár, á Hringveg vestan Lækjamóta.
 716    Síðuvegur: Af Hringvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu á Vatnsnesveg hjá Grund.
 717    Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk, um Stóruborg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
 721    Þingeyravegur: Af Hringvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við Leysingjastaði.
 722    Vatnsdalsvegur: Af Hringvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár, um Grímstungu og Marðarnúp, út austan ár, á Hringveg nálægt Aralæk.
 724    Reykjabraut: Af Hringvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns á Svínvetningabraut hjá Tindum.
 726    Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns um Auðkúlu á Svínvetningabraut sunnan Svínavatns.
 727     Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Snæringsstöðum.
 731    Svínvetningabraut: Af Hringvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Hringveg norðan Svartárbrúar.
 732    Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum við Blönduvirkjun.
 733    Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri að Austurhlíð
 734     Svartárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði að Hvammi.
 740     Hafnarvegur Blönduósi: Af Hringvegi um Húnabraut og Hafnarbraut að höfn.
 741    Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandarveg sunnan Neðri-Lækjardals.
 742    Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá hjá Skrapatungu og Norðurá á Þverárfjallsveg.
 744    Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum.
 745    Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð um Eyrarveg og Strandveg á Sauðárkróki á Sauðárkróksbraut á Borgarsandi.
 747    Hafnarvegur Hofsósi: Af Hofsósbraut um Norðurbraut og Hafnarbraut að höfn.
 748     Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti.
 749     Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli.
 751    Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
 752    Skagafjarðarvegur: Af Hringvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungusveit og Vesturdal að Giljum.
 753    Vindheimavegur: Af Hringvegi hjá Völlum, um Stokkhólma, yfir Svartá, á Skagafjarðarveg hjá Saurbæ.
 754    Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Stapa að Héraðsdal.
 755     Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breið að Gilhaga.
 757     Villinganesvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi II að Tunguhálsi I.
 758     Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi austan Jökulsár vestri að Byrgisskarði.
 759     Kjálkavegur: Af Hringvegi hjá Skeljungshöfða að Flatatungu.
 762    Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð að Árgerði.
 764    Hegranesvegur: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi, um Helluland, Ketu, á Sauðárkróksbraut hjá Garði.
 767    Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á Hjaltadalsveg.
 768    Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli.
 769    Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti.
 781    Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
 783    Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, yfir Hofsá hjá Enni, um Engihlíð á Siglufjarðarveg hjá Þrastarstöðum.
 784    Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá Mýrarkoti.
 786    Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hrolleifsár, um Skálá, austan Sléttuhlíðarvatns, á Siglufjarðarvegi norðan Sléttuhlíðarvatns
 787     Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, að Sigríðarstöðum.
 789    Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðsfossvirkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
 792     Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli.
7020     Reykjaskólavegur: Af Hringvegi að Reykjaskóla.
7040     Mýravegur: Af Heggstaðanesvegi að Mýrum III.
7060     Staðarbakkavegur: Af Miðfjarðarvegi að Staðarbakka.
7080    Laugarbakkaskólavegur: Af Miðfjarðarvegi að Laugarbakkaskóla
7125     Króksvegur: Af Fitjavegi að Valdarásvegi.
7175     Hrappsstaðavegur: Af Víðidalsvegi að Litluhlíðarvegi.
7250     Árholtsvegur: Af Hringvegi að Árholti.
7350     Steinárvegur: Af Svartárdalsvegi að Hólsvegi.
7420     Ásholtsvegur: Frá Skagaströnd að Ásholti.
7425     Brekknavegur: Af Skagavegi að Örlygsstaðavegi II.
7450     Neðribyggðarvegur: Af Skagavegi hjá félagsheimilinu Skagaseli að Hvalnesi.
7475     Sjávarborgarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Brennigerði að Sjávarborg III.
7515     Reykjaborgarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Varmalæk að Ljósalandi.
7575     Merkigarðsvegur: Af Héraðsdalsvegi hjá Reykjum að Lambeyri.
7595     Stóruakravegur: Af Hringvegi að Stóruökrum.
7620     Húsabakkavegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Glaumbæ að Jaðri.
7630    Geldingaholtsvegur: Af Sauðárkróksbraut sunnan við Syðra-Skörðugil að vegamótum vestan Geldingaholts I.
7650     Djúpadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miðgrund að Kringlumýri.
7750     Smiðsgerðisvegur: Af Siglufjarðarvegi austan Kolku að Sleitustöðum.
7875     Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi hjá Sólgörðum að Barði.
  82    Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á Ketilási.

Norðurlandskjördæmi eystra.


   1         Hringvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og Kræklinghlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit sunnan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, sunnan Grímsstaða á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskupshálsi.
  82    Ólafsfjarðarvegur: Af Hringvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, gegnum Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að sýslumörkum á Lágheiði.
  83    Grenivíkurvegur: Af Hringvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi að Túngötu á Grenivík.
  85    Norðausturvegur: Af Hringvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekknaheiði.
  87    Kísilvegur: Af Hringvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
 801     Hafnarvegur Hrísey: Frá ferjuhöfn að Norðurvegi.
 802    Garðsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað um brú á Ólafsfjarðarós, vestan Ólafsfjarðarvatns á Ólafsfjarðarveg hjá Kvíabekk.
 803    Kleifavegur: Af Garðsvegi vestan Ólafsfjarðaróss með fram flugvelli að Sólheimum.
 805     Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum.
 806     Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá Hvarfi.
 807    Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hlíðarvegar.
 808    Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandshöfn.
 809     Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi.
 810     Hafnarvegur Dalvík: Af Ólafsfjarðarvegi að höfn.
 811     Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri.
 812    Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Ós, á Hjalteyrarveg hjá Ytribakka.
 813    Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
 814    Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Myrkárbakka.
 815    Hörgárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Hamri, um brú á Hörgá og norður Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
 816    Dagverðareyrarvegur: Af Hringvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
 817     Blómsturvallavegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð að Brávöllum.
 818    Hlíðarvegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð um Syðsta-Samtún að Ásláksstöðum.
 819    Hafnarvegur Akureyri: Af Hringvegi (Glerárgötu) skammt sunnan Glerár og niður með henni, um Tryggvagötu, Hjalteyrargötu og Laufásgötu að höfn.
 820    Flugvallarvegur Akureyri: Af Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Akureyrar að flugvelli.
 821    Eyjafjarðarbraut vestri: Af Hringvegi á Akureyri um Hrafnagil, Grund og Saurbæ, að vegamótum við Halldórsstaði.
 822    Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
 823    Miðbraut: Af Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil á Eyja-fjarðarbraut eystri við Laugaland.
 824    Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á Finnastaðaá og Skjóldalsá á Dalsveg hjá Litlagarði.
 825     Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði að Hvassafelli.
 826    Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla á Eyjafjarðarbraut vestri á móts við Vatnsenda.
 828    Veigastaðavegur: Af Hringvegi hjá Hallandi, um Veigastaði á Eyjafjarðarbraut eystri hjá Eyrarlandi.
 829    Eyjafjarðarbraut eystri: Af Hringvegi á Leirum, um Laugaland, Munkaþverá og brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
 830     Svalbarðseyrarvegur: Af Hringvegi að Svalbarðseyri.
 831     Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá að Höfða.
 833     Illugastaðavegur: Af Hringvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum.
 834     Fnjóskadalsvegur vestri: Af Hringvegi hjá Víðivöllum að Grímsgerði.
 835    Fnjóskadalsvegur eystri: Af Hringvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni.
 836    Vaglaskógarvegur: Af Hringvegi hjá Hálsi, um Vaglaskóg og brú á Fnjóská hjá Hróastöðum, á Illugastaðaveg.
 837    Hlíðarfjallsvegur: Af Hringvegi (Glerárgötu) á Akureyri skammt sunnan Glerár upp með henni og yfir hana (um Borgarbraut), suður Hlíðarbraut að vegamótum vegar að skíðasvæði í Hlíðarfjalli, (þangað telst landsvegur).
 838     Hafnarvegur Grenivík: Af Grenivíkurvegi við íþróttarvöll að höfn.
 841    Fremstafellsvegur: Af Hringvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
 842    Bárðardalsvegur vestri: Af Hringvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts að Mýri.
 843     Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri.
 844    Bárðardalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg vestri.
 845     Aðaldalsvegur: Af Hringvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá Tjörn.
 846    Austurhlíðarvegur: Af Hringvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
 847    Stafnsvegur: Af Hringvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að heimreið að Fellshlíð.
 848    Mývatnsvegur: Af Hringvegi hjá Arnarvatni um Vagnbrekku, á Kísilveg hjá Grímsstöðum.
 849     Baldursheimsvegur: Af Mývatnsvegi skammt austan Arnarvatns að Baldursheimi.
 850     Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Hringvegi við Reynihlíð að flugvelli.
 851     Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Björgum.
 852     Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi.
 853    Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytrafjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, á Kísilveg austan Laxárvirkjunar.
 854     Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðrafjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg.
 855     Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi.
 856    Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi að Kasthvammi.
 858     Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni að flugvelli.
 859     Hafnarvegur Húsavík: Af Norðausturvegi að höfn.
 862     Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg.
 864    Hólsfjallavegur: Af Hringvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði.
 865     Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka.
 866    Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að Skógum.
 867    Öxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
 868     Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði að Holti.
 869    Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn um Þórshöfn og Sauðanes að flugvelli.
 870     Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi um Kópasker að flugvelli.
 873    Flugvallarvegur Raufarhöfn: Af Norðausturvegi norðan Ormarslóns að flugvelli.
8010     Hæringsstaðavegur: Af Svarfaðardalsvegi að vegamótum við Hæringsstaði.
8110     Lækjarbakkavegur: Af Möðruvallavegi að Möðruvöllum I.
8120     Dunhagavegur: Af Hörgárdalsvegi að Litla-Dunhaga.
8140     Auðnavegur: Af Hringvegi að vegamótum við Bakka.
8160     Eyrarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi að Glæsibæ.
8170     Skjaldarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi að Skjaldarvík.
8210     Leifsstaðavegur: Af Veigastaðavegi að Leifsstöðum.
8220     Brekkuvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri að Svertingsstöðum.
8230     Garðsárvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri að Syðra Hóli.
8240     Ytri Laugalandsvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri að Laugarholti.
8315     Halllandsvegur: Af Veigastaðavegi að Halllanda.
8325     Mógilsvegur: Af Hringvegi að Mógili II.
8335     Geldingsárvegur: Af Hringvegi að vegamótum við Meyjarhól.
8365     Vaglavegur: Af Vaglaskógarvegi að vegamótum að skógarvarðarhúsi.
 420     Birkimelsvegur: Af Hringvegi að Birkimel.
8440     Granastaðavegur: Af Útkinnarvegi að Granastöðum.
8460     Lundarbrekkubýli: Af Lundarbrekkuvegi að Lundarbrekku.
8480     Bjarnarstaðavegur: Af Lundarbrekkuvegi að Bjarnarstöðum.
8505     Skriðuvegur: Af Norðausturvegi að vegamótum að Rauðuskriðu.
8510     Hraunkotsvegur: Af Sandsvegi að Hraunkoti.
8515     Árbótarvegur: Af Norðausturvegi að vegamótum að Núpum.
8520     Nesvegur: Af Aðaldalsvegi að vegamótum að Árnesi.
8525    Hafralækjarskólavegur: Af Aðaldalsvegi að Skóla.
8530     Hafralækjarvegur: Af Aðaldalsvegi að vegamótum að Hraungerði.
8535     Grundargilsvegur: Af Aðaldalsvegi að Glaumbæ.
8545     Hjallavegur: Af Austurhlíðarvegi að Breiðanesi.
8560     Hrísateigsvegur: Af Kísilvegi að Hrísateigi.
8565     Hveravallavegur: Af Kísilvegi að Hveravöllum.
8570     Klambraselsvegur: Af Kísilvegi að Brúnahlíð.
8605     Héðinshöfðavegur: Af Norðausturvegi að Héðinshöfða.
8610     Hallbjarnarstaðavegur: Af Norðausturvegi að Hallbjarnarstöðum.
8705     Hraunborgarvegur: Af Hringvegi að Hraunborg.
8710     Gautlandavegur: Af Baldursheimsvegi að Gautlöndum.
8715     Grænavatnsvegur: Af Hringvegi að Grænavatni.
8720     Vogavegur: Af Hringvegi að Vogum.
8730     Grímsstaðavegur: Af Mývatnsvegi að Grímsstöðum IIb.
8735    Neslandavegur: Af Mývatnsvegi að Ytri-Neslöndum
8755     Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi að Keldunesi.
8760     Nýhafnarvegur: Af Norðausturvegi að Reistarnesi.
8765     Gunnarsstaðavegur: Af Norðausturvegi að Gunnarsstöðum.
8770     Tunguselsvegur: Af Norðausturvegi að Hallgilsstöðum.
8984     Hvammsvegur: Af Norðausturvegi að Hvammi.

Austurlandskjördæmi.


   1         Hringvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Sellandi, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu.
  85    Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Hringveg hjá Möðrudal.
  91    Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að bryggju í Hafnarkauptúni.
  92    Norðfjarðarvegur: Af Hringvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð að Skólavegi á Neskaupstað.
  93    Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði að ferjubryggju á Seyðisfirði.
  94    Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðarþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði.
  96    Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Hringveg við Breiðdalsvík.
  97    Breiðdalsvíkurvegur: Af Hringvegi nálægt flugvelli um Breiðdalsvík á Suðurfjarðaveg hjá Þverhamri.
  98    Djúpavogsvegur: Af Hringvegi að höfn á Djúpavogi.
  99     Hafnarvegur: Af Hringvegi um Höfn að bryggju í Álaugarey.
 913     Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Hámundarstöðum I.
 914    Skógavegur: Af Hringvegi hjá Ytri-Nýp, um Skóga og brú á Vesturá á Vesturárdalsveg innan Skógalóns.
 915     Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi við Vopnafjarðarkauptún að Búastöðum.
 916     Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli.
 917    Hlíðarvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
 918     Hafnarvegur Vopnafirði: Af Norðausturvegi í Vopnafjarðarkauptúni að höfn.
 919    Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals og á Norðausturveg nálægt Teigi.
 923     Jökuldalsvegur: Af Hringvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Aðalbóli.
 924    Jökuldalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út Jökuldal austan Jökulsár á Hringveg í Dimmadal.
 925    Hróarstunguvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Litlabakka og Kirkjubæ, yfir Rangá á Hringveg hjá Urriðavatni.
 926     Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litlabakka að Galtastöðum ytri.
 927    Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
 929     Hafrafellsvegur: Af Hringvegi hjá Urriðavatni að Hafrafelli.
 931    Upphéraðsvegur: Af Hringvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Hringveg hjá Úlfsstöðum á Völlum.
 932     Egilsstaðavegur: Af Hringvegi í kaupstaðnum að býlunum.
 934    Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá um Langhús að Glúmsstöðum.
 935    Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að Klúku.
 937    Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á Geitdalsá og Múlaá á Hringveg sunnan Jóku.
 938     Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð.
 939    Axarvegur: Af Hringvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Hringveg í Berufjarðarbotni.
 941    Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Hringvegi austan Lagarfljótsbrúar að flugvelli.
 943    Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað að Hjarðarhvoli.
 944    Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg.
 946     Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, að Gilsárvöllum.
 947    Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
 948    Gilsárteigsvegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Eiðum að mótum vegar að Ormsstöðum.
 949     Þrándarstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Mýnesi að Þrándarstöðum.
 951    Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu um Vestdalseyri að Sunnuholti.
 952    Hánefsstaðavegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Búðareyri að Flísarhúsalæk.
 953    Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku.
 954     Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvík.
 955     Flugvallarvegur Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli.
 956     Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði.
 957    Hafnarvegur Reyðarfirði: Af Norðfjarðarvegi á Búðareyri í Reyðarfirði að höfn.
 960     Hafnarvegur Breiðdalsvík: Af Breiðdalsvíkurvegi um Hafnarbraut að höfn.
 961     Flugvallarvegur Breiðdal: Af Hringvegi að flugvelli vestan kauptúns.
 962    Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Hringvegi í Breiðdal um Norðurdal að vegamótum við brú á Norðurdalsá.
 964    Breiðdalsvegur: Af Hringvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, um Randversstaði á Hringveg hjá Ósi.
 982     Flugvallarvegur Hornafirði: Af Hringvegi hjá Laxá að flugvelli.
 983     Miðfellsvegur: Af Hoffellsvegi að Miðfelli.
 984    Hoffellsvegur: Af Hringvegi vestan Hoffellsárbrúar, að vegamótum við Birkifell.
 986     Rauðabergsvegur: Af Hringvegi austan Djúpár, að vegamótum að Rauðabergi II.
9120     Torfastaðavegur: Af Skógavegi nálægt Torfastöðum að Torfastöðum II.
9130     Ytrihlíðarvegur: Af Vesturárdalsvegi að Ytrihlíð I.
9160     Refstaðarvegur: Af Sunnudalsvegi að Refstað I.
9165     Svínabakkavegur: Af Sunnudalsvegi að Akri.
9225     Hnefilsdalsvegur: Af Jökuldalsvegi eystri að Mælivöllum II
9275     Hallfreðarstaðavegur: Af Hróarstunguvegi að Hallfreðarstöðum II
9350     Geitdalsvegur: Af Skriðdalsvegi að Þorvaldsstöðum.
9430     Finnsstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi að Finnsstöðum II.
9460     Njarðvíkurvegur: Af Borgarfjarðarvegi að Borg.
9727     Þinganesvegur: Af Hringvegi að Sauðanesvegi.
9739     Dilksnesvegur: Af Hafnarvegi að vegamótum að Framnesi.
9743     Hafnarnesvegur: Af Hafnarvegi að Hafnarnesi.
9746     Ártúnsvegur: Af Hringvegi að vegamótum að Hólum II.
9775     Bjarnanesvegur: Af Hringvegi að vegamótum að Miðskeri.
9787     Lindarbakkavegur: Af Hringvegi að vegamótum að Stórulág.
9842     Borgarhafnarvegur: Af Hringvegi að Lækjarhúsum I.
9853     Kálfafellsstaðarvegur: Af Hringvegi að vegamótum við Jaðar.
9860     Halavegur: Af Hringvegi að Hala II.
9870     Hnappavallavegur: Af Hringvegi að Hnappavöllum I

9882     Hofsvegur: Af Hringvegi að Hofi I.
9887     Hofskotsvegur: Af Hofsvegi að Hofi II.
9892     Svínafellsvegur: Af Hringvegi að Suðurbæ.

3.2. Flokkun stofn- og tengivega skv. 3.1. í undirflokka.3.2.1. Stofnvegir.


1
    Hringvegur.
22
    Dalavegur.
205
    Klausturvegur.
240
    Stórhöfðavegur.
30
    Skeiða- og Hrunamannavegur.
31
    Skálholtsvegur.
33
    Gaulverjabæjarvegur:

        Baldurshagi á Stokkseyri — Eyrarbakkavegur.
34
    Eyrarbakkavegur.
35
    Biskupstungnabraut:

    Hringvegur — Bræðratunguvegur og
    Laugarvatnsvegur — Hrunamannavegur.
36
    Þingvallavegur.
37
    Laugarvatnsvegur.
38
    Þorlákshafnarvegur.
39
    Þrengslavegur.
343
    Álfsstétt.
359
    Bræðratunguvegur.
365
    Gjábakkavegur.
376
    Breiðamörk:

        Hringvegur — Skólamörk.
379
    Hafnarvegur Þorlákshöfn.
40
    Hafnarfjarðarvegur.
41
    Reykjanesbraut.
42
    Krýsuvíkurvegur.

        Reykjanesbraut — Vatnsskarð og
        Ísólfsskálavegur — Þorlákshafnarvegur.
43
    Grindavíkurvegur.
44
    Hafnavegur:

    Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur.
45
    Garðskagavegur:
    Reykjanesbraut — Sandgerði.
46
    Víknavegur.
47
    Hvalfjarðarvegur
49
    Nesbraut.
409
    Fossvogsbraut.
410
    Elliðavatnsvegur.
411
    Arnarnesvegur.
412
    Vífilsstaðavegur.
413
    Breiðholtsbraut.
414
    Flugvallarvegur Reykjavík.
415
    Álftanesvegur:

    Reykjanesbraut — Túngata.
418
    Bústaðavegur.
419
    Höfðabakki.
421
    Vogavegur.
423
    Miðnesheiðarvegur
424
    Keflavíkurvegur.
427
    Ísólfsskálavegur.
429
    Sandgerðisvegur.
431
    Hafravatnsvegur:

        Úlfarsárvegur — Hringvegur.
432
    Hallsvegur.
450
    Sundabraut.
452
    Faxagata.
453
    Sundagarðar.
454
    Holtagarðar.
470
    Fjarðarbraut.
50
    Borgarfjarðarbraut:

    Uxahryggjarvegur — Hringvegur.
51
    Akrafjallsvegur
52
    Uxahryggjavegur:

    Hvítárvallavegur — Borgarfjarðarbraut.
53
    Hvítárvallavegur:
    Hringvegur — Uxahryggjavegur.
54
    Ólafsvíkurvegur.
55
    Heydalsvegur.
56
    Kerlingarskarðsvegur.
57
    Snæfellsnesvegur.
58
    Stykkishólmsvegur.
503
    Innnesvegur:

    Leynir við Akranes — Akranesvegur.
509
    Akranesvegur
531
    Borgarbraut.
574
    Útnesvegur:

    Hellissandur — Ólafsvík.
60
    Vestfjarðavegur.
61
    Djúpvegur.
62
    Barðastrandarvegur.
63
    Bíldudalsvegur.
64
    Flateyrarvegur.
65
    Súgandafjarðarvegur.
67
    Hólmavíkurvegur.
617
    Tálknafjarðarvegur:

    Bíldudalsvegur — Lækjargata á Sveinseyri.
619
    Ketildalavegur:
    Bíldudalsvegur — Hafnarteigur.
622
    Svalvogavegur:
        Vestfjarðavegur — Hafnargata á Þingeyri.
636
    Hafnarvegur Ísafirði.
72
    Hvammstangavegur.
74
    Skagastrandarvegur.
75
    Sauðárkróksbraut.
76
    Siglufjarðarvegur.
77
    Hofsósbraut.
744
    Þverárfjallsvegur.
745
    Skagavegur:

    Þverárfjallsvegur — Sauðárkróksbraut.
82
    Ólafsfjarðarvegur.
85
    Norðausturvegur.
87
    Kísilvegur.
808
    Árskógssandsvegur.
819
    Hafnarvegur Akureyri.
820
    Flugvallarvegur Akureyri.
821
    Eyjafjarðarbraut vestri:

    Hringvegur — Miðbraut.
823
    Miðbraut.
829
    Eyjafjarðarbraut eystri:

    Hringvegur — Miðbraut.
837
    Hlíðarfjallsvegur.
845
    Aðaldalsvegur.
859
    Hafnarvegur Húsavík.
867
    Öxarfjarðarheiðarvegur:
92
    Norðfjarðarvegur.
93
    Seyðisfjarðarvegur.
96
    Suðurfjarðavegur.
97
    Breiðdalsvíkurvegur.
98
    Djúpavogsvegur.
99
    Hafnarvegur.
917
    Hlíðarvegur.
952
    Hánefsstaðavegur:

    Seyðisfjarðarvegur — ytri vegamót Austurvegar.
954
    Helgustaðavegur:
        Norðfjarðarvegur — ytri vegamót Lambeyrarbrautar.
                   

3.2.2. Tengivegir.


    Aðrir vegir skv. 3.1. eru tengivegir.

3.3. Ferjuleiðir.


 1.     Vestmannaeyjar–Þorlákshöfn
        Á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum.
 2.     Reykjavík–Akranes.
        Á milli Reykjavíkur og Akraness eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum. (Gildir uns Hvalfjarðargöng verða tekin í notkun).
 3.     Stykkishólmur–Flatey–Brjánslækur.
        Á milli Stykkishólms og Brjánslækjar eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum með viðkomu í Flatey fyrir farþega og frakt.
 4.     Ísafjörður–Æðey–Vigur.
        Til Æðeyjar og Vigur eru fluttir farþegar og frakt í reglulegum áætlunarferðum.
 5.     Árskógsströnd–Hrísey.
        Á milli Árskógsstrandar og Hríseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
 6.     Akureyri–Hrísey–Dalvík–Grímsey.
        Á milli Akureyrar, Hríseyjar, Dalvíkur og Grímseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
 7.     Neskaupstaður–Mjóifjörður.
        Á milli Neskaupstaðar og Mjóafjarðar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.INNGANGUR


    Sú tillaga að vegáætlun, sem hér er lögð fram, er hefðbundin endurskoðun vegáætlunar samkvæmt vegalögum. Aðstæður eru þó að ýmsu leyti óvenjulegar, og má þar nefna tvennt, sem hefur áhrif á tillöguna. Skemmdir á mannvirkjum á Skeiðarársandi af völdum hins mikla hlaups úr Grímsvötnum í nóvember krefjast mikilla fjárframlaga á næstu árum. Nú er einnig talið líklegt að áform um byggingu nýs álvers á Grundartanga og stækkun járnblendiverksmiðjunnar ásamt nauðsynlegum virkjanaframkvæmdum gangi eftir. Mikil hætta er þá á þenslu, einkum suðvestanlands, og er miðað við, að framkvæmdum þar verði frestað til að draga úr hættunni.
    Brýr, sem skemmdust á Skeiðarársandi eru tryggðar hjá Viðlagatryggingu, en ekki önnur mannvirki. Gróft mat á heildarkostnaði Vegasjóðs við viðgerð og endurbyggingu mannvirkja á sandinum hljóðar upp á 500 m.kr. Þar af voru 150 m.kr., teknar í fjáraukalög 1996. Þá eru eftir 350 m.kr. og er gert ráð fyrir að 100 m.kr. lánsfjár verði aflað 1997 og það endurgreitt af vegáætlun 1999. Að auki koma framlög af vegáætlun 150 m.kr. 1997 og 100 m.kr. 1998. Þessum framlögum, svo og endurgreiðslu lánsins 1999, verður mætt með lækkun annarra framlaga til nýrra þjóðvega þessi ár.
    Miðað við gildandi vegáætlun, er framkvæmdum á Suðvesturlandi fyrir 222 m.kr., sem óbundnar eru af skuldagreiðslum eða verksamningum, frestað 1997, en gert ráð fyrir í tillögunni, að þær komi inn á árinu 1999. Tímasetning framkvæmda áranna eftir 1997 verður tekin til endurskoðunar síðar í vetur.

Heildarfjármagn.


    Samkvæmt vegáætlun þessari er gert ráð fyrir að heildarfjármagn til vegagerðar á árinu 1997 verði 7.089 m.kr. og er það í samræmi við fjárlög ársins.
    Vegagerðin hefur sem fyrr tekjur af sínum mörkuðu tekjustofnum, bensíngjaldi og þungaskatti. Reiknað er með að þessir stofnar vaxi að raungildi um 1,5% að meðaltali á ári og er það í samræmi við umferðarspá Vegagerðarinnar. Heildartekjur af mörkuðum stofnum hafa hins vegar aukist mun meira undanfarin 3 ár, einkum tekjur af þungaskatti, en aukið eftirlit, hertar innheimtuaðgerðir og breytingar á álagningar- og innheimtuferli skila nú árlega um og yfir 300 m.kr. í hærri tekjum.
    Ýmsar tilfærslur milli ára, sem vikið verður að síðar, valda því að niðurstöðutölur vegáætlunar fyrir árin 1998 og 1999 verða mjög svipaðar og niðurstöðutalan 1997 eða um 7,1 milljarður kr. hvort árið um sig. Á árinu 2000 hækkar niðurstöðutalan hins vegar í rúma 7,3 milljarða kr.
    Nýting mörkuðu stofnanna er nokkuð góð og er ekki gert ráð fyrir, að gjaldskrár verði hækkaðar vegna ársins 1997. Gert er ráð fyrir, að verðlag áranna 1998–2000 verði endurmetið við meðferð málsins á Alþingi.
    Færsla af mörkuðum tekjum í ríkissjóð hefur aukist verulega. Á árinu 1997 nemur þessi færsla 806 m.kr. en fer síðan lækkandi og er komin niður í 506 m.kr. á árinu 2000. Með þessum tilfærslum verður vegasjóður búinn að greiða til baka þegar á árinu 1998 öll lán vegna framkvæmdaátaks í atvinnumálum á árunum 1993 og 1994 og gott betur.
    Gert er ráð fyrir, að framkvæmdaátak 1995–1998, sem ákveðið var af ríkisstjórninni í nóvember 1994, haldi áfram en nokkuð verður dregið úr hraða þess og það framlengt til 1999. Reiknað er með 350 m.kr. sérstöku framlagi úr ríkissjóði á árunum 1997–1999 af þeim sökum og einnig mótframlagi af mörkuðum tekjum. Endurgreiðsla láns, sem tekið var hjá ríkissjóði vegna framkvæmdaátaksins á árinu 1995, hófst 1996 og nam þá 50 m.kr. Endurgreiðsluupphæðin verður óbreytt á árinu 1997 en hækkar síðan í 210 m.kr. 1998 og í 280 m.kr. 1999. Reiknað er með að framkvæmdaátakið haldi síðan áfram á árinu 2000 og nemi 700 m.kr. en að það fjármagn komi allt af mörkuðum tekjum.
    Á árinu 1997 er áætlað að tekið verði 100 m.kr. lán hjá ríkissjóði til að mæta hluta af kostnaði við lagfæringar vega á Skeiðarársandi. Lán þetta verður endurgreitt af mörkuðum tekjum á árinu 1999.

Verðgrundvöllur áætlunarinnar.


    Allar tölur í áætluninni eru settar fram á áætluðu meðalverðlagi 1997. Forsendur fjárlaga gera ráð fyrir að verðlag hækki um 2% milli áranna 1996 og 1997 og er þá gengið út frá þeirri forsendu að launahækkanir verði svipaðar og í helstu viðskiptalöndum okkar.
    Vísitala vegagerðar hefur að undanförnu hækkað minna en almennt verðlag en hækkar nú heldur meira, eða um 3,5%. Ástæðan er einkum sú, að gjaldskrár vinnuvéla voru hækkaðar nýverið um 8%. Þessar gjaldskrár höfðu verið óbreyttar frá því í mars 1994, en frá þeim tíma hafa ýmsir rekstrarliðir vélanna hækkað verulega, einkum þó olía, sem hefur hækkað í verði um rúm 35%. Meðaltalsvísitala vegagerðar fyrir árið 1997 er því áætluð 5350 stig.
    Gert er ráð fyrir að verðlag áranna 1998–2000 verði hækkað við meðferð málsins á Alþingi.

I. FJÁRÖFLUN TIL VEGAMÁLA 1997–2000


1.1. Markaðar tekjur.


    Vegagerðin hefur samkvæmt lögum tekjur af mörkuðum tekjustofnum. Gjaldskrár markaðra stofna má hækka í samræmi við byggingavísitölu. Stöðugt verðlag stuðlar að því, að nýting markaðra stofna er nokkuð góð. Ekki er gert ráð fyrir neinum hækkunum á gjaldskrám á tekjuárinu 1997, en gæta verður þess þó í framtíðinni, að gjaldskrárnar dragist ekki aftur úr og fylgi verðþróun í landinu almennt.
    Hér á eftir fer tafla yfir áætlaða innheimtu á mörkuðum tekjum á árunum 1997–2000. Allar upphæðir eru í m.kr. á verðlagi núgildandi gjaldskrár. Í þessari töflu er yfirlit yfir allar markaðar tekjur þar með taldar þær mörkuðu tekjur sem eru hluti af fjármögnun framkvæmdaátaksins.


Bensín-

Þungask.

Þungask.


Ár

gjald

km-gjald

árgjald

Alls
1997     
4.780
1.900 815 7.495
1998     
4.852
1.929 827 7.608
1999     
4.925
1.957 840 7.722
2000     
4.998
1.987 852 7.837


1.1.0. Bifreiðaeign.


    Nokkur samdráttur var í innflutningi bifreiða á árunum 1991–1994 og minnkaði bifreiðaeign landsmanna verulega á þessum árum. Frá og með árinu 1995 jókst innflutningur að nýju og voru það árið nýskráðar 7.892 bifreiðir en voru tæplega 6 þúsund árið áður. Innflutningur bifreiða hefur enn aukist og fyrstu níu mánuði ársins 1996 var búið að flytja inn yfir 8 þúsund bifreiðir. Í ársbyrjun 1996 áttu landsmenn 135.284 bifreiðir.


Fólks-

Fólksb.

Alm-

Vöru-

Bifreiðir


Ársbyrjun

bílar

á 1000 íb.

bílar

bílar

alls
1960          
14.228
89 325 5.703 20.256
1970          
37.304
183 555 5.727 43.586
1980          
81.025
357 1.117 7.873 90.015
1985          
100.477
415 1.165 11.560 113.202
1986          
102.954
426 1.422 12.741 117.117
1987          
112.760
462 1.222 11.968 125.950
1988          
120.153
488 1.238 11.757 133.148
1989          
125.226
499 1.298 12.078 138.602
1990          
124.273
490 1.328 12.177 137.778
1991          
119.731
468 1.328 13.122 134.181
1992          
120.862
466 1.389 14.623 136.874
1993          
120.146
459 1.157 14.845 136.148
1994          
116.195
439 1.193 14.451 131.839
1995          
116.243
435 1.249 14.348 131.840
1996          
119.232
445 1.295 14.757 135.284


1.1.1. Tekjur af bensíni.


    Bensínsala dróst saman um 0,8% milli áranna 1994 og 1995 en fyrstu tíu mánuði tekjuársins 1996 hefur hún aukist að nýju og stefnir í að aukningin milli ára verði um 2% þannig að á tekjuárinu verði seldar um 182,5 milljónir lítra af bensíni.
    Árleg umferðaraukning samkvæmt umferðarspá Vegagerðarinnar er talin verða um 1,5% á tímabilinu og er reiknað með að hún skili sér að mestu í aukinni bensínsölu.
    Í mars 1996 ákváðu olíufélögin að hætta sölu blýbensíns á Íslandi. Einnig ákváðu þau að hætta sölu á 92 octan blýlausu bensíni. Bensíngjald af blýbensíni er sem kunnugt er hærra en af blýlausu bensíni. Ástæðan er sú að veittur er afsláttur, sem nemur 5,88% af bensíngjaldi af blýlausu bensíni. Sala á blýbensíni nam um 12% af heildarsölunni og kemur þessi ákvörðun olíufélaganna því til með að skerða tekjur Vegagerðarinnar um 35 m.kr. á ári og hefur verið tekið tillit til þessarar breytingar í tekjuáætluninni.

1.1.2.–3. Tekjur af þungaskatti.


    Þungaskattur er innheimtur af dísilbifreiðum. Um er að ræða tvenns konar þungaskatt. Annars vegar árgjald, sem innheimt er af flestum smærri dísilbifreiðum og hins vegar km-gjald, en þá er greitt af akstri samkvæmt ökumæli. Allar stærri dísilbifreiðir greiða km-gjaldið, en eigendur smærri dísilbifreiða geta greitt km-gjald í stað árgjalds ef þeir þess óska.
    Gert er ráð fyrir svipaðri aukningu á akstri dísilbifreiða og reiknað er með á akstri bensínbifreiða eða um 1,5% á ári.
    Frá því í ársbyrjun 1994 hefur Vegagerðin séð um eftirlit með þungaskatti og í kjölfarið hefur eftirlitið stóraukist. Með lagabreytingu snemma á árinu 1996 voru gerðar breytingar á fyrirkomulagi álagningar og innheimtu þungaskattsins, m.a. var álagningin færð yfir til ríkisskattstjóra. Einnig voru viðurlög við brotum hert. Auk þessa hefur reglulega verið gert átak í innheimtumálum. Árangurinn hefur orðið töluverður.
    Innheimtar tekjur af þungaskatti hafa aukist mikið undanfarin ár eða um rúm 40% frá árinu 1993. Á þessu tímabili hafa gjaldskrár hækkað um 13,1% og eðlileg akstursaukning samkvæmt umferðarspá getur skýrt um 8% af aukningunni en óskýrð eru þá um 20% eða um 390 m.kr. Akstursaukning umfram umferðarspá skýrir e.t.v. hluta innheimtuaukningarinnar, en ljóst er að áðurnefndar aðgerðir eiga stóran þátt í henni.
    Vorið 1995 voru samþykkt á Alþingi lög um olíugjald og áttu þau að taka gildi 1. janúar 1996. Olíugjaldið á að leysa af hólmi þungaskattinn og renna til Vegagerðarinnar. Ýmsir annmarkar voru á því að koma olíugjaldinu í framkvæmd og varð niðurstaðan sú, að Alþingi frestaði gildistöku laganna þar til búið væri að leysa þá. Ein af grundvallarforsendunum fyrir olíugjaldi var sú, að gjaldið gæfi a.m.k. sömu tekjur til Vegagerðarinnar og þungaskatturinn. Því er í tekjuáætluninni reiknað með þungaskatti öll árin þótt olíugjaldi verði hugsanlega komið á á tímabilinu.
    Þess má geta að í Evrópu er nú mikil umræða um að taka upp km-gjald af stórum dísilbifreiðum, m.a. til að fjármagna vegaframkvæmdir. Til lengri tíma litið verður vart komist hjá því að innheimtukerfið hér taki mið af kerfi Evrópu.

1.2. Fært í ríkissjóð.


    Undanfarin ár hafa ráðstöfunartekjur Vegagerðarinnar af mörkuðum tekjustofnum verið skertar og sú skerðing látin renna í ríkissjóð. Fjárhæð þessarar skerðingar hefur farið vaxandi og er gert ráð fyrir því að hún nemi 806 m.kr. á árinu 1997. Síðan er gert ráð fyrir að hún fari lækkandi, verði 646 m.kr. árið 1998, 576 m.kr. árið 1999 og 506 m.kr. árið 2000. Skerðing þessi kemur að hluta á móti viðbótarfjármagni því sem Vegagerðin fékk vegna framkvæmdaátaks í atvinnumálum á árunum 1993 og 1994. Útlit er fyrir að búið verði að greiða allt það viðbótarfjármagn til baka á árinu 1998 og gott betur.

1.3. Framkvæmdaátak.


    Í nóvember 1994 ákvað ríkisstjórnin að farið skyldi af stað með framkvæmdaátak í vegamálum. Ákvörðunin fól í sér, að á næstu fimm árum, 1995–1999, skyldi aflað 3.500 m.kr. til þessa átaks. Helmingur fjármagnsins skal koma af mörkuðum tekjum en hinn helmingurinn sem sérstakt framlag úr ríkissjóði. Skipting þessa fjár á milli kjördæma skal vera samkvæmt íbúatölu, og á að líta á höfuðborgarsvæðið sem eitt svæði þótt í tveim kjördæmum sé. Þá var ákveðið, m.a. vegna aðstæðna í atvinnulífinu, að fjármagnið skyldi allt notað til framkvæmda á fjórum árum 1995–1998, og meiri hluti þess á fyrri hluta þess tímabils. Til að brúa bilið milli öflunar fjárins og notkunar þess átti að taka lán, einkum tvö fyrstu árin, en lánin átti síðan að endurgreiða á árunum 1998 og 1999.
    Á árinu 1996 var ákveðið að draga úr hraða framkvæmdaátaksins vegna batnandi ástands í atvinnulífinu. Enn er dregið úr hraða átaksins á árinu 1997, en það framlengt til 1999 í staðinn.

1.3.1. Frá mörkuðum stofnum.


    Bensíngjald var hækkað um 5,67% þann 2. desember 1994 og gjaldskrár þungaskatts voru hækkaðar frá 1. janúar 1995 til fjármögnunar á nefndu framkvæmdaátaki. Á árinu 1997 nema tekjurnar 350 m.kr., 360 m.kr. á árinu 1998 og 380 m.kr. á árinu 1999. Á árinu 2000 er gert ráð fyrir að, framkvæmdaátakið haldi áfram og nemi 700 m.kr. Gert er ráð fyrir að það verði þá alfarið fjármagnað af mörkuðum tekjum.

1.3.2. Framlag úr ríkissjóði.


    Vegna framkvæmdaátaks í vegamálum kemur sérstakt framlag úr ríkissjóði til Vegagerðarinnar, sem nemur 350 m.kr. á ári, árin 1997–1999.

1.3.3. Lánsfé og endurgreiðsla lána.


    Á fyrsta ári framkvæmdaátaksins voru fengnar 590 m.kr. að láni hjá ríkissjóði til að flýta framkvæmdum. Á árinu 1996 var lánið greitt niður um 50 m.kr. og er gert ráð fyrir sömu upphæð í afborgun á árinu 1997. Á árinu 1998 er hins vegar gert ráð fyrir því að greiða 210 m.kr. af láninu og afganginn 280 m.kr. á árinu 1999.

1.4. Lán vegna Skeiðarársands.


    Á árinu 1997 fær Vegagerðin 100 m.kr. lán úr ríkissjóði til að mæta hluta af kostnaði við lagfæringar vega á Skeiðarársandi. Lánið verður endurgreitt af vegafé á árinu 1999.

II. SKIPTING ÚTGJALDA 1997–2000


2.1. Stjórn og undirbúningur.


    Verkefni á þessu sviði hafa orðið æ umfangsmeiri með árunum. Stafar það ekki síst af því að framkvæmdir þær, sem ráðist er í, eru stöðugt stærri og flóknari. Þá þarf að leita umsagnar og samráðs við fleiri aðila en áður var. Má t.d. nefna, að reglur um mat á umhverfisáhrifum hafa reynst mjög vinnufrekar. Undirbúningur verkanna verður því tímafrekari og dýrari en áður var. Þá er stöðugt vaxandi þörf fyrir gerð staðla og annarra grunngagna, svo og gerð áætlana, tæknilegra og fjárhagslegra, og eftirlit með þeim. Loks má nefna, að auknar kröfur um upplýsingagjöf til vegfarenda leiða til vaxandi kostnaðar. Fjárveitingar til þessa liðar hafa verið of lágar undanfarin ár, en reiknað er með því, að þær hækki á síðari árum áætlunartímabilsins.

2.1.1. Skrifstofukostnaður.


    Til þessa liðar telst eftirfarandi starfsemi: Yfirstjórn Vegagerðarinnar og stjórnsýslusvið, en undir það heyrir fjárreiðudeild sem sér um fjármál stofnunarinnar, bókhald og almennt skrifstofuhald í Reykjavík, hagdeild sem sér m.a. um fjárhags- og rekstraráætlanagerð og kostnaðareftirlit og lögfræði og starfsmannadeild, en undir hana heyrir, auk lögfræði og starfsmannamála, bókasafn og útgáfustarfsemi.
    Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi vegagerðarstarfsmanna, sem hafa engan eða mjög lítinn aðgang að lífeyrissjóði vegna skamms greiðslutíma iðgjalda, var áður sérstakur liður í vegáætlun, en þar sem þeim aðilum, sem þiggja þessar greiðslur hefur fækkað mikið og kostnaður þar af leiðandi minnkað eru eftirlaunagreiðslur nú felldar undir liðinn skrifstofukostnaður. Lagt er til að fjárveiting verði 141 m.kr. á árunum 1997 og 1998 vaxi í 150 m.kr. árið 1999 og í 154 m.kr. árið 2000.

2.1.2. Tæknilegur undirbúningur.


    Tæknideildir Vegagerðarinnar vinna að hönnun verka, stjórnun framkvæmda og eftirliti með þeim auk ýmiss konar rannsóknar- og þróunarstarfa. Einnig kaupa þær mikið af þjónustu frá verkfræðistofum, rannsóknarstofnunum og háskólum. Ef unnið er við verk, sem hefur fjárveitingu samkvæmt vegáætlun færist kostnaðurinn á það. Verkefni, sem kostuð eru af þessum lið eru auk stjórnunarstarfa einkum hönnun verka, sem enn hafa ekki fjárveitingu samkvæmt vegáætlun svo og áætlanagerð og ýmsar rannsóknir.
    Vegaeftirlit og umferðartalning voru áður sérstakur liður í vegáætlun, en í kjölfar breytts skipulags er eðlilegra að telja þennan kostnað með tæknilegum undirbúningi. Frá ársbyrjun 1994 hefur vegaeftirlit Vegagerðarinnar annast eftirlit með þungaskatti, sem áður var í höndum fjármálaráðuneytisins. Þetta hefur leitt til aukins kostnaðar hjá vegaeftirlitinu, en árangur þessa aukna eftirlits er töluverður eins og áður er getið. Auk þess má geta að frá og með árinu 1996 annast vegaeftirlitið einnig eftirlit með ökuritum og að reglum um hvíldartíma ökumanna sé fylgt.
    Lagt er til að fjárveiting til tæknilegs undirbúnings árin 1997 og 1998 verði 145 m.kr., vaxi í 159 m.kr. árið 1999 og í 163 m.kr. árið 2000.

2.2. Viðhald þjóðvega.


    Viðhaldi þjóðvega er skipt niður á sama hátt og gert var við gerð vegáætlunarar fyrir árin 1995–1998. Þá var tekinn upp liðurinn þéttbýlisvegir í kjölfar breytinga, sem gerð var á vegalögum.
    Þar eð töluverð óvissa var um fjárþörf til viðhalds og þjónustu þeirra þjóðvega, sem töldust samkvæmt eldri vegalögum til vegflokksins þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum þótti rétt að hafa sérstakan lið fyrir þá.
    Nú hefur fengist nokkur reynsla um fjárþörf og innbyrðis skiptingu þessa liðar og kemur til greina að skipta honum að einhverju eða öllu leyti upp og fella inn í aðra liði.

2.2.1. Almenn þjónusta.


    Áætlað hefur verið að fjárþörf til þjónustu vegakerfisins sé um 950–1.000 m.kr. á ári. Lagt er til að fjárveiting verði 875 m.kr. á árinu 1997, 890 m. kr. á árinu 1998, 915 m.kr. á árinu 1999 og 935 m. kr á árinu 2000.
    Almenn þjónusta tekur til þeirrar viðhalds- og viðgerðarvinnu á vegum, vegamannvirkjum og vegsvæðum sem gera þarf til að viðhalda því ástandi sem fyrir er og vera þarf til að uppfylla þau markmið sem sett eru varðandi greiða umferð og almennt umferðaröryggi.
    Verkefnum þessum er skipt í fjóra megin flokka þ.e. til sameiginlegrar þjónustu , til vega og vegyfirborðs, til þjónustu brúa og annarra vegamannvirkja og til merkinga og vegbúnaðar.

2.2.1.1. Sameiginlegt.


    Lagt er til, að fjárveiting 1997 verði 243 m.kr. og verði varið til þess að greiða kostnað við ýmis sameiginleg og ófyrirséð verkefni svo og kostnað við stjórnun, upplýsingamiðlun og eftirlit með vegum auk margs annars sem hefur að markmiði að umferðin komist leiðar sinnar á öruggan og þægilegan hátt.
    Lagt er til, að fjárveiting þessi hækki lítillega með vaxandi umferð og verði 244 m.kr. 1998, 246 m.kr. 1999 og 253 m.kr. 2000.

2.2.1.2. Vegir og vegyfirborð.


    Lagt er til, að fjárveiting verði 345 m.kr. árið 1997 en helstu kostnaðarliðir eru viðgerðir á bundnum slitlögum og malarvegum, vegheflun, rykbinding, lagfæring á öxlum (hliðarsvæði við akbraut) og aðrir þættir sem tengdir eru þjónustu á vegum.
    Reiknað er með að fjárveiting þessi hækki í 350 m.kr. á árinu 1998, 355 m.kr. 1999 og 354 m.kr. árið 2000.

2.2.1.3. Brýr og önnur vegamannvirki.


    Lagt er til að fjárveiting verði 42 m.kr. árið 1997 og verði varið til þess að greiða kostnað við umhirðu og minni háttar viðgerðir á brúm, ristarhliðum og undirgöngum, stærri vegræsum og jarðgöngum svo og vegskálum og öðrum hrun- og snjóflóðavörnum.
    Einnig er lagt til, að fjárveiting þessi hækki með vaxandi umferð og verði 46 m.kr. 1998, 49 m.kr. 1999 og 52 m.kr. á árinu 2000.

2.2.1.4. Merkingar og vegbúnaður.


    Lagt er til, að fjárveiting verði 245 m.kr. á árinu 1997 og verði varið til þess að greiða kostnað við lýsingu fram með vegum, endurnýjun og viðhald á kantstikum, umferðarmerkjum og vegriðum, yfirborðsmerkingar á vegum og byggingu og viðhald áningarstaða. Fjárþörf til þessara verkefna hefur vaxið verulega á undanförnum árum m.a. vegna aukinnar lýsingar og vaxandi krafna um yfirborðsmerkingar. Lagt er til, að fjárveiting þessi hækki í 250 m.kr. á árinu 1998, 265 m.kr. árið 1999 og 276 m.kr. árið 2000.

2.2.2. Vetrarþjónusta.


    Lagt er til, að fjárveiting til vetrarþjónustu verði 650 m.kr. á árinu 1997.
    Vetrarþjónusta tekur auk snjómoksturs og hálkuvarnar til eftirlits og upplýsingarþjónustu við vegfarendur, viðgerða á minni háttar snjóvarnarvirkjum svo og viðhalds á snjóstikum, merkinga og öðru því er varðar öryggi vegfarandans að vetrarlagi. Kröfur til þessarrar þjónustu fara ört vaxandi.
    Lagt er til, að fjárveiting verði 660 m.kr. á árinu 1998, 670 m.kr. 1999 og 680 m.kr. á árinu 2000.

2.2.3. Viðhald.


    Verkefni sem falla undir viðhald vega miða að því að varðveita verðmæti vegarins, og hæfni hans til að bera þann umferðarþunga, sem honum er ætlaður.
    Viðhald vega tekur til endurnýjunar bundinna slitlaga, endurnýjunar malarslitlaga, styrkinga og endurbóta, viðhalds brúa og varnargarða, öryggisaðgerða og vatnaskemmda. Með hliðsjón af núverandi ástandi er ljóst að ekki er unnt að fresta verulegum endurbótum og styrkingum á malarvegum og vegum með bundnu slitlagi þar til fé fæst til endurbyggingar. Slík verkefni verða því að falla undir viðhald.
    Þörf fyrir fé til viðhalds hefur verið áætluð 1.700 til 1.800 m.kr. á ári. Hér er lagt til að fjárveitingar fari hækkandi frá 1.275 m.kr. 1997 í 1.440 m.kr. árið 2000 og nái á tímabilinu um það bil 80% af áætlaðri þörf.

2.2.3.1. Endurnýjun bundinna slitlaga.


    Viðhald bundinna slitlaga er mjög þýðingarmikið vegna varðveislu þeirra miklu verðmæta sem liggja í bundnu slitlögunum. Frestun á yfirlögn getur á mjög skömmum tíma valdið eyðileggingu á öllu slitlaginu og skemmdum á burðarlagi. Þar sem á hverju ári bætist við bundnu slitlögin á vegakerfinu er þörf fyrir fé til viðhalds vaxandi. Hér þarf því að ná mestum hluta af áætlaðri þörf. Lagt er til, að fjárveiting verði 516 m.kr. 1997 og hækki í 610 m.kr. árið 2000 eða um 90% af áætlaðri þörf.

2.2.3.2. Endurnýjun malarslitlaga.


    Á rúmum helmingi þeirra 5.000 km af malarvegum sem teljast til stofn- og tengivega er slitlagið eldra en 10 ára sem er talinn hámarksendingartími malarslitlaga. Raunverulegt malarslitlag er því einungis á tæpum helmingi malarvega. Þörf til endurnýjunar malarslitlaga hefur verið metin 360 m.kr. á ári, en þar sem malarvegir styttast í takt við lengingu vega með bundnu slitlagi ætti þessi fjárþörf að fara minnkandi.
    Hér er lagt til að fjárveiting verði 212 m.kr. árið 1997, 216 m.kr. 1998, 210 m.kr. 1999 og 200 m.kr. árið 2000. Fjárveiting er því aðeins um 60% af áætlaðri þörf.

2.2.3.3. Styrkingar og endurbætur.


    Á meðan unnið er að uppbyggingu vegakerfisins, kemur stöðugt fram þörf fyrir styrkingar og lagfæringar sem ekki geta beðið þess, að fjármagn fáist til endurbyggingar viðkomandi vegarkafla. Þörf fyrir styrkingu má oftast rekja til aukinnar umferðar þungra ökutækja, en einnig er um að ræða eðlilegt slit og niðurbrot á burðarlagi vegarins. Uppbygging vega með bundnu slitlagi hófst að verulegu marki fyrir um 20 árum síðan og nú er að koma fram aukin þörf fyrir styrkingu þeirra. Bæði er um að ræða, að endingartími burðarlaga er vart meiri en 20 ár og auk þess hefur leyfilegur ásþungi bifreiða verið aukinn frá þeim tíma. Hér er lagt til, að þessari þörf verði mætt með hækkandi fjárveitingum frá 278 m.kr. 1997 í 310 m.kr. árið 2000. Þörf fyrir fjármagn til styrkinga vega með bundnu slitlagi hefur verið metin 350 m.kr. árið 1997 og að hún aukist um 20 m.kr. á ári. Fjárveitingar eru því um 80% af metinni þörf til styrkinga vega með bundnu slitlagi og er þá ekki tekið tillit til styrkinga malarvega.

2.2.3.4. Viðhald brúa og varnargarða.


    Lagt er til, að fjárveiting til viðhalds brúa og varnargarða verði 114 m.kr. 1997 og 1998, en hækki í 145 m.kr. 1999 og í 150 m.kr. árið 2000.
    Þetta er nokkur hækkun frá því sem verið hefur. Rúmlega helmingur brúa á þjóðvegakerfinu er byggður á árunum 1950–1970. Þessar brýr voru ekki byggðar fyrir þann umferðarhraða sem er í dag né heldur þann þunga sem fer eftir vegakerfinu. Endurbygging þeirra miðar hægt og hafa fjárveitingar til viðhalds brúa ekki náð að halda í horfinu. Auk þessa er að koma að eðlilegu viðhaldi á nokkrum stórum mannvirkjum sem byggð voru eftir 1970.

2.2.3.5. Öryggisaðgerðir.


    Fjárveitingum samkvæmt þessum lið er varið til að auka öryggi umferðarinnar. Að undanförnu hefur verið unnið að endurbótum á hættulegum stöðum. Unnið er að framkvæmdaáætlun um fækkun slysa um 20% fram til ársins 2000. Með hliðsjón af því er lagt til, að fjárveiting verði 62 m.kr. árin 1997–1998, en aukist í 65 m.kr. 1999 og 70 m.kr. árið 2000.

2.2.3.6. Vatnaskemmdir.


    Fjárþörf þessa liðar er eðlilega breytileg. Lagt er til að fjárveiting verði 93 m.kr. 1997 og 1998, en 100 m.kr. 1999 og 2000.

2.2.4. Þéttbýlisvegir.


    Með vegalögunum frá 1994 voru þjóðvegir í þéttbýli lagðir niður sem sérstakur vegflokkur, en þeir vegir sem töldust til flokksins falla nú að mestu undir stofnvegi og tengivegi. Fjárveitingar til þjóðvega í þéttbýli samkvæmt eldri lögum voru undir sérstökum lið og fóru að mestu til viðhalds og þjónustu og eiga því heima undir viðhaldi þjóðvega nú. Í flestum tilfellum hefur Vegagerðin samið um veghald þessarra vega við viðkomandi sveitarfélög. Komið hefur í ljós, að fjárþörf til þessa liðar er nokkru meiri en gert var ráð fyrir við gerð síðustu vegáætlunar.
    Lagt er til að fjárveiting verði 330 m.kr. 1997, 340 m.kr. 1998, 350 m.kr. 1999 og 360 m.kr. 2000. Eins og áður sagði kemur til greina að skipta þessum lið upp og fella undir aðra liði viðhalds og þjónustu.

Til nýrra framkvæmda.


    Útgjöldum er skipt niður á vegflokka í samræmi við gildandi vegalög.

2.3. Til nýrra þjóðvega.


    Sundurliðun verkefnaflokka er í samræmi við gildandi vegáætlun en undir stofnvegum er bætt við nýjum lið, Skeiðarársandi, þar sem fram koma nauðsynlegar fjárveitingar vegna viðgerða þar. Ekki er fjallað um fjármögnun framkvæmda við tengivegi Hvalfjarðarganga en taka þarf það mál upp við frekari vinnu við tillögu þessa fyrir Alþingi.

2.3.1. Til stofnvega.


    Lagt er til, að skipting fjárveitinga til einstakra verkefnaflokka undir þessum lið verði eins og sýnt er á eftirfarandi töflu.
    Í því sambandi þarf að hafa í huga, að til að sporna við þenslu er gert ráð fyrir að fresta á árinu 1997 framkvæmdum í almennum verkefnum, höfuðborgarsvæðinu, stórverkefnum og framkvæmdaátaki fyrir samtals 222 m.kr. Gert er ráð fyrir, að fjárveitingar til þessara verkefna komi til baka árið 1999.


1997

1998

1999

2000


m.kr.

m.kr.

m.kr.

m.kr.
1. Almenn verkefni og bundin slitlög     
539
694 692 613
2. Höfuðborgarsvæðið     
379
521 537 330
3. Stórverkefni     
512
538 528 540
4. Framkvæmdaátak     
517
500 583 700
5. Skeiðarársandur     
250
100 0 0


1.     Almenn verkefni og bundin slitlög.
    Í þessum verkefnaflokki er öll almenn vegagerð á stofnvegum þar með talið bundið slitlag. Fjárveitingar af þessum lið geta einnig gengið til brúa, sem bundnar eru vegaframkvæmdum.

2.     Höfuðborgarsvæðið.

    Hér er miðað við, að höfuðborgarsvæðið nái frá Hafnarfirði (vegamót Krýsuvíkurvegar) í suðri og til Mosfellsbæjar (vegamót Þingvallavegar) í norðri. Á þessu svæði er þjóðvegaumferð langmest og slys tíðust. Þörf fyrir úrbætur hefur vaxið ört á undanförnum árum og er orðið aðkallandi að ráðast í kostnaðarsamar framkvæmdir. Á þessu svæði er einnig unnt að fækka umferðarslysum mest.

 3. Stórverkefni.
    Fjárveitingar af þessum lið fara til fjármögnunar framkvæmda í jarðgöngum, stórbrúa og fjarðaþverana, áfanga á hringvegi milli kjördæma og tengingar þéttbýlisstaða í eitt atvinnu- og þjónustusvæði. Við afgreiðslu gildandi vegáætlunar var ákveðið að fjárveitingar til einstakra verkefna innan þessa framkvæmdaflokks yrðu utan þess kvóta sem hvert kjördæmi fær úthlutað, enda stærð þessara verkefna slík að þau yrðu vart leyst með því móti. Þó var talið eðlilegt að af kvótanum komi ákveðin fjárveiting á móti. Var við það miðað, að mótframlag þetta væri 20% fyrir jarðgöng, 37,5% fyrir stórbrýr og fjarðaþveranir og 30% fyrir áfanga á hringvegi og tengingar þéttbýlisstaða.
    Lagt er til, að þessum hætti verði framhaldið.
    Gert er ráð fyrir, að frekari tilhögun fjárveitinga til stórverkefna, svo sem skipting á verkefnaflokka og verkefni í hverjum flokki verði ákveðin við meðferð málsins á Alþingi.

4. Framkvæmdaátak.
    Ríkisstjórnin ákvað við gerð gildandi vegáætlunar að ráðast í sérstakt framkvæmdaátak í vegagerð.
    Ákveðið var, að fé til þessa átaks væri skipt milli kjördæma samkvæmt íbúatölu, en höfuðborgarsvæðið skoðist sem eitt svæði, þó í tveimur kjördæmum sé.

5. Skeiðarársandur.
    Grímsvatnahlaupið mikla, sem kom í nóvember síðastliðnum í kjölfar eldsumbrotanna í Vatnajökli, olli miklum skemmdum á vegum og brúm á Skeiðarársandi.
    Kostnaður vegna skemmda á brúm verður greiddur af Viðlagatryggingu en greiða þarf kostnað vegna viðgerða á vegum og varnargörðum af vegafé.
    Áætlað er að sá kostnaður geti numið um 500 m.kr. þar af voru 150 m.kr. teknar í fjáraukalög 1996. Hér er lagt til að þær 350 m.kr., sem á vantar verði greiddar af þessum lið, 250 m.kr. árið 1997 og 100 m.kr. árið 1998.

2.3.2. Til tengivega.


    Lagt er til að fjárveiting til tengivega 1997 verði 315 m.kr. en hækki í 370 m.kr. síðasta ár tímabilsins, en fjárveitingar til þessara vega hafa að undanförnu verið langt undir því sem vera þyrfti.

2.3.3. Til brúagerða.


    Lagt er til að fjárveiting til brúa verði 140 m.kr. 1997, 150 m.kr. 1998, 180 m.kr. árið 1999 og 200 m.kr. árið 2000. Þessu til viðbótar geta komið fjárveitingar til brúagerða af liðunum almenn verkefni og bundin slitlög, auk þeirra fjárveitinga sem geta komið til stórbrúa. Gert er ráð fyrir að fjárveitingin skiptist eins og áður á milli brúa 10 m og lengri og til smábrúa. Reglugerð um stærð og þyngd ökutækja hefur verið endurskoðuð til samræmis við reglur sem í gildi eru á Evrópska efnahagssvæðinu. Er þegar ljóst að margar brýr á stofnvegum landsins þola ekki það álag sem þar um ræðir og hindra því samfellu í flutningakerfinu. Er sennilegt að auka verði af þessum sökum fjárveitingar til brúagerða verulega á næstu árum.

2.3.4. Til girðinga.


    Lagt er til að fjárveiting til þessa verkefnis verði 31 m.kr. árið 1997 og hækki í 38 m.kr. árið 2000. Mikið er enn af ógreiddum girðingakröfum.

2.4. Til safnvega.


    Safnvegir nú svara að mestu til sýsluvega áður og fjárveitingar svipaðar. Lagt er til að fjárveiting verði 164 m.kr. árin 1997–1998, 190 m.kr. árið 1999 og 200 m.kr. árið 2000.

2.5. Til landsvega.


    Landsvegir svara til þeirra vega, sem áður töldust aðalfjallvegir, nokkurra þeirra vega sem áður töldust til annarra fjallvega auk vega innan þjóðgarða og vega til nokkurra fjölsóttra ferðamannastaða.
    Gert er ráð fyrir að viðhald og almenn þjónusta hluta þessarra vega (þeirra vega sem opnir eru fyrir allri almennri umferð) verði greidd af lið 2.2. Við það minnkar fjárþörf þessa liðar nokkuð.
    Lagt er til að fjárveitingar verði 52 m.kr. árin 1997 og 1998, 60 m.kr. árið 1999 og 65 m.kr. árið 2000.

2.6. Til styrkvega.


    Hér er um ýmsa vegi að ræða sem sumir gátu áður verið sýsluvegir eða aðrir fjallvegir, sbr. 16. gr. vegalaga.
    Lagt er til að fjárveiting verði 25 m.kr. á ári öll ár áætlunarinnar.

2.7. Til reiðavega.


    Lagt er til að fjárveiting verði 11 m.kr. 1997 og 1998 en hækki í 15 m.kr. 1999 og 2000.

2.8. Til tilrauna í vegagerð.


    Fjárveiting þessi er 1% af mörkuðum tekjum vegasjóðs í samræmi við 24. gr. vegalaga. Er áætlað að haldið verði áfram tilraunum við ýmsa þætti vegagerðar á þessu vegáætlunartímabili eins og verið hefur.

2.9. Til flóabáta.


    Frá og með vegáætlun 1993 hafa útgjöld ríkisins af ríkisstyrktum ferjum verið greidd af vegafé. Útgjöld þessi eru tvenns konar. Annars vegar er um að ræða beina rekstrarstyrki til viðkomandi rekstraraðila og er áætlað að þeir nemi um 190 m.kr. á ári. Hins vegar eru afborganir og vextir af lánum vegna kaupa á ferjunum. Allar ferjurnar þurfa á rekstrarstyrk að halda mismiklum þó. Allar afborganir og vextir af ferjulánum eru greiddar af Vegagerðinni.
    Vegagerðin hefur unnið að ýmsum breytingum í ferjumálum, m.a. hefur ferjurekstur á einni leiðinni verið boðinn út. Við aðra rekstraraðila hafa verið gerðir rekstrarsamningar, og er þá yfirleitt um marksamninga að ræða.
    Vegagerðin hefur einnig unnið að því að ríkið taki við eignarhaldi á skipunum og taki þar með við þeim lánum, sem á þeim hvíla. Nú þegar hefur ríkið tekið við eignarhaldi á ferjunum Sæfara og Herjólfi.
    Ferjuskuldir nema nú um 1.880 m.kr. ef miðað er við gengi í desember 1996. Ef gengið er út frá upphaflegum forsendum lánanna næmu afborganir og vextir um 360 m.kr. á árinu 1997. Á árunum 1995 og 1996 var afborgunum, hvort árið um sig að fjárhæð 100 m.kr. frestað og var gengið út frá að svo yrði áfram á árunum 1997 til 2000.
    Auk þess er í vegáætlun þessari gert ráð fyrir að nýframkvæmdum að fjárhæð 222 m.kr. verði frestað á árinu 1997 og þeirri upphæð varið til afborgana af ferjulánum. Þessari upphæð verði síðan skilað til baka á árinu 1999. Þessi tilhögun leiðir til lægri vaxtakostnaðar til lengri tíma litið.
    Miðað við áðurgreindar forsendur er lagt til að fjárveitingar til þessa liðar nemi 672 m.kr. árið 1997, 440 m.kr. árið 1998, 208 m.kr. árið 1999 og 430 m.kr. árið 2000.

III. UM FLOKKUN VEGA


3.1. Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.


    Í þessum tillögum eru vegir flokkaðir eftir 8. gr. vegalaga. Gerðar eru tillögur um nokkrar breytingar frá fyrri vegáætlun og verður gerð grein fyrir þeim hér á eftir í viðkomandi flokkum. Einnig hefur nú þurft að lagfæra nokkur smávægileg atriði, einkum nöfn og númer á nýjum vegum sem þá voru teknir í tölu tengivega.
    Þar sem tengivegur endar við bæ, er lengd hans miðuð við vegamót heimreiðar en hún telst safnvegur eða einkavegur.
    Í fylgiskjali 2.3.–01. eru sýndar í töfluformi vegalengdir hinna ýmsu vegflokka.

3.2.1. Stofnvegir.


    Lagðar eru til eftirfarandi viðbætur við vegi þá, sem töldust stofnvegir samkvæmt vegáætlun 1995–1998.
    423     Miðnesheiðarvegur.
    837     Hlíðarfjallsvegur.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur.
    Tveir fyrrtöldu vegirnir, 423 Miðnesheiðarvegur og 837 Hlíðarfjallsvegur, eru nýir. Þeir eru allmikilvægar tengingar, sem vegna mikillar umferðar verða stofnvegir. Öxarfjarðarheiðarvegur er mikilvægur í þeim tilgangi að tengja betur saman strandbyggðir á Norðausturlandi. Lagt er til að 422 Njarðvíkurvegur og 433 Reykjalundarvegur falli niður.

3.2.2. Tengivegir.


    Lagðar eru til eftirfarandi breytingar á þeim vegum, sem töldust tengivegir samkvæmt vegáætlun 1995–1998.
    377    Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
                                  Breyting á legu, lá áður um Skólamörk.
    5178    Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti að þorpskjarna hjá kirkju.
                                  Nýr.
    5240    Bifrastarvegur: Af Hringvegi að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
                                  Nýr.
    617    Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að Hrauni.
                                  Styttist. Náði áður að Stóra-Laugardal.
    624    Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp að Alviðru.
                                  Styttist. Náði áður að Hrauni á Ingjaldssandi.
    635    Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi sunnan brúar á Hvannadalsá hjá Rauða          mýri, út Langadalsströnd um Melgraseyri að Laugalandsvegi.
                                  Styttist. Náði áður að Bæjum.
    639    Skutulsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Ísafjarðarflugvelli, fyrir Skutulsfjörð á Djúpveg á Hauganesi.
                                  Nýr sem nafn og númer. Var áður hluti af Djúpvegi.
    827     Sölvadalsvegur: Af Hólavegi hjá Gnúpufelli að Draflastöðum.
                                  Falli niður, sem tengivegur.
    914    Skógavegur: Af Hringvegi hjá Ytri-Nýp, um Skóga og brú á Vesturá á Vesturárdalsveg innan Skógalóns.
                                  Lenging á vegi með sama númer (Torfastaðavegi).
    Auk þessa eru lagfærð nokkur smávægileg atriði, einkum nöfn og númer á fábýlisvegum sem teknir voru í tölu tengivega við gerð vegáætlunar 1995–1998.

3.3. Ferjuleiðir


    Lagt er til að ferjuleiðin að Bæjum á Snæfjallaströnd verði felld niður vegna breytingar á búsetu. Lýsing ferjuleiðar frá Ísafirði yrði eftirfarandi.
    4.     Ísafjörður—Æðey—Vigur.
    Til Æðeyjar og Vigur eru fluttir farþegar og frakt í reglulegum áætlunarferðum.
    Vakin er athygli á, að fjárstuðningur við ferjuleiðina Reykjavík—Akranes fellur niður með tilkomu Hvalfjarðarganga og ferjuleiðin fellur út af vegáætlun.
    Að öðru leyti er miðað við þá tilhögun rekstrar, sem í gildi er á yfirstandandi ári.


Fskj. 2.2. — 01

Sumarviðhald þjóðvega1).


Kostnaður á áætluðu verðlagi vegáætlunar 1997.Vísitala vegáætlunar 1997 = 5350


Viðhalds-

Viðhalds-

Viðhalds-


kostnaður

Vísitala

kostnaður

Viðhalds-

Bílafjöldi

Eknir km á

kostnaður


á verðlagi

viðhalds-

á verðlagi

Lengd

kostnaður

í

þjóðvegum

á hverja 100


viðk. árs

kostnaðar

vá. 1997

þjóðvega

á hvern km

ársbyrjun

árið 1994

ekna km


Ár

m.kr.

m.kr.

km

þús. kr.

stk

millj. km

kr.

                                  


1980     
65
228 1.529 8.409 182 90.015 472 324
1981     
96
351 1.460 8.411 174 95.606 485 301
1982     
181
570 1.699 8.306 204 100.936 500 340
1983     
288
1.064 1.449 8.277 175 100.459 485 299
1984     
400
1.198 1.786 8.268 216 108.254 524 341
1985     
548
1.595 1.839 8.222 224 113.202 586 314
1986     
598
1.825 1.753 8.231 213 117.117 606 289
1987     
768
2.285 1.797 8.265 217 125.950 726 248
1988     
807
2.890 1.494 8.269 181 133.148 774 193
1989     
963
3.538 1.456 8.256 176 138.602 795 183
1990     
1.190
4.375 1.455 8.254 176 137.778 807 180
1991     
1.494
4.673 1.711 8.249 207 134.181 889 192
1992     
1.616
4.758 1.817 8.249 220 136.874 896 203
1993     
1.749
4.879 1.918 8.020 239 136.148 892 215
1994     
1.812
4.993 1.942 8.023 242 131.839 920 211
1995     
22.55 2)
5.172 23.32 2) 82.41 2) 283 131.840 13.49 2) 173

1) Frá og með árinu 1995 teljast safn- og landsvegir til þjóðvega en þeir eru ekki meðtaldir hér.
2) Frá og með árinu 1995 eru þjóðvegir í þéttbýli meðtaldir.Fskj. 2.3.01

Þjóðvegir 1. janúar 1997.Stofnvegir

Tengivegir

Safnvegir

Landsvegir

Samtals


Kjördæmi

km

km

km

km

km

                   

Suðurland     
618
993 509 686 2.806
Reykjanes     
299
172 61 58 590
Vesturland     
588
713 400 153 1.854
Vestfirðir     
793
364 269 107 1.533
Norðurland vestra     
410
631 365 219 1.625
Norðurland eystra     
637
557 365 533 2.092
Austurland     
921
482 368 347 2.118
                   
4.266
3.912 2.337 2.103 12.618Fskj. 2.3.3.-01

Brýr á stofnvegum,


10 m og lengri.


Heimild: brúaskrá Vegagerðarinnar 1996.


Breidd brúa flokkuð eftir umferð.


(Fjöldi brúa).Meðalumferð á dag

6 m breiðar

Mjórri en 6 m

Alls


(ÁDU)

og breiðari

    0
    - 100           1 75 76
101
    - 500           34 175 209
501
    - 1000      25 16 41
1001
    - 2000      18 4 22
> 2000          
20
0 20
Brýr í þéttbýli     
14
3 17
              
Samtals
112 273 385