Ferill 407. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 407 . mál.


943. Breytingartillögurvið frv. til l. um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, VS, EOK, SP, GMS).    Við 2. gr. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Í starfsemi sinni er sjóðnum heimilt að leita samstarfs við aðra aðila á sviði áhættufjármögnunar.
    Við 7. gr.
         
    
    Í stað fjárhæðarinnar „3.000 millj. kr.“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: 4.000 millj. kr.
         
    
    Við 2. mgr. bætist fjórir málsliðir, svohljóðandi: Höfuðstól samkvæmt þessari málsgrein skal halda aðgreindum frá bókhaldi og reikningum sjóðsins og verja til hlutabréfakaupa í því skyni að stuðla að nýsköpun og atvinnuuppbyggingu með áherslu á landsbyggðina, einkum á sviði upplýsinga- og hátækni. Stjórn Nýsköpunarsjóðs skal bjóða út vörslu fjárins og ráðstöfun í einingum með það að markmiði að hámarka arð eignarinnar samkvæmt nánari reglum sem viðskiptaráðherra setur að fengnum tillögum stjórnarinnar. Útboðnar einingar skulu leystar upp 7–10 árum eftir að þær eru boðnar út og rennur andvirði þeirra í ríkissjóð. Ákvæði 2. mgr. 9. gr. á ekki við um ráðstöfun fjár samkvæmt þessari málsgrein.
    Við 11. gr.
         
    
    Í stað orðsins „ábyrgðartryggingar“ í 3. tölul. 2. mgr. komi: ábyrgðir.
         
    
    Við 4. tölul. 2. mgr. bætist: vegna stjórnmálalegrar áhættu.
         
    
    Við 5. tölul. 2. mgr. bætist: vegna stjórnmálalegrar áhættu.
         
    
    Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs fer með daglegan rekstur deildarinnar.
    Við ákvæði til bráðabirgða. Í stað orðsins „grein“ í 2. málsl. 5. mgr. komi: málsgrein.