Ferill 302. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 302 . mál.


1033. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um biskupskosningu, nr. 96 31. desember 1980 (kosningarréttur við biskupskjör).

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Þorstein Geirsson, Þórhall Ólafsson og Hjalta Zóphóníasson frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti. Þá var frumvarpið sent fjölmörgum aðilum til umsagnar ásamt frumvarpi til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar og vísast um þá til upptalningar í nefndaráliti með því máli.
         Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar til að taka af öll tvímæli um hverjir eru kjörgengir til biskupskjörs, en að undanförnu hefur fjölgað prestvígðum mönnum sem ekki eru ráðnir til starfa af kirkjulegum yfirvöldum, t.d. sérþjónustuprestum á sjúkrahúsum. Er frumvarpinu ætlað að tryggja þeim sérþjónustuprestum, sem ráðnir eru til starfa af sjúkrastofnunum, kosningarrétt við biskupskjör og kjör vígslubiskupa. Einnig er í frumvarpinu lagt til að aðstoðarprestum, sem ráðnir eru af sóknarnefndum, verði tryggður sami réttur. Í þriðja lagi er lagt til að rektor Skálholtsskóla fái í þessum efnum sömu réttindi og kennarar guðfræðideildar Háskóla Íslands. Þá er lögð til breyting á ákvæðum laganna um kjör leikmanna í samræmi við skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis í tvö prófastsdæmi.
    Þau sjónarmið komu fram í nefndinni að stefna beri að fjölgun þeirra sem hafa rétt til þátttöku í biskupskjöri þannig að m.a. djáknar og aðrir fastir starfsmenn kirkjunnar komi þar að.
    Leggur nefndin til að gerð verði ein breyting á frumvarpinu til að tryggja að þeir prestar sem ráðnir eru af sveitarfélögum, t.d. til að sinna öldruðum, fá kosningarrétt við biskupskjör.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi

BREYTINGU:    Á eftir orðunum „stjórn sjúkrastofnana“ í a-lið 1. gr. komi: eða sveitarfélögum.

Alþingi, 23. apríl 1997.Sólveig Pétursdóttir,

Valgerður Sverrisdóttir.

Jóhanna Sigurðardóttir.


form., frsm.Hjálmar Jónsson.

Jón Kristjánsson.

Árni R. Árnason.Ögmundur Jónasson.

Kristján Pálsson.

Guðný Guðbjörnsdóttir.
Prentað upp.