Ferill 549. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 549 . mál.


1182. Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Indriða H. Þorláksson, Bergþór Magnússon og Hermann Jónasson frá fjármálaráðuneyti. Þá bárust umsagnir um málið frá Verslunarráði Íslands, Samtökum iðnaðarins, Félagi sérleyfishafa, Samtökum landflutningamanna, Bandalagi íslenskra leigubifreiðastjóra, Landssambandi vörubifreiðastjóra og Bílgreinasambandinu.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:    Við bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
    Greiða skal skráðum eigendum ökutækja, sem eru yfir 5 tonn að heildarþyngd og nýskráð hafa verið á síðustu 12 mánuðum fyrir gildistöku laga þessara eða sem gjaldskyld aðvinnsla hefur verið framkvæmd á á sama tímabili, einn sjötta hluta þess vörugjalds sem greitt hefur verið af þeim sökum. Ef skráður eigandi er eignarleigufyrirtæki skal greiðsla þó bundin því skilyrði að henni verði ráðstafað til leigutaka bifreiðar. Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis, m.a. um skilyrði og fyrirkomulag endurgreiðslu.

Alþingi, 12. maí 1997.Vilhjálmur Egilsson,

Ágúst Einarsson.

Valgerður Sverrisdóttir.


form., frsm.Sólveig Pétursdóttir.

Steingrímur J. Sigfússon.

Pétur H. Blöndal.Einar Oddur Kristjánsson.

Jón Baldvin Hannibalsson.

Ólafur Þ. Þórðarson.