Ferill 189. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996–97. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 189 . mál.


1328. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á sérákvæðum í lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, VS, SP, EOK, PHB, ÓÞÞ).    Við 38. gr. Greinin falli brott.
    48. gr. komi aftan við 46. gr.
    Við 66. gr. Greinin falli brott.
    Við 67. gr. Greinin orðist svo:
                  Í stað 1. og 2. mgr. 3. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Ráðherra skipar forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins til fimm ára í senn og ræður tryggingayfirlækni, hvorn um sig að fengnum tillögum tryggingaráðs. Forstjóri ræður aðra starfsmenn.
    Við 71. gr. Greinin falli brott.
    Við 124. gr. Greinin falli brott.
    Við 125. gr. Greinin falli brott.
    Við 140. gr. Greinin falli brott.
    Við 151. gr. Greinin falli brott.
    Við 153. gr. Greinin falli brott.
    Á eftir 156. gr., er verði 148. gr., komi tvær nýjar greinar, með fyrirsögninni Breyting á lögum nr. 93/1996, um náttúruvernd, svohljóðandi:
         
    
    (149. gr.)
                            Orðin „í samráði við stjórn stofnunarinnar“ í 4. málsl. 4. mgr. 4. gr. laganna falla brott.
         
    
    (150. gr.)
                            Fyrri málsliður 1. mgr. 7. gr. laganna orðast svo: Í hverjum þjóðgarði starfar þjóðgarðsvörður sem forstjóri Náttúruverndar ríkisins ræður.
    Á eftir 161. gr., er verði 155. gr., komi ný grein, svohljóðandi:
                  Við 2. mgr. 14. gr. laganna bætist: þó er heimilt að víkja frá ákvæði 7. gr. þeirra laga að því er varðar embættismenn í 1. flokki 8. gr. þessara laga.

Prentað upp á ný.