Ferill 153. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 153 – 153. mál.Frumvarp til lagaum breytingu á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 122. löggjafarþingi 1997–98.)1. gr.

    Í stað 2. málsl. 1. mgr. 65. gr. a í lögunum kemur: Reglugerð ráðsins nr. 1610/1996 um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna, 6. liður a í viðaukanum, fylgir og lögunum og telst hluti þeirra. Ákvæði reglugerðanna skulu hafa lagagildi hér á landi.

2. gr.

    Lög þessi öðlast gildi 2. janúar 1998.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.


    Frumvarp þetta er flutt vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 59/1997, um að fella inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1610/1996 um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna.
    Í 6. lið XVII. viðauka við EES-samninginn er reglugerð ESB-ráðsins nr. 1768/1992, frá 18. júní 1992, um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd lyfja. Reglugerðinni var veitt lagagildi hér á landi með 24. gr. laga nr. 36/1996. Í frumvarpinu er lagt til að hliðstæð reglugerð um plöntuvarnarefni fái lagagildi hér.
    Reglugerðir þessar mæla fyrir um að sá sem hefur öðlast einkaleyfi fyrir lyfi eða plöntuvarnarefni geti sótt um viðbótarleyfi þannig að verndartími einkaleyfisins lengist um allt að fimm ár. Þessar reglur eru til komnar vegna þess að hinn raunverulegi eða virki gildistími einkaleyfa á þessum sviðum er oft mun styttri en annarra einkaleyfðra uppfinninga. Ástæðuna má rekja til þeirra umfangsmiklu tilrauna sem eru undanfari framleiðslu og markaðssetningar slíkra efna. Ekki er óalgengt að helmingur einkaleyfistímans, sem er 20 ár, líði án þess að heimilt sé að markaðssetja þessi efni. Með ákvæðum reglugerðanna er leitast við að nálgast hinn venjulega virka verndartíma uppfinninga á öðrum tæknisviðum.
    Ákvæði um viðbótarvernd samkvæmt reglugerð ESB-ráðsins nr. 1768/1992 öðlast ekki gildi hér á landi fyrr en 2. janúar 1998, sbr. 31. gr. laga nr. 36/1996, sbr. 1. gr. laga nr. 91/1996. Gert er ráð fyrir að reglur varðandi plöntuvarnarefni öðlist gildi á sama tíma. Reglur þessar eru mjög svipaðar og því eðlilegt að framkvæmd þeirra hefjist á sama tíma.REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1610/96frá 23. júlí 1996um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna.(6 síður myndaðar.)Fylgiskjal.


Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:


Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum
nr. 17/1991, um einkaleyfi, með síðari breytingum.

    Lögð er til minni háttar breyting á lögunum þess efnis að reglugerð ESB-ráðsins um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna verði hluti af lögunum. Ákvæði þetta mun auka við starf Einkaleyfastofu, en á móti munu myndast tekjur af útgáfu vottorða þannig að ætla verður að framlag ríkissjóðs af almennum tekjum hans muni ekki aukast.