Ferill 153. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 510 – 153. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um einkaleyfi, nr. 17/1991, með síðari breytingum.

Frá iðnaðarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jón Ögmund Þormóðsson frá iðn aðarráðuneyti, Ástu Valdimarsdóttur frá Einkaleyfastofu, Valborgu Kjartansdóttur, Magnús H. Magnússon og Huldu Ástþórsdóttur frá vörumerkja- og einkaleyfastofunni Sigurjónsson og Thor ehf. og Björn Friðfinnsson ráðgjafa ríkisstjórnarinnar í EES-málum.
    Þá bárust nefndinni umsagnir frá Félagi garðyrkjumanna, Félagi umboðsmanna vöru merkja og einkaleyfa, Verslunarráði Íslands og vörumerkja- og einkaleyfastofunni Sigurjóns son og Thor ehf.
    Frumvarp þetta er flutt vegna ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/97 frá 31. júlí 1997 um að fella inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1610/96 frá 23. júlí 1996, um útgáfu viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna. Reglu gerð þessi mælir fyrir um að sá sem hefur öðlast einkaleyfi fyrir plöntuvarnarefni geti sótt um viðbótarleyfi þannig að verndartími einkaleyfisins lengist um allt að fimm ár. Þessar reglur eru tilkomnar vegna þess að hinn raunverulegi eða virki gildistími einkaleyfa á þessum sviðum er oft mun styttri en annarra uppfinninga. Ástæðuna má rekja til þeirra umfangsmiklu tilrauna sem eru undanfari framleiðslu og markaðssetningar slíkra efna en algengt er að helmingur einkaleyfistímans, sem er 20 ár, líði án þess að heimilt sé að markaðssetja þessi efni. Með ákvæðum reglugerðarinnar er því leitast við að nálgast hinn venjulega virka vernd artíma uppfinninga á öðrum tæknisviðum.
    Nefndin telur nauðsynlegt að til skýringar fylgi með frumvarpinu ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/97, en hún er viðbót við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1610/96. Reglugerðin er hins vegar birt sem fylgiskjal með greinargerð frumvarpsins þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því í frumvarpinu að texti hennar öðlist lagagildi hér á landi. Nefndin telur augljóst að reglugerðinni sé ætlað að vera hluti laganna og eigi því að birtast sem fylgiskjal I með frumvarpinu og jafnframt sé nauðsynlegt að texti ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar birtist sem fylgiskjal II.
    Iðnaðarnefnd mælir með samþykkt frumvarpsins með breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 12. des. 1997.Stefán Guðmundsson,


form., frsm.


Guðjón Guðmundsson.Sighvatur Björgvinsson.
Sigríður A. Þórðardóttir.Svavar Gestsson.Pétur H. Blöndal.Hjálmar Árnason.Jóhanna Sigurðardóttir.Árni R. Árnason.