Ferill 165. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 529 – 165. mál.Breytingartillögurvið frv. til l. um háskóla.

Frá minni hluta menntamálanefndar (SvanJ, GGuðbj, SvG).1.      Við 13. gr. Á eftir 4. málsl. 1. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Tilnefning þeirra ákvarðast í sérlögum, samþykktum eða skipulagsskrám hvers háskóla.
2.      Við 14. gr. Við 1. málsl. 1. mgr. bætist: nema á annan hátt sé kveðið á um stöðu rektors í sérlögum.
3.      Við 19. gr.
       a.      Orðið „sérlögum“ í fyrri málslið 3. mgr. falli brott.
       b.      Í stað orðanna „hvers háskóla“ í fyrri málslið 3. mgr. komi: annarra háskóla en ríkisháskóla.
       c.      Við 3. mgr. bætist tveir nýir málsliðir: Gjaldtaka af nemendum má einungis nema áætluðum kostnaði við innritun, kennsluefni og pappírsvörur sem skólinn lætur nemendum í té. Slíkt gjald skal aldrei nema hærri upphæð en 25.000 kr. og verði því hvorki varið til þess að standa undir almennum rekstrarkostnaði skólans né kennslu.
4.      Við 26. gr. Greinin falli brott.