Ferill 290. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 570 – 290. mál.Nefndarálitum frv. til l. um húsaleigubætur.

Frá meiri hluta félagsmálanefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund frá félagsmálaráðuneyti Húnboga Þorsteinsson ráðuneytisstjóra, Inga Val Jóhannsson og Elínu Blöndal, Láru Björnsdóttur frá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar og Sigurð Friðriksson frá Félagsbústöðum, Gunnar Klæng Gunnarsson, Guðjón Sivertsen og Aðalstein Sigfússon frá Félagsmálastofnun Kópa vogs, Snorra Aðalsteinsson frá Seltjarnarnesbæ, Hjördísi Árnadóttur frá Reykjanesbæ, Bald vin Ólason og Helgu H. Magnúsdóttur frá Félagsstofnun stúdenta, Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson og Þórð Skúlason frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Jón Kjartansson og Harald Jónas son frá Leigjendasamtökunum. Þá barst nefndinni umsögn frá stúdentaráði Háskóla Íslands.
    Frumvarp þetta er að meginstofni til byggt á gildandi lögum um húsaleigubætur. Tvær grundvallarbreytingar hafa þó verið gerðar. Þær eru annars vegar að gert er ráð fyrir að húsaleigubótakerfið nái til allra sveitarfélaga og hins vegar að bæturnar nái til allra leigu íbúða án tillits til eignarforms þeirra, sbr. skilgreiningu á íbúðarhúsnæði í 6. gr. frumvarps ins.
    Nefndin ræddi nokkuð nauðsyn þinglýsingar húsaleigusamnings, sbr. 3. gr. og 1. tölul. 10. gr. frumvarpsins. Meiri hlutinn ákvað að hrófla ekki við þessum ákvæðum í ljósi þess sjónarmiðs að þau tryggi réttarstöðu leigjenda og varni gerð málamyndagerninga.
    Þá telur meiri hlutinn að skilgreina þurfi nánar í reglugerð hversu veruleg leiguvanskil leigjanda þurfi að vera áður en til þess komi að félagsmálanefnd sveitarfélags sé heimilt að fella niður greiðslur bóta eða stöðva bótagreiðslur, sbr. 5. mgr. 14. gr. frumvarpsins.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali. Þær eru eftirfarandi:
     1.      Lagt er til að á eftir 2. gr. komi ný grein þar sem gert er ráð fyrir greiðslu ríkis til sveitarfélaga vegna húsaleigubóta. Breyting þessi er gerð með hliðsjón af samkomulagi fé lagsmálaráðherra, fjármálaráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem felur í sér að ríkissjóður greiði árlega í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga 280 millj. kr. vegna húsaleigu bóta og þar með er horfið frá því að sveitarfélögin fjármagni alfarið húsaleigubótakerf ið.
     2.      Lögð er til sú viðbót við 5. mgr. 14. gr. frumvarpsins að félagsmálanefnd sveitarfélags sé heimilt að greiða bótagreiðslur beint til leigusala með samþykki leigjanda ef nefndin fær vitneskju um veruleg leiguvanskil leigjanda. Hér er verið að leggja til lögfestingu á núverandi fyrirkomulagi þessara mála.
     3.      Lagt er til að við 20. gr. verði bætt að félagsmálaráðherra setji með reglugerð, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, ákvæði um upplýsingagjöf sveitarfélaga til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og um úthlutun úr sjóðnum. Þessi breyting kemur til þar sem gert er ráð fyrir þátttöku ríkisins í fjármögnun húsaleigubóta, sbr. skýringu í 1. lið að framan.

Alþingi, 16. des. 1997.Kristín Ástgeirsdóttir,


form., frsm., með fyrirvara.

Einar K. Guðfinnsson.Siv Friðleifsdóttir.
Rannveig Guðmundsdóttir,

með fyrirvara.


Kristján Pálsson,


með fyrirvara.


Ögmundur Jónasson,


með fyrirvara.Magnús Stefánsson.Arnbjörg Sveinsdóttir.