Ferill 176. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 822 – 176. mál.Breytingartillögurvið frv. til l. um dómstóla.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 2. gr.
       a.      Eftirfarandi breytingar verði á 1. mgr.:
             1.      Orðið „Skógarstrandarhreppur” í 2. tölul. falli brott.
             2.      Í stað orðsins „Dalvíkurhreppur” í 5. tölul. komi: Dalvíkurkaupstaður.
             3.      Í stað orðanna „Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur” og „Tunguhreppur” í 6. tölul. komi: Hlíðar-, Jökuldals- og Tunguhreppur.
             4.      Í stað orðsins „Selfossbær” í 7. tölul. komi: Selfosskaupstaður.
             5.      Í stað orðsins „Kópavogskaupstaður” í 8. tölul. komi: Kópavogsbær.
       b.      Í stað orðanna „fengnum meðmælum” í 2. mgr. komi: fenginni umsögn.
     2.      Við 6. gr. Á eftir orðunum „skipar dómstólnum skrifstofustjóra” í 1. málsl. 1. mgr. komi: til fimm ára í senn.
     3.      Við 12. gr. Á eftir orðunum „verið alþingismaður” í 7. tölul. 2. mgr. komi: eða.
     4.      Við 13. gr.
       a.      1.–3. málsl. 1. mgr. orðist svo: Í dómstólaráði eiga sæti fimm menn sem dómsmálaráðherra skipar. Tveir þeirra skulu kjörnir af héraðsdómurum úr þeirra röðum, tveir kjörnir af dómstjórum við héraðsdómstóla úr þeirra hópi, en ráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann ekki vera starfandi dómari. Skipunartími í dómstólaráð er fimm ár, en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út hvert ár.
       b.      Í stað orðanna „þriggja manna” í 4. málsl. 1. mgr. komi: fimm manna.
       c.      Fyrri málsliður 2. mgr. orðist svo: Láti héraðsdómari eða dómstjóri, sem sæti á í dómstólaráði, af embætti eða starfi dómstjóra áður en skipunartími hans er á enda eða fái hann lausn frá setu í ráðinu skal annar kjörinn og skipaður í hans stað til loka skip unartímans.
       d.      Í stað orðsins „Dómsmálaráðherra” í 4. mgr. komi: Kjaradómur.
     5.      Við 23. gr.
       a.      Í stað 2. málsl. 2. mgr. komi tveir nýir málsliðir er orðist svo: Einn nefndarmaður skal skipaður samkvæmt tilnefningu Dómarafélags Íslands, einn samkvæmt tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands og einn skipar ráðherra án tilnefningar. Skal sá síðast nefndi vera formaður nefndarinnar og fullnægja skilyrðum til að verða skipaður í embætti hæstaréttardómara.
       b.      Í stað orðsins „Dómsmálaráðherra” í síðari málslið 4. mgr. komi: Kjaradómur.
     6.      Við 25. gr. Greinin orðist svo:
              Kjaradómur ákveður laun dómara fyrir embættisstörf þeirra.
     7.      Við 32. gr.
       a.      Síðari málsliður 1. mgr. falli brott.
       b.      3. mgr. orðist svo:
                  Við rekstur mála samkvæmt framangreindu skal fara eftir almennum reglum.
     8.      Við 38. gr.
       a.      Fyrri málsliður 2. mgr. orðist svo: Þegar skipað er í fyrsta sinn í dómstólaráð skal einn aðalmaður ásamt varamanni vera skipaður til eins árs, annar aðalmaður ásamt vara manni til tveggja ára og þannig koll af kolli þannig að fimmti aðalmaður ásamt vara manni verði skipaður til fimm ára.
       b.      4. mgr. orðist svo:
                 Þegar skipað er í fyrsta sinn í nefnd um dómarastörf skal einn aðalmaður ásamt vara manni vera skipaður til tveggja ára, annar aðalmaður ásamt varamanni til fjögurra ára, en þriðji aðalmaðurinn og varamaðurinn til sex ára. Skal skipunartími hvers ákveðinn af tilviljun þegar ráðið hefur verið hverjir veljast þar til starfa.
     9.      Við 41. gr.
       a.      Á eftir1. mgr. komi ný málsgrein er orðist svo:
                 Dómsmálaráðherra er heimilt að ákveða að úr röðum þeirra sem skipaðir eru í starf dómarafulltrúa við gildistöku þessara laga, gegndu sama starfi 1. júní 1995 og full nægðu á þeim tíma skilyrðum til að fá skipun í embætti héraðsdómara verði settir allt að fjórir héraðsdómarar umfram þann fjölda dómara sem um ræðir í 1. mgr. 12. gr. Verði þessarar heimildar neytt skal þeim sem fullnægja framangreindum skilyrðum gefinn kostur á að sækja um setningu í dómaraembætti. Við veitingu embættis skal gætt ákvæða 2. og 4. mgr. 12. gr. Sá sem settur er í dómaraembætti samkvæmt þessari heimild nýtur í hvarvetna sömu stöðu og sá sem skipaður hefur verið héraðsdómari eftir ákvæðum þessara laga, að öðru leyti en því að setningin rennur sjálfkrafa út 30. júní 2001. Losni fyrir þann tíma sæti einhvers þess sem hefur verið settur dómari samkvæmt þessari heimild verður ekki annar settur í embættið til loka tímabilsins. Ákvæði 1. mgr. skulu gilda um þá sem gegna dómaraembætti til loka setningartíma að þeim tíma liðnum.
       b.      Á eftir orðunum „heimildar skv. 1. mgr.” í 2. mgr. komi: né verða settir dómarar skv. 2. mgr.