Ferill 355. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 833 – 355. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 80/1996, um framhaldsskóla.

Frá menntamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Þórunni Hafstein og Karl Kristjáns son frá menntamálaráðuneyti, Elnu Katrínu Jónsdóttur frá Hinu íslenska kennarafélagi, Eirík Jónsson frá Kennarasambandi Íslands og Margréti Friðriksdóttur frá Skólameistarafélagi Íslands.
    Með frumvarpinu er lagt til að heimilað verði að afmarka ráðningartíma aðstoðarstjórn enda í framhaldsskólum í þeim tilgangi að stuðla að æskilegri endurnýjun starfsfólks í þess um stöðum. Frumvarpið nýtur stuðnings Hins íslenska kennarafélags, Kennarasambands Ís lands og Skólameistarafélags Íslands.
     Nefndin tekur undir markmið frumvarpsins og telur að takmörkun á ráðningartíma að stoðarstjórnenda í framhaldsskólum sé heimil með vísan til 3. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.
    Nefndin leggur til breytingu við 1. gr. frumvarpsins þannig að skólameistari geti ráðið að stoðarskólameistara til allt að fimm ára í senn í stað þess að hann sé ráðinn til fimm ára. Verði frumvarp þetta að lögum ræður skólameistari áfangastjóra til allt að fjögurra ára og telur nefndin að samræma eigi skilyrði við ráðningu þessara aðila.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi

BREYTINGU:

    Á eftir orðunum „ræður aðstoðarskólameistara til“ í fyrri málslið 1. gr. komi: allt að.

    Ólafur Örn Haraldsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.


Alþingi, 19. febr. 1998.Sigríður A. Þórðardóttir,


form., frsm.


Hjálmar Árnason.Tómas Ingi Olrich.
Arnbjörg Sveinsdóttir.Árni Johnsen.Svanfríður Jónasdóttir.Sigríður Jóhannesdóttir.Guðný Guðbjörnsdóttir.

Prentað upp.