Ferill 151. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 967 – 151. mál.


Breytingartillögurvið frv. til l. um verslunaratvinnu.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      Við 4. gr. 3. mgr. falli brott.
     2.      Við 5. gr.
       a.      Við lokamálslið bætist: að svo miklu leyti sem því verður við komið.
       b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                 Ef kaupandi óskar þess er hverjum þeim sem stundar farandsölu samkvæmt ákvæðum laga þessara og reglna settra samkvæmt þeim skylt að afhenda kaupanda nafnspjald með nafni, kennitölu og heimilisfangi þess sem skráð hefur verslunarrekstur.
     3.      Við 7. gr. Við greinina bætist: hvort sem hún er stunduð í atvinnuskyni eða ekki.
     4.      Við 8. gr. Greinin falli brott.
     5.      Kaflanúmer og kaflaheiti III. kafla falli brott.
     6.      Við 12. gr. (er verði 11. gr.). Í stað orðanna „Lögin taka“ í 2. mgr. komi: Ákvæði þessa kafla taka.
     7.      Við 13. gr. (er verði 12. gr.). Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
             Verslun á grundvelli starfsleyfis skv. 1. mgr. skal rekin á fastri starfsstöð. Á fastri starfsstöð skal framkvæmdastjóri eða yfirmaður viðkomandi starfsemi fullnægja skil yrðum 1.–6. tölul. 1. mgr. 13. gr. Ákvæði 6. tölul. á þó ekki við um útibú hlutafélags eða einkahlutafélags sem hlotið hefur leyfi til sölu notaðra ökutækja.
     8.      Við 14. gr. (er verði 13. gr.).
       a.      Lokamálsliður 2. mgr. falli brott.
       b.      Í stað orðanna „skv. 20. gr.“ í 3. mgr. komi: skv. 19. gr.
     9.      Við 21. gr. (er verði 20. gr.). 3. mgr. falli brott.
     10.      VII. kafli falli brott.
     11.      Við 31. gr. (er verði 26. gr.). 1. málsl. orðist svo: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1999.