Ferill 442. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1019 – 442. mál.Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á lögreglulögum, nr. 90 13. júní 1996, sbr. lög nr. 83 27. maí 1997 (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.).

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Benedikt Bogason og Þórhall Ólafs son frá dómsmálaráðuneyti og Jónas Magnússon og Gylfa Thorlacius hrl. frá Landssambandi lögreglumanna. Þá hafa nefndinni borist umsagnir um málið frá Sýslumannafélagi Íslands, Landssambandi lögreglumanna, Lögregluskóla ríkisins og ríkissaksóknara.
    Frumvarpið felur í sér breytingar á nokkrum ákvæðum lögreglulaga. Helstu breytingar eru þessar. Í fyrsta lagi er lagt til að dómsmálaráðherra verði heimilað, að fengnum tillögum ríkis lögreglustjóra, að kveða á um samstarf lögregluliða um lengri tíma í tilteknum landshluta eða héraði. Þá er lagt til að valnefnd Lögregluskólans verði til ársloka 1998 heimilt að víkja frá aldursskilyrði lögreglulaga við val nema úr hópi umsækjenda. Einnig er lögð til sú breyting að ríkislögreglustjóri en ekki dómsmálaráðherra skipi lögreglumenn aðra en yfirlögregluþjón og aðstoðaryfirlögregluþjón.
    Nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu. Ábendingar bárust um að fyrirkomu lag það sem mælt er fyrir um í fyrri efnismálsgrein 4. gr. frumvarpsins væri andstætt megin reglum stjórnsýsluréttar, þar sem með því væri sama aðila, þ.e. ríkislögreglustjóra, falið vald til að veita lausn frá embætti um stundarsakir vegna meintra brota í starfi og sjá um rannsókn á kærum á hendur lögreglumönnum um brot í starfi. Því leggur nefndin til að gerðar verði breytingar á 5. og 35. gr. lögreglulaga þess efnis að kæru á hendur starfsmanni lögreglu fyrir meint refsivert brot við framkvæmd starfa hans skuli beina til ríkissaksóknara og fari hann með rannsókn málsins. Lagt er til að við meðferð slíkra mála geti ríkissaksóknari beitt þeim heimildum sem lögregla hefur endranær og ber lögreglu að veita ríkissaksóknara aðstoð við rannsókn slíkra mála. Þá eru í 2. tölulið breytingartillagnanna lagðar til breytingar til leiðrétt ingar á villum sem voru í frumvarpstextanum.
    Nefndin mælir með s amþykkt frumvarpsins með breytingum sem gerð tillaga um í sérstöku þingskjali.

Alþingi, 24. mars 1998.Sólveig Pétursdóttir,


form., frsm.


Valgerður Sverrisdóttir.Jóhanna Sigurðardóttir.
Árni R. Árnason.     


Jón Kristjánsson.     


Hjálmar Jónsson.Bryndís Hlöðversdóttir,


með fyrirvara.     


Kristján Pálsson.Guðný Guðbjörnsdóttir.