Ferill 603. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1065 – 603. mál.Nefndarálitum frv. til l. um kjaramál fiskimanna.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.    Minni hluti sjávarútvegsnefndar mótmælir því harðlega að enn einu sinni skuli sett lög á kjaradeilu sjómanna og útvegsmanna. Þetta er gert þrátt fyrir að báðir aðilar hafi mótmælt því að löggjafinn grípi inn í deiluna og þess í stað viljað reyna til þrautar að ná að semja um og leysa deilur sínar sjálfir.
    Með þessari lagasetningu er ekki verið að lögfesta kjarasamning sjómanna. Þess í stað er verið að lögfesta kjör þeirra til 15. febrúar árið 2000. Jafnframt því sem kjör þeirra eru lögfest eru báðir aðilar deilunnar, sjómenn og útvegsmenn, sviptir rétti sínum til að beita þeim vopnum sem fyrir löngu hafa verið viðurkennd sem hluti af mannréttindum því að sjó menn geta ekki beitt verkfallsvopni sínu til að ná fram bættum kjörum og auk þess eru út vegsmenn sviptir þeim rétti sínum að beita verkbanni.
    Það sem vekur sérstaka eftirtekt er að frumvarp um lög á verkfall sjómanna kemur fram einungis tíu dögum eftir að það hófst og fram hefur komið við umfjöllun félagsmálanefndar Alþingis að svo mikið hafi legið á lagasetningunni að ekki hafi unnist tóm til þess að kanna hvort lagasetning af þessu tagi fái samrýmst ýmsum alþjóðasáttmálum og samþykktum sem Ísland er aðili að, eins og samþykktum ILO. Lögfræðingur sjómannasamtakanna hélt því fram á fundi félagsmálanefndar að lagasetningin fengi ekki staðist umræddar samþykktir en Landssambandi íslenskra útvegsmanna hefur ekki enn gefist tóm til að kanna málið sem ber því vott hvílíkur hraði hefur verið á meðferð málsins í þinginu. Slík vinnubrögð átelur minni hlutinn harðlega og telur vera fyrir neðan virðingu Alþingis að þar séu stunduð vinnubrögð af þessum toga.
    Með vísan til þess að minni hlutinn telur að ekki sé fullreynt að samningum verði náð og þeirra grundvallarviðhorfa hans að ekki eigi að grípa til lagasetningar á kjaradeilur og svipta sjómenn verkfallsrétti eina ferðina enn mun minni hlutinn greiða atkvæði gegn frumvarpi til laga um kjaramál fiskimanna.
    Guðný Guðbjörnsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 27. mars 1998.Lúðvík Bergvinsson,


frsm.


Svanfríður Jónasdóttir.Kristinn H. Gunnarsson.