Ferill 543. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1258 – 543. mál.Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 46/1991, um búfjárhald, með síðari breytingum.

Frá landbúnaðarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jón Höskuldsson og Guðmund Sig þórsson frá landbúnaðarráðuneyti.
    Umsagnir um málið bárust nefndinni frá Hagstofu Íslands og Bændasamtökunum.
    Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á V. kafla laga um búfjárhald sem fjallar um forðagæslu, eftirlit og talningu búfjár og er með breytingunum stefnt að því að auka við heimildir og auðvelda störf búfjáreftirlitsmanna og að auðvelda sveitarstjórnum að sinna skyldum sínum. Þá er lagt til að landbúnaðarráðherra verði heimilt að ákveða að eigendum búfjár sé skylt að merkja allt búfé sitt eftir viðurkenndu merkingar- og skráningarkerfi sam kvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.
    Nefndin ræddi sérstaklega ákvæði 2. gr. frumvarpsins um að lögreglu sé skylt að fara með búfjáreftirlitsmanni til skoðunar og eftirlits og hversu langt sú heimild ætti að ná. Í samræmi við ákvæði laga um dýravernd leggur nefndin til að málið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


    Við 2. gr. Orðin „eða um land jarðar“ í 5. málsl. 2. efnismgr. falli brott.

Alþingi, 27. apríl 1998.Guðni Ágústsson,


form., frsm.


Egill Jónsson.Magnús Stefánsson.
Guðjón Guðmundsson.     


Hjálmar Jónsson.     


Árni M. Mathiesen.     Sigríður Jóhannesdóttir.Ágúst Einarsson.Lúðvík Bergvinsson.