Ferill 578. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1281 – 578. mál.Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um lax- og silungsveiði, nr. 76 25. júní 1970, með síðari breyting um.

Frá landbúnaðarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jón Erling Jónasson, Jón Höskulds-son og Guðmund Sigþórsson frá landbúnaðarráðuneyti.
    Umsagnir um málið bárust nefndinni frá veiðimálastofnun, Bændasamtökum Íslands, Hollustuvernd, veiðimálanefnd, Landssambandi veiðifélaga, Náttúruvernd ríkisins, Veiði málastofnun, veiðimálastjóra og Landssambandi fiskeldis- og hafbeitarstöðva.
    Í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um lax- og silungsveiði. Markmið breytinganna er í fyrsta lagi að færa stjórnsýsluverkefni frá landbúnaðarráðherra til veiði málastjóra, í öðru lagi að treysta lagaákvæði er varða verndun og viðhald náttúrulegra stofna laxfiska og í þriðja lagi að efla Fiskræktarsjóð.
    Nefndin ræddi meðal annars ákvæði 27. gr. fumvarpsins en samkvæmt þeirri grein mun veiðimálanefnd nú ein fara með stjórn Fiskræktarsjóðs. Með þessu er sjálfstæði nefndarinnar aukið. Með hliðsjón af þeim breytingum sem gerðar hafa verið og lagðar eru til í frumvarp inu á verksviði veiðimálastjóra er lagt til að hann eigi ekki lengur sæti í stjórn sjóðsins. Þá ræddi nefndin nauðsyn þess að setja reglur sem kveða nánar á um það í hvaða tilvikum megi veita undanþágur til flutnings milli vatna eða til að setja nýja stofna í vötn.
    Nefndin mælir með því að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 27. apríl 1998.Guðni Ágústsson,


form., frsm.


Egill Jónsson.Magnús Stefánsson.
Hjálmar Jónsson.     


Guðjón Guðmundsson.     


Árni M. Mathiesen.     Sigríður Jóhannesdóttir.Ágúst Einarsson.Lúðvík Bergvinsson.


Prentað upp.