Ferill 507. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 1410 – 507. mál.Breytingartillögurvið frv. til l. um húsnæðismál.

Frá meiri hluta félagsmálanefndar (MS, EKG, SF, ArnbS, PHB, KPál).1.      Við 52. gr. Orðin „og koma fyrst til framkvæmda eftir næstu sveitarstjórnarkosningar“ í 4. mgr. falli brott.
2.      Við ákvæði til bráðabirgða VII.
       a.      Í stað orðanna „sem keyptar hafa verið eða eru á byggingarstigi, fyrir 1. júní 1998“ í 1. mgr. komi: fyrir 15. júní 1998.
       b.      Í stað dagsetningarinnar „1. júní“ í 2. mgr. komi: 15. júní.


Greinargerð.


    Í ljósi þess að frumvarp til laga um húsnæðismál verður að lögum síðar en áætlað var er nauðsynlegt að leggja til að gerðar verði smávægilegar breytingar á 52. gr. frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða VII.