Ferill 114. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 321  —  114. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum (refsiábyrgð lögaðila).

Frá allsherjarnefnd.    Við 1. gr.
     a.      Orðin „og svipting starfsréttinda“ í a-lið falli brott.
     b.      Orðið „einhver“ í fyrri málslið c-liðar falli brott.
     c.      Á eftir fyrri málslið c-liðar komi nýr málsliður er orðist svo: Verður lögaðila gerð refsing þó að ekki verði staðreynt hver þessara aðila hafi átt í hlut.