Ferill 115. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 322  —  115. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum (mútur til opinbers starfsmanns).

Frá allsherjarnefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Benedikt Bogason frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti. Þá bárust nefndinni umsagnir um málið frá ríkissaksóknara, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, ríkislögreglustjóra og Lögmannafélagi Íslands.
    Frumvarpið er flutt til að unnt sé að fullnægja skuldbindingum vegna fullgildingar samn­ings um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum við­skiptum. Nauðsynlegt er að gera breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, vegna fullgildingar samningsins og einnig er nauðsynlegt að með lögum verði lögð ábyrgð á lög­aðila vegna mútugreiðslna til erlendra opinberra starfsmanna. Er því lagt til að sett verði sér­stök lög um það efni í frumvarpi sem einnig liggur fyrir nefndinni, 116. mál.
    Í almennum hegningarlögum er ekki að finna almennt refsiákvæði um mútur, en skv. 109. gr. laganna varðar það refsingu að múta opinberum starfsmanni, auk þess sem starfsmaðurinn sjálfur getur sætt refsiábyrgð vegna mútugreiðslu skv. 128. gr. laganna. Til að fullnægja skyldum samkvæmt mútusamningnum verður að kveða sérstaklega á um að mútur til erlendra opinberra starfsmanna varði refsingu. Þar sem samningurinn tekur ekki eingöngu til starfs­manna erlendra ríkja er einnig ástæða til að fram komi ótvírætt í lögum að refsiverndin nái einnig til starfsmanna opinberra alþjóðastofnana. Einnig er talið nauðsynlegt að gerðar verði breytingar á 109. gr. hegningarlaga þannig að sama verknaðarlýsing eigi við hvort heldur opinberi starfsmaðurinn er innlendur eða erlendur.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.
    Kristján Pálsson og Ögmundur Jónasson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 23. nóv. 1998.Sólveig Pétursdóttir,


form., frsm.


Valgerður Sverrisdóttir.


Jóhanna Sigurðardóttir.Hjálmar Jónsson.


Jón Kristjánsson.


Árni R. Árnason.Kristín Halldórsdóttir.