Ferill 176. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 375  —  176. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, EOK, ÁE, SvG, SJS, SP, VS).     1.      Við 3. gr.
                  a.      Í stað orðanna „og þrír án tilnefningar og skal einn þeirra“ í 2. málsl. komi: einn eftir tilnefningu Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og tveir án tilnefningar og skal annar þeirra.
                  b.      Á eftir 2. málsl. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Fjármálaráðherra ákvarðar þóknun stjórnarmanna.
     2.      Við 12. gr. Í stað orðanna „sex mánuði á undanförnum tólf mánuðum“ í 1. mgr. komi: 24 mánuði á undanförnum 36 mánuðum.
     3.      Við 15. gr.
                  a.      Við 1. mgr. bætist: að fenginni umsögn Fjármálaeftirlitsins.
                  b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Sjóðurinn skal tilkynna Fjármálaeftirlitinu um breytingar á stjórn, framkvæmda­stjóra, endurskoðanda og tryggingafræðingi.