Ferill 173. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 396  —  173. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1998.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               00-101 Embætti forseta Íslands
              1.01 Yfirstjórn          0,0     3,5     3,5
              Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,5     3,5
    2.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               00-201 Alþingi
              1.06 Almennur rekstur          0,0     8,5     8,5
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     8,5     8,5
    3.          Við 01-190 Ýmis verkefni
         a.     1.15 Útboðs- og einkavæðingarverkefni          0,0     49,5     49,5
         b.     1.90 Ýmis verkefni          5,5     2,0     7,5
    4.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               01-211 Þjóðhagsstofnun
              1.01 Þjóðhagsstofnun          0,0     4,5     4,5
              Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,5     4,5
    5.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               02-201 Háskóli Íslands
              1.03 Rekstur fasteigna          0,0     25,0     25,0
              Greitt úr ríkissjóði          0,0     25,0     25,0
    6.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               02-203 Raunvísindastofnun Háskólans
              6.11 Bifreiðar          0,0     3,8     3,8
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,8     3,8
    7.          Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
              1.40 Framhaldsskólar, óskipt          155,0     113,9     268,9
    8.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               02-902 Þjóðminjasafn Íslands
              1.01 Þjóðminjasafn Íslands          0,0     3,0     3,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,0     3,0

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    9.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskólabóka-safn
              1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn          0,0     10,0     10,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,0     10,0
    10.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               02-907 Listasafn Íslands
              Sértekjur          0,0     3,0     3,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,0     3,0
    11.          Við 02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
              1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          9,5     2,2     11,7
    12.          Við 02-982 Listir, framlög
              1.90 Listir          0,0     2,0     2,0
    13.          Við 03-190 Ýmis verkefni
              1.23 Mannréttindaskrifstofa Íslands          0,0     4,0     4,0
    14.          Við 04-190 Ýmis verkefni
              1.90 Ýmis verkefni          20,0     1,5     21,5
    15.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               04-221 Veiðimálastofnun
              1.01 Veiðimálastofnun          0,0     6,0     6,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,0     6,0
    16.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               04-271 Bændaskólinn á Hólum
              1.01 Bændaskólinn á Hólum          0,0     9,0     9,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     9,0     9,0
    17.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               04-293 Hagþjónusta landbúnaðarins
              1.01 Hagþjónusta landbúnaðarins          0,0     1,0     1,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,0     1,0
    18.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               04-331 Héraðsskógar
              1.10 Skógræktarátak á Fljótsdalshéraði          0,0     3,5     3,5
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,5     3,5
    19.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               04-343 Suðurlandsskógar
              1.10 Suðurlandsskógar          0,0     1,5     1,5
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,5     1,5
    20.          Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         a.     1.10 Bændasamtök Íslands, uppbætur á lífeyri          0,0     9,6     9,6
         b.     1.95 Héraðsbúnaðarsambönd, uppbætur á lífeyri          0,0     4,6     4,6
    21.          Við 06-201 Hæstiréttur
              1.01 Yfirstjórn          4,7     5,4     10,1


Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    22.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               06-235 Bætur brotaþola
              1.10 Bætur brotaþola          0,0     -5,0     -5,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     -5,0     -5,0
    23.          Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         a.     1.01 Ríkislögreglustjóri          2,0     15,0     17,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     15,0     15,0
    24.          Við 06-390 Ýmis löggæslukostnaður
              6.01 Tæki og búnaður          0,0     31,0     31,0
    25.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               06-412 Sýslumaðurinn á Akranesi
              1.01 Yfirstjórn          0,0     12,0     12,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     12,0     12,0
    26.          Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslu-
              mannsembætta

              1.30 Kostnaður skv. lögum nr. 88/1991, um
              aukatekjur ríkissjóðs          0,0     -10,0     -10,0
    27.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
              1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins          0,0     8,0     8,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     8,0     8,0
    28.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               07-331 Vinnueftirlit ríkisins
              1.01 Vinnueftirlit ríkisins          0,0     16,0     16,0
               Hlutdeild í ríkistekjum          0,0     16,0     16,0
    29.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               07-400 Málefni barna og ungmenna
              1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          0,0     5,0     5,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
    30.          Við 07-700 Málefni fatlaðra
              1.90 Ýmis verkefni          38,3     54,0     92,3
    31.          Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
              1.90 Ýmis framlög          41,0     1,4     42,4
    32.          Við 08-101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-
              neyti, aðalskrifstofa

              1.01 Yfirstjórn          8,5     6,0     14,5
    33.          Við 08-204 Lífeyristryggingar
              1.11 Ellilífeyrir          0,0     -67,0     -67,0
               Greitt úr ríkissjóði          -803,0     -67,0     -870,0
    34.          Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
              1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          -296,0     80,0     -216,0
    35.          Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
              6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
              læknisbústaða          22,0     7,1     29,1

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    36.          Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
              1.58 Krýsuvíkurskóli, vist- og meðferðarheimili          0,0     5,0     5,0
    37.          Við 08-495 Daggjaldastofnanir
              1.75 Óskipt framlag til breytinga á daggjöldum          0,0     67,0     67,0
    38.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               08-568 Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði
              1.01 Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði          0,0     11,0     11,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     11,0     11,0
    39.          Við 08-725 Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
              1.01 Heilsugæslusvið          4,4     9,5     13,9
    40.          Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.60 Dómkröfur          0,0     59,5     59,5
         b.     1.70 Aðstoð vegna snjóflóðs í Súðavík          0,0     9,2     9,2
    41.          Við 12-902 Samkeppnisstofnun
              1.01 Samkeppnisstofnun          2,0     1,0     3,0
    42.          Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
              1.01 Yfirstjórn          16,0     -4,5     11,5
    43.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               14-210 Veiðistjóri
              1.01 Veiðistjóri          0,0     9,2     9,2
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     9,2     9,2
    44.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               14-221 Hollustuvernd ríkisins
              1.01 Hollustuvernd ríkisins          0,0     7,0     7,0
               Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,0     7,0
    45.          Við 14-310 Landmælingar Íslands
              Sértekjur          0,0     12,3     12,3
               Greitt úr ríkissjóði          16,0     12,3     28,3
    46.          Við bætist nýr fjárlagaliður:
               14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         a.     1.02 Setur í Reykjavík          0,0     2,2     2,2
         b.     1.03 Setur á Akureyri          0,0     1,0     1,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði , sbr. a- og b-lið          0,0     3,2     3,2

SÉRSTÖK YFIRLIT IBreytingar á sundurliðun 2:

    Fjárveiting á viðfangsefninu 02-319-1.40 skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftir­farandi sundurliðun:

M.kr.

02-301-101     Menntaskólinn í Reykjavík          5,4
02-301-109     Menntaskólinn í Reykjavík          0,0
02-302-101     Menntaskólinn á Akureyri          3,4
02-302-109     Menntaskólinn á Akureyri          0,0
02-303-101     Menntaskólinn á Laugarvatni          1,2
02-303-109     Menntaskólinn á Laugarvatni          0,0
02-304-101     Menntaskólinn við Hamrahlíð          5,5
02-304-109     Menntaskólinn við Hamrahlíð          0,9
02-305-101     Menntaskólinn við Sund          4,9
02-305-109     Menntaskólinn við Sund          0,0
02-306-101     Framhaldsskóli Vestfjarða          1,4
02-306-109     Framhaldsskóli Vestfjarða          0,0
02-307-101     Menntaskólinn á Egilsstöðum          1,7
02-307-109     Menntaskólinn á Egilsstöðum          0,0
02-308-101     Menntaskólinn í Kópavogi          5,4
02-308-109     Menntaskólinn í Kópavogi          0,2
02-309-101     Kvennaskólinn í Reykjavík          2,9
02-309-109     Kvennaskólinn í Reykjavík          0,0
02-350-101     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          8,2
02-350-109     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          1,6
02-351-101     Fjölbrautaskólinn Ármúla          4,2
02-351-109     Fjölbrautaskólinn Ármúla          0,0
02-352-101     Flensborgarskóli          3,5
02-352-109     Flensborgarskóli          0,5
02-353-101     Fjölbrautaskóli Suðurnesja          4,9
02-353-109     Fjölbrautaskóli Suðurnesja          0,2
02-354-101     Fjölbrautaskóli Vesturlands          4,2
02-354-109     Fjölbrautaskóli Vesturlands          0,0
02-355-101     Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          1,5
02-355-109     Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          0,0
02-356-101     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          2,5
02-356-109     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          0,0
02-357-101     Fjölbrautaskóli Suðurlands          4,4
02-357-109     Fjölbrautaskóli Suðurlands          0,2
02-358-101     Verkmenntaskóli Austurlands          1,0
02-358-109     Verkmenntaskóli Austurlands          0,0
02-359-101     Verkmenntaskólinn á Akureyri          7,5
02-359-109     Verkmenntaskólinn á Akureyri          0,4
02-360-101     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          3,1
M.kr.

02-360-109     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          0,0
02-361-101     Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu          0,6
02-361-109     Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu          0,0
02-362-101     Framhaldsskólinn á Húsavík          0,9
02-362-109     Framhaldsskólinn á Húsavík          0,0
02-363-101     Framhaldsskólinn á Laugum          0,7
02-363-109     Framhaldsskólinn á Laugum          0,0
02-365-101     Borgarholtsskóli          3,8
02-365-109     Borgarholtsskóli          0,1
02-506-101     Vélskóli Íslands          1,9
02-506-109     Vélskóli Íslands          0,0
02-507-101     Stýrimannaskólinn í Reykjavík          1,0
02-507-109     Stýrimannaskólinn í Reykjavík          0,0
02-514-101     Iðnskólinn í Reykjavík          11,2
02-514-109     Iðnskólinn í Reykjavík          0,8
02-516-101     Iðnskólinn í Hafnarfirði          2,5
02-516-109     Iðnskólinn í Hafnarfirði          0,0
02-571-109     Sjómannaskólahúsið          0,0


SÉRSTÖK YFIRLIT IIBreytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting á viðfangsefninu 07-700-1.90 skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftir­farandi sundurliðun:

M.kr.

07-701-101     Svæðisskrifstofa          0,6
07-701-120     Sambýli          8,9
07-701-126     Sambýli Stigahlíð 71          0,5
07-701-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,9
07-701-160     Dagvistun          1,7
07-701-170     Heimili einhverfra          2,7
07-701-177     Vistheimili fyrir börn          0,6
07-702-101     Svæðisskrifstofa          0,3
07-702-120     Sambýli          3,8
07-702-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,6
07-702-130     Verndaður vinnustaður, Örvi          0,6
07-702-160     Skammtímavistun          0,8
07-702-161     Dagvistun Keflavík          0,2
07-702-164     Hæfingarstöðvar          0,9
07-702-172     Gistiheimili Kópavogi          0,2
07-702-173     Vistheimili fyrir börn          1,7
07-703-101     Svæðisskrifstofa          0,4
07-703-120     Sambýli Akranesi          1,0
M.kr.

07-703-121     Sambýli Borgarnesi          0,3
07-703-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,2
07-703-130     Dagvist og verndaður vinnustaður á Akranesi          1,3
07-703-140     Leikfangasöfn Vesturlandi          0,1
07-703-161     Skammtímavistun          0,5
07-704-101     Svæðisskrifstofa          0,4
07-704-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,1
07-704-131     Þjónusta í Ísafjarðarsýslu          1,0
07-705-101     Svæðisskrifstofa          0,6
07-705-120     Sambýli          1,8
07-705-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,1
07-705-140     Leikfangasöfn Norðurlandi vestra          0,2
07-705-160     Skammtímavistun          0,2
07-705-161     Dagvistun          0,7
07-706-120     Sambýli          0,8
07-706-186     Samningur við Akureyrarbæ um þjónustu við fatlaða          3,2
07-707-101     Svæðisskrifstofa          0,2
07-707-120     Sambýli Egilsstöðum          0,6
07-707-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,3
07-708-101     Svæðisskrifstofa          0,5
07-708-120     Sambýli Selfossi          1,7
07-708-129     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,2
07-708-130     Verndaður vinnustaður Selfossi          0,4
07-708-150     Vistheimili fyrir börn          0,9
07-708-170     Lambhagi          0,4
07-708-186     Samningur við Vestmannaeyjabæ um þjónustu við fatlaða          1,4
07-711-120     Sambýli          3,1
07-711-130     Vinnustofan Ás          0,6
07-711-160     Dagvistun Lækjarási          1,0
07-711-161     Dagvistun Bjarkarási          1,0
07-711-162     Dagvistun Lyngási          1,8
07-711-163     Skammtímavistun Víðihlíð 9          0,6
07-711-164     Skammtímavistun Hólabergi          0,5
07-720-170     Vistheimilið Skálatúni          0,9