Ferill 176. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 399  —  176. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.

Frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, GMS).     1.      Við 1. gr. Við greinina bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Sjóðurinn er eign sjóðfélaga sinna og lífeyrisþega. Innstæða eða réttindi samkvæmt samningi um tryggingavernd eru eign rétthafa.
     2.      Við 3. gr. Greinin orðist svo:
                  Félagsfundur fer með æðsta vald í málefnum sjóðsins. Heimild til að sitja félagsfund hafa sjóðfélagar eða umboðsmenn þeirra. Stjórn lífeyrissjóðs boðar til félagsfundar. Henni ber að boða félagsfund innan viku ef sjóðfélagar með 1/ 10 atkvæðavægis eða endurskoðendur sjóðsins krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Til félagsfundar skal boðað með dagskrá í auglýsingu í fjölmiðlum með minnst fjögurra vikna og mest sjö vikna fyrirvara.
                  Atkvæðisréttur sjóðfélaga á félagsfundi fer eftir áunnum og framreiknuðum iðgjöld­um þeirra eftir nánari ákvæðum í samþykktum sjóðsins, sbr. 15. gr. Sjóðfélagi getur veitt öðrum skriflegt umboð til þess að fara með atkvæði sitt á félagsfundi. Slíkt umboð gildir aldrei lengur en tvö ár og það má afturkalla hvenær sem er.
                  Árlega skal halda félagsfund, ársfund, í síðasta lagi fjórum mánuðum eftir lok     reikn­ingsárs. Í fundarboði skal auglýst eftir framboðum til stjórnar og gefa tveggja vikna framboðsfrest. Á ársfundi skal taka fyrir skýrslu stjórnar, ársreikninga, tryggingafræði­lega úttekt, fjárfestingarstefnu, laun stjórnar og tillögu stjórnar eða félagsmanna um breytingar á samþykktum sjóðsins. Til breytinga á samþykktum sjóðsins þarf 2/ 3 hluta atkvæða.
                  Stjórn sjóðsins og endurskoðanda skal kjósa beint á aðalfundi eða með almennri leynilegri póstatkvæðagreiðslu fyrir ársfund.
     3.      Við 15. gr. Greinin orðist svo:
                  Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skulu sett í samþykktir sjóðs­ins, sbr. 3. mgr. 3. gr. Þar komi m.a. fram að hver sjóðfélagi verði reglulega upplýstur um eign sína í sjóðnum sem er hlutdeild hans í hreinni eign til greiðslu lífeyris.
     4.      Við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  Stjórn sjóðsins sem situr við gildistöku laga þessara skal sitja þar til ný stjórn hefur verið kjörin á fyrsta ársfundi eftir gildistöku laga þessara, sbr. 3. gr.
                  Ákvæði laga nr. 95/1980 um skipulag og starfsemi sjóðsins skulu gilda eftir því sem við á þar til nýjar reglur hafa verið settar á fyrsta ársfundi, sbr. 15. gr.