Ferill 151. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 426  —  151. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 36/1978, um stimpilgjald, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.    Við 1. gr. Eftirfarandi breytingar verði á 1. efnismgr.:
       a.      Á eftir orðinu „skráningu“ í 7. tölul. komi: umskráningu.
       b.      8. tölul. orðast svo: Afsalsbréf og skjöl sem leggja höft eða bönd á kaupskip sem einkum eru ætluð til farmflutninga og rekin af skipafélögum sem stunda siglingar innan lands, að og frá landinu eða milli hafna erlendis. Skilyrði stimpilfrelsisins er að skjalið sé gefið út vegna afhendingar á skipinu úr landi eða afhendingar á skipinu til landsins.
       c.      Orðin „og skjalinu sé þá þinglýst innan sex mánaða frá því að loftfarið er fyrst skráð hér á landi“ í 9. tölul. falli brott.
       d.      Á eftir orðinu „bændur“ í 10. tölul. komi: um kaup á greiðslumarki.