Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 439  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         6.01 Tæki og búnaður          30,0     18,0     48,0
    2.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         1.01 Ríkisendurskoðun          207,1     7,3     214,4
    3.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          104,8     -5,5     99,3
    4.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         a.     1.40 Gjöf Jóns Sigurðssonar          1,9     0,6     2,5
         b.     1.53 Landafundanefnd          121,7     8,8     130,5
         c.     1.90 Ýmis verkefni          7,6     4,5     12,1
         d.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a–c-lið          204,1     13,9     218,0
    5.     Við 01-211 Þjóðhagsstofnun
         1.01 Þjóðhagsstofnun          120,6     4,5     125,1
          Greitt úr ríkissjóði          58,5     4,5     63,0
    6.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          01-261 Óbyggðanefnd
         1.01 Óbyggðanefnd          0,0     19,9     19,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     19,9     19,9
    7.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         a.     1.03 Rekstur fasteigna          221,7     14,0     235,7
         b.     1.06 Kennslu- og vísindadeildir          1.530,5     40,0     1.570,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a- og b-lið          2.347,2     54,0     2.401,2
    8.     Við 02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
         1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum          144,5     0,9     145,4
          Greitt úr ríkissjóði          101,2     0,9     102,1
    9.     Við 02-211 Tækniskóli Íslands
         1.01 Tækniskóli Íslands          256,3     10,0     266,3
    10.     Við 02-215 Kennaraháskóli Íslands
         1.05 Kennsla          366,0     20,0     386,0
    11.     Við 02-225 Samvinnuháskólinn
         1.01 Samvinnuháskólinn          55,9     3,0     58,9

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    12.     Við 02-269 Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald
              og stofnkostnaður

         6.21 Stofnkostnaður          211,0     15,0     226,0
    13.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         a.     1.13 Undirbúningur miðstöðvar fyrir háskólanám
                   og endurmenntun á Vesturlandi          0,0     7,0     7,0
         b.     1.21 Fjarkennsla á háskólastigi          0,0     12,0     12,0
         c.     1.23 Þróunarsetur Vestfjarða          0,0     7,0     7,0
         d.     1.61 Norræna eldfjallastöðin          13,1     1,8     14,9
    14.     Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt          181,0     8,0     189,0
    15.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.33 Myndlistarskólinn Akureyri          8,0     2,0     10,0
         b.     1.34 Myndlistarskólinn í Reykjavík          4,0     5,0     9,0
         c.     1.51 Fjarkennsluverkefni á Norðurlandi vestra          0,0     7,0     7,0
         d.     1.53 Fjarkennsluverkefni á Suðurlandi          0,0     7,0     7,0
         e.     1.90 Framhaldsskólar, óskipt          61,8     113,9     175,7
    16.     Við 02-353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja
         1.09 Önnur verkefni          22,0     7,0     29,0
    17.     Við 02-561 Myndlista- og handíðaskóli Íslands
         1.02 Annað en kennsla          70,4     4,4     74,8
          Greitt úr ríkissjóði          90,0     4,4     94,4
    18.     Við 02-884 Jöfnun á námskostnaði
         1.01 Jöfnun á námskostnaði          163,2     25,0     188,2
    19.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðminjasafn Íslands          105,4     14,0     119,4
         b.     1.10 Byggða- og minjasöfn          19,2     5,0     24,2
    20.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands –
              Háskólabókasafn

         1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn          286,9     10,0     296,9
    21.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.11 Nýlistasafn          2,0     2,0     4,0
         b.     1.90 Söfn          10,8     -1,3     9,5
    22.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður

         6.21 Endurbótasjóður menningarstofnana          462,0     18,0     480,0
    23.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.10 Ríkisútvarpið, afnotagjöld          1.545,0     80,0     1.625,0
    24.     Við 02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
         1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          145,0     5,2     150,2
    25.     Við 02-979 Húsafriðunarsjóður
         6.10 Húsafriðunarsjóður          15,5     10,0     25,5

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    26.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa          17,0     3,0     20,0
         b.     1.27 Tónlist fyrir alla          2,5     1,0     3,5
         c.     1.29 Íslensk tónverkamiðstöð          0,0     7,6     7,6
         d.     1.90 Listir          44,0     -5,6     38,4
    27.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         1.10 Fræðistörf          3,3     2,0     5,3
    28.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          13,0     4,0     17,0
         b.     1.13 Bandalag íslenskra skáta          6,0     3,0     9,0
    29.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     Við 1.10 Íþróttasamband Íslands. Liðurinn orðist svo:
              1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands          28,7     3,0     31,7
         b.     1.11 Ólympíunefnd Íslands          3,0     -3,0     0,0
         c.     Við 1.16 Íþróttafélög. Liðurinn orðist svo:
              1.16 Íþróttasjóður
         d.     1.20 Glímusamband Íslands          1,0     2,5     3,5
         e.     1.21 Skáksamband Íslands          6,0     1,5     7,5
         f.     1.25 Skákskóli Íslands          2,5     0,6     3,1
         g.     1.27 Landssamband akstursíþróttafélaga          0,0     1,0     1,0
         h.     1.90 Ýmis íþróttamál          13,0     10,0     23,0
    30.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.44 Snorrastofa          6,6     -4,0     2,6
         b.     1.45 Eiríksstaðanefnd          0,0     20,0     20,0
         c.     1.90 Ýmis framlög          13,1     -0,5     12,6
         d.     6.93 Snorrastofa          1,0     4,0     5,0
    31.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Yfirstjórn          434,3     26,0     460,3
         b.     1.02 Varnarmálaskrifstofa          54,2     1,6     55,8
         c.     1.53 Þýðingamiðstöð          19,8     1,0     20,8
         d.     Sértekjur          -20,2     6,4     -13,8
    32.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         a.     1.13 Þátttaka fulltrúa vinnumarkaðarins í EFTA-
                   og EES-samstarfi          4,5     -2,0     2,5
         b.     1.21 Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi          0,6     0,3     0,9
         c.     1.23 Mannréttindaskrifstofa Íslands          0,0     2,0     2,0
    33.     Við 03-320 Sendiráð, almennt
         6.21 Sendiráð Íslands í Berlín          50,0     20,0     70,0
    34.     Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg
              hjálparstarfsemi

         1.10 Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna          41,0     3,0     44,0
    35.     Við 03-401 Alþjóðastofnanir
         a.     1.15 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, IAEA          6,7     -1,3     5,4
         b.     1.85 Friðargæsla          68,7     57,7     126,4

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    36.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         a.     1.31 Skógræktarfélag Íslands          3,5     2,0     5,5
         b.     1.40 Landgræðslu- og skógræktaráætlanir          3,8     -3,8     0,0
         c.     1.55 Tilraunastöðin Stóra-Ármóti          1,7     0,3     2,0
         d.     1.90 Ýmis verkefni          22,1     10,0     32,1
         e.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a–d-lið          65,8     8,5     74,3
    37.     Við 04-211 Rannsóknastofnun landbúnaðarins
         a.     1.01 Rannsóknastofnun landbúnaðarins          262,4     6,0     268,4
         b.     6.01 Tæki og búnaður          3,7     4,3     8,0
    38.     Við 04-222 Veiðimálastjóri
         1.01 Veiðimálastjóri          10,3     3,0     13,3
    39.     Við 04-261 Bændaskólinn á Hvanneyri
         Sértekjur          -82,3     5,0     -77,3
    40.     Við 04-271 Bændaskólinn á Hólum
         a.     1.01 Bændaskólinn á Hólum          112,4     25,0     137,4
         b.     Sértekjur          -32,7     -25,0     -57,7
    41.     Við 04-293 Hagþjónusta landbúnaðarins
         1.01 Hagþjónusta landbúnaðarins          14,6     1,0     15,6
    42.     Við 04-311 Landgræðsla ríkisins
         a.     1.01 Landgræðsla ríkisins          257,5     1,9     259,4
         b.     1.90 Fyrirhleðslur          19,6     17,4     37,0
    43.     Við 04-321 Skógrækt ríkisins
         1.01 Skógrækt ríkisins          130,8     1,9     132,7
    44.     Við 04-331 Héraðsskógar
         1.10 Skógræktarátak á Fljótsdalshéraði          59,0     5,0     64,0
    45.     Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         a.     1.10 Bændasamtök Íslands, uppbætur á lífeyri          4,7     9,6     14,3
         b.     1.95 Héraðsbúnaðarsambönd, uppbætur á lífeyri          3,3     4,6     7,9
    46.     Við 04-891 Sérstakar greiðslur í landbúnaði
         1.91 Loðdýrafóður          0,0     53,0     53,0
    47.     Við 05-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmislegt          8,1     3,0     11,1
    48.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         1.01 Almenn starfsemi          553,2     45,0     598,2
    49.     Við 06-201 Hæstiréttur
         1.01 Yfirstjórn          36,1     5,4     41,5
    50.     Við 06-301 Ríkissaksóknari
         1.05 Ríkissaksóknari          59,2     4,0     63,2
    51.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.01 Ríkislögreglustjóri          221,4     4,1     225,5
    52.     Við 06-311 Lögreglustjórinn í Reykjavík
         1.01 Lögreglustjórinn í Reykjavík          1.457,4     -4,1     1.453,3
    53.     Við 06-341 Áfengis- og fíkniefnamál
         1.20 Fíkniefnamál          1,5     2,0     3,5

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    54.     Við 06-390 Ýmis löggæslumál
         1.22 Löggæsla vegna skemmtanahalds          0,0     7,5     7,5
    55.     Við 06-391 Húsnæði löggæslustofnana
         5.01 Viðhald húseigna          4,0     -4,0     0,0
    56.     Við 06-413 Sýslumaðurinn í Borgarnesi
         a.     1.01 Yfirstjórn          29,4     1,5     30,9
         b.     1.20 Löggæsla          41,7     2,0     43,7
    57.     Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður
              sýslumannsembætta

         1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður          5,4     22,8     28,2
    58.     Við 06-491 Húsnæði og búnaður sýslumanna
         a.     5.01 Viðhald húseigna          10,0     -5,0     5,0
         b.     6.19 Húsnæði sýslumannsins á Hólmavík          0,0     10,0     10,0
    59.     Við 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
         1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins          476,4     30,0     506,4
    60.     Við 06-701 Biskup Íslands
         a.     1.91 Skálholtsskóli          6,3     0,5     6,8
         b.     6.25 Dómkirkjan          0,0     3,0     3,0
    61.     Við 06-733 Kirkjugarðsgjöld
         1.13 Kirkjugarðasjóður          18,0     8,0     26,0
    62.     Við 07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          122,0     3,0     125,0
    63.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         a.     1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          142,6     12,0     154,6
         b.     1.21 Ný meðferðarúrræði vegna hækkunar
                   sjálfræðisaldurs          36,7     30,0     66,7
    64.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
         1.90 Ýmis verkefni          22,9     64,0     86,9
    65.     Við 07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
         1.85 Félag heyrnarlausra          2,3     2,7     5,0
    66.     Við 07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi
         1.20 Sambýli Akranesi          45,6     2,5     48,1
    67.     Við 07-705 Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra
         1.01 Svæðisskrifstofa          13,6     1,7     15,3
    68.     Við 07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.12 Jöfnun húsaleigubóta          280,0     5,6     285,6
    69.     Við 07-985 Félagsmálaskóli alþýðu
         1.40 Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum          4,0     2,0     6,0
    70.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         1.34 Geysir, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          0,0     4,0     4,0
    71.     Við 08-201 Tryggingastofnun ríkisins
         1.01 Tryggingastofnun ríkisins          722,6     1,9     724,5     72.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.11 Lækniskostnaður          2.030,0     -291,1     1.738,9

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    73.     Við 08-301 Landlæknir
         1.30 Slysavarnaráð          3,1     7,5     10,6
    74.     Við 08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
         a.     1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands          109,7     10,2     119,9
         b.     Sértekjur          -23,2     -5,9     -29,1
    75.     Við 08-340 Málefni fatlaðra
         a.     1.10 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og
                   fatlaðra          13,0     2,0     15,0
         b.     1.70 Endurhæfingarstöð hjarta- og lungna-
                   sjúklinga, Akureyri          1,6     1,0     2,6
    76.     Við 08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
         1.01 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          1.804,0     39,2     1.843,2
    77.     Við 08-371 Ríkisspítalar
         1.01 Ríkisspítalar          10.060,0     41,1     10.101,1
    78.     Við 08-375 Sjúkrahús Reykjavíkur
         a.     1.01 Sjúkrahús Reykjavíkur          5.928,0     62,7     5.990,7
         b.     6.01 Tæki og búnaður          55,0     10,0     65,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a- og b-lið          5.383,0     72,7     5.455,7
    79.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         a.     6.60 Tækjakaup, óskipt          17,4     12,6     30,0
         b.     6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
                   læknisbústaða          185,0     -14,5     170,5
    80.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.58 Krýsuvíkurskóli, vist- og meðferðarheimili          16,9     1,1     18,0
         b.     1.67 Verkefnisstjórn um slysavarnir fyrir börn og
                   unglinga          0,0     7,0     7,0
         c.     1.90 Ýmis framlög          12,5     197,9     210,4
    81.     Við 08-400 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði
         1.01 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði          369,3     39,7     409,0
    82.     Við 08-411 Garðvangur, Garði
         1.01 Garðvangur, Garði          120,5     1,3     121,8
    83.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-414 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
         1.01 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu          0,0     66,2     66,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     66,2     66,2
    84.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-415 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
         1.01 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði          0,0     51,9     51,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     51,9     51,9     85.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-416 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði
         1.01 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði          0,0     61,5     61,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     61,5     61,5

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    86.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-417 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
         1.01 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn          0,0     21,9     21,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     21,9     21,9
    87.     Við 08-430 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endur-
              hæfingarstofnun

         1.01 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingar-
              stofnun          221,7     2,0     223,7
    88.     Við 08-431 Heilsuhæli Náttúrulækningafélags
              Íslands

         1.10 Heilsuhælisdeild          164,5     2,7     167,2
    89.     Við 08-495 Daggjaldastofnanir
         a.     1.13 Hornbrekka, Ólafsfirði          48,3     -48,3     0
         b.     1.17 Hulduhlíð, Eskifirði          43,0     -43,0     0
         c.     1.31 Naust, Þórshöfn          19,8     -19,8     0
         d.     1.39 Lundur, Hellu          45,8     -45,8     0
         e.     1.59 Reynslusveitarfélagið Akureyri          2,1     -2,1     0,0
         f.     1.61 Reynslusveitarfélagið Höfn          0,9     -0,9     0,0
         g.     1.71 Dagvistun aldraðra, aðrar          70,7     -6,4     64,3
         h.     1.75 Óskipt framlag til breytinga á daggjöldum          101,0     -38,2     62,8
    90.     Við 08-496 Reynslusveitarfélagið Akureyri
         1.11 Hjúkrunarrými          203,2     2,1     205,3
    91.     Við 08-497 Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði
         1.11 Hjúkrunarrými          87,9     11,9     99,8
    92.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt          220,9     15,0     235,9
    93.     Við 08-501 Sjúkraflutningar
         a.     1.11 Sjúkraflutningar          227,0     7,0     234,0
         b.     1.12 Útvegun og rekstur sjúkrabifreiða          39,7     -7,5     32,2
         c.     Sértekjur          -0,5     0,5     0,0
    94.     Við 08-510 Heilsuverndarstöðin í Reykjavík
         1.01 Heilsuverndarstöðin í Reykjavík          362,0     -47,2     314,8
    95.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-517 Læknavaktin
         a.     1.01 Læknavaktin          0,0     137,6     137,6
         b.     Sértekjur          0,0     -13,5     -13,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     124,1     124,1
    96.     Við 08-522 Heilsugæslustöðin Borgarnesi
         1.01 Heilsugæslustöðin Borgarnesi          50,1     2,5     52,6
    97.     Við 08-582 Heilsugæslustöðin Hafnarfirði
         1.01 Heilsugæslustöðin Hafnarfirði          143,0     -4,3     138,7
    98.     Við 08-711 Heilbrigðisstofnunin Akranesi
         1.11 Sjúkrasvið          625,5     20,4     645,9

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    99.     Við 08-715 St. Fransiskusspítali, Stykkishólmi
         1.11 Sjúkrasvið          151,9     1,7     153,6
    100.     Við 08-721 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
         Sértekjur          -7,8     2,0     -5,8
    101.     Við 08-725 Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ
         1.11 Sjúkrasvið          332,7     4,7     337,4
    102.     Við 08-745 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
         1.11 Sjúkrasvið          154,5     4,5     159,0
    103.     Við 08-751 Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
         1.11 Sjúkrasvið          356,4     2,1     358,5
    104.     Við 08-761 Heilbrigðisstofnunin Húsavík
         1.11 Sjúkrasvið          307,7     3,0     310,7
    105.     Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
         1.11 Sjúkrasvið          258,6     2,0     260,6
    106.     Við 08-785 Heilbrigðisstofnunin Selfossi
         1.11 Sjúkrasvið          360,7     4,3     365,0
    107.     Við 08-791 Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum
         1.11 Sjúkrasvið          387,0     22,6     409,6
    108.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Yfirstjórn          320,7     8,0     328,7
         b.     6.01 Tæki og búnaður          7,0     -1,0     6,0
    109.     Við 09-103 Ríkisbókhald
         6.01 Tæki og búnaður          4,0     1,0     5,0
    110.     Við 09-202 Skattstofan í Reykjavík
         a.     1.01 Skattstofan í Reykjavík          241,0     6,0     247,0
         b.     6.01 Tæki og búnaður          10,0     -6,0     4,0
    111.     Við 09-211 Skattstofa Reykjaness
         1.01 Skattstofa Reykjaness          129,3     8,0     137,3
    112.     Við 09-212 Skatta- og tollamál, ýmis útgjöld
         a.     1.06 Rekstrarleiga tölvubúnaðar fyrir skattkerfið          0,0     13,0     13,0
         b.     1.07 Athugun á virðisaukaskattskerfi          0,0     2,0     2,0
         c.     6.01 Tæki og búnaður          13,0     -13,0     0,0
    113.     Við 09-261 Ríkistollstjóri
         a.     1.01 Ríkistollstjóri          135,1     -8,4     126,7
         b.     Sértekjur          -5,3     4,0     -1,3
    114.     Við 09-262 Tollstjórinn í Reykjavík
         1.01 Tollstjórinn í Reykjavík          522,0     4,4     526,4
    115.     Við 09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs
         6.24 Tryggingastofnun ríkisins          0,0     70,0     70,0
    116.     Við 09-995 Skýrsluvélakostnaður
         6.02 Hugbúnaðargerð fyrir tekjubókhaldskerfi          19,0     95,0     114,0
    117.     Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.19 Ýmsar endurgreiðslur          40,0     10,0     50,0
         b.     1.20 Endurgreiðslur til sveitarfélaga          35,0     -15,0     20,0

Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

    118.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.27 Slysavarnafélag Íslands          15,7     16,0     31,7
         b.     1.45 Söfn tengd samgöngum og ferðaþjónustu          0,0     4,0     4,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a- og b-lið          262,5     20,0     282,5
    119.     Við 10-472 Flugvellir
         a.     1.01 Rekstur flugvalla          344,1     9,7     353,8
         b.     6.80 Flugvellir, framkvæmdir          430,0     102,0     532,0
         c.     Sértekjur          -30,1     -0,6     -30,7
         d.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a–c-lið          712,2     111,1     823,3
    120.     Við 10-651 Ferðamálaráð
         1.11 Ferðamálasamtök landshluta          6,0     2,0     8,0
    121.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         1.18 Hitaveitur á köldum svæðum          0,0     45,0     45,0
    122.     Við 12-902 Samkeppnisstofnun
         1.01 Samkeppnisstofnun          94,0     1,5     95,5
    123.     Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          132,5     -1,5     131,0
    124.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.29 Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum          6,5     3,8     10,3
         b.     1.35 Umhverfisvöktun          28,0     2,0     30,0
    125.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         a.     Sértekjur          -26,2     2,8     -23,4
         b.      Greitt úr ríkissjóði          69,5     2,8     72,3
    126.     Við 14-310 Landmælingar Íslands
         Sértekjur          -56,8     12,8     -44,0
    127.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         a.     1.01 Yfirstjórn          11,4     3,0     14,4
         b.     1.02 Setur í Reykjavík          109,8     2,2     112,0
         c.     6.11 Bifreiðar          0,0     2,5     2,5
    128.     Við 14-403 Náttúrustofur
         1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          4,9     3,0     7,9
    129.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         a.     1.01 Almenn starfsemi          348,2     2,0     350,2
         b.     6.11 Bifreiðar          0,0     2,5     2,5

SÉRSTÖK YFIRLIT IBreytingar á sundurliðun 2:

    Fjárveiting að fjárhæð 104,4 m.kr. á viðfangsefninu 02-319 1.90 skiptist á önnur viðfangs­efni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

02-301 1.01     Menntaskólinn í Reykjavík          5,5
02-302 1.01     Menntaskólinn á Akureyri          3,4
02-303 1.01     Menntaskólinn á Laugarvatni          1,2
02-304 1.01     Menntaskólinn við Hamrahlíð          5,5
02-304 1.09     Menntaskólinn við Hamrahlíð          0,9
02-305 1.01     Menntaskólinn við Sund          4,9
02-306 1.01     Framhaldsskóli Vestfjarða          1,4
02-307 1.01     Menntaskólinn á Egilsstöðum          1,7
02-308 1.01     Menntaskólinn í Kópavogi          5,4
02-308 1.09     Menntaskólinn í Kópavogi          0,2
02-309 1.01     Kvennaskólinn í Reykjavík          2,9
02-350 1.01     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          8,2
02-350 1.09     Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          1,6
02-351 1.01     Fjölbrautaskólinn Ármúla          4,2
02-352 1.01     Flensborgarskóli          3,5
02-352 1.09     Flensborgarskóli          0,5
02-353 1.01     Fjölbrautaskóli Suðurnesja          4,9
02-353 1.09     Fjölbrautaskóli Suðurnesja          0,2
02-354 1.01     Fjölbrautaskóli Vesturlands          4,2
02-355 1.01     Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          1,5
02-356 1.01     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          2,5
02-357 1.01     Fjölbrautaskóli Suðurlands          4,4
02-357 1.09     Fjölbrautaskóli Suðurlands          0,2
02-358 1.01     Verkmenntaskóli Austurlands          1,0
02-359 1.01     Verkmenntaskólinn á Akureyri          7,5
02-359 1.09     Verkmenntaskólinn á Akureyri          0,4
02-360 1.01     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          3,1
02-361 1.01     Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu          0,6
02-362 1.01     Framhaldsskólinn á Húsavík          0,9
02-363 1.01     Framhaldsskólinn á Laugum          0,7
02-365 1.01     Borgarholtsskóli          3,8
02-365 1.09     Borgarholtsskóli          0,1
02-506 1.01     Vélskóli Íslands          1,9
02-507 1.01     Stýrimannaskólinn í Reykjavík          1,0
02-514 1.01     Iðnskólinn í Reykjavík          11,2
02-514 1.09     Iðnskólinn í Reykjavík          0,8
02-516 1.01     Iðnskólinn í Hafnarfirði          2,5SÉRSTÖK YFIRLIT IIBreytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 54,0 m.kr. á viðfangsefninu 07-700 1.90 skiptist á önnur viðfangs­efni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

07-701 1.01     Svæðisskrifstofa          0,6
07-701 1.20     Sambýli          8,9
07-701 1.26     Sambýli Stigahlíð 71          0,5
07-701 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,9
07-701 1.60     Dagvistun          1,7
07-701 1.70     Heimili einhverfra          2,7
07-701 1.77     Vistheimili fyrir börn          0,6
07-702 1.01     Svæðisskrifstofa          0,3
07-702 1.20     Sambýli          3,8
07-702 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,6
07-702 1.30     Verndaður vinnustaður, Örvi          0,6
07-702 1.60     Skammtímavistun          0,8
07-702 1.61     Dagvistun Keflavík          0,2
07-702 1.64     Hæfingarstöðvar          0,9
07-702 1.72     Gistiheimili Kópavogi          0,2
07-702 1.73     Vistheimili fyrir börn          1,7
07-703 1.01     Svæðisskrifstofa          0,4
07-703 1.20     Sambýli Akranesi          1,0
07-703 1.21     Sambýli Borgarnesi          0,3
07-703 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,2
07-703 1.30     Dagvist og verndaður vinnustaður á Akranesi          1,3
07-703 1.40     Leikfangasöfn Vesturlandi          0,1
07-703 1.61     Skammtímavistun          0,5
07-704 1.01     Svæðisskrifstofa          0,4
07-704 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,1
07-704 1.31     Þjónusta í Ísafjarðarsýslu          1,0
07-705 1.01     Svæðisskrifstofa          0,6
07-705 1.20     Sambýli          1,8
07-705 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,1
07-705 1.40     Leikfangasöfn Norðurlandi vestra          0,2
07-705 1.60     Skammtímavistun          0,2
07-705 1.61     Dagvistun          0,7
07-706 1.20     Sambýli          0,8
07-706 1.86     Samningur við Akureyrarbæ um þjónustu við fatlaða          3,2
07-707 1.01     Svæðisskrifstofa          0,2
07-707 1.20     Sambýli Egilsstöðum          0,6
07-707 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,3
07-708 1.01     Svæðisskrifstofa          0,5
07-708 1.20     Sambýli Selfossi          1,7
07-708 1.29     Liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra          0,2
M.kr.

07-708 1.30     Verndaður vinnustaður Selfossi          0,4
07-708 1.50     Vistheimili fyrir börn          0,9
07-708 1.70     Lambhagi          0,4
07-708 1.86     Samningur við Vestmannaeyjabæ um þjónustu við fatlaða          1,4
07-711 1.20     Sambýli          3,1
07-711 1.30     Vinnustofan Ás          0,6
07-711 1.60     Dagvistun Lækjarási          1,0
07-711 1.61     Dagvistun Bjarkarási          1,0
07-711 1.62     Dagvistun Lyngási          1,8
07-711 1.63     Skammtímavistun Víðihlíð 9          0,6
07-711 1.64     Skammtímavistun Hólabergi          0,5
07-720 1.70     Vistheimilið Skálatúni          0,9


SÉRSTÖK YFIRLIT III

Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 197,9 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 skiptist á önnur viðfangs­efni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-301 1.01     Yfirstjórn          0,2
08-358 1.01     Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          9,8
08-368 1.01     Sólvangur, Hafnarfirði          2,2
08-371 1.01     Ríkisspítalar          62,3
08-375 1.01     Sjúkrahús Reykjavíkur          38,4
08-399 1.65     Heilsuefling          0,1
08-400 1.01     St. Jósefsspítali, Hafnarfirði          2,0
08-407 1.01     Sundabúð II, Vopnafirði          0,3
08-408 1.01     Sunnuhlíð, Kópavogi          1,1
08-409 1.01     Hjúkrunarheimilið Skjól          2,4
08-410 1.01     Hjúkrunarheimilið Eir          2,6
08-411 1.01     Garðvangur, Garði          0,9
08-412 1.01     Hjúkrunarheimilið Skógarbær          1,6
08-413 1.01     Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum          1,3
08-420 1.01     Sjúkrastofnanir SÁÁ          1,5
08-421 1.01     Víðines          0,6
08-422 1.01     Hlaðgerðarkot          0,2
08-430 1.01     Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun          1,4
08-431 1.01     Endurhæfingardeild          0,4
08-431 1.10     Heilsuhælisdeild          2,7
08-432 1.01     Vistheimilið Bjarg          0,1
08-435 1.01     Hlein, heimili fyrir heilaskaddaða          0,3
08-490 1.01     Vistun ósakhæfra afbrotamanna          0,6
08-495 1.11     Seljahlíð, Reykjavík          0,5
08-495 1.13     Hornbrekka, Ólafsfirði          0,2
M.kr.

08-495 1.15     Dalbær, Dalvík          0,4
08-495 1.17     Hulduhlíð, Eskifirði          0,3
08-495 1.19     Hjallatún, Vík          0,2
08-495 1.21     Höfði, Akranesi          0,4
08-495 1.23     Hraunbúðir, Vestmannaeyjum          0,3
08-495 1.25     Barmahlíð, Reykhólum          0,1
08-495 1.27     Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi          0,4
08-495 1.29     Fellaskjól, Grundarfirði          0,1
08-495 1.31     Naust, Þórshöfn          0,1
08-495 1.33     Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi          0,1
08-495 1.37     Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri          0,3
08-495 1.39     Lundur, Hellu          0,3
08-495 1.41     Hrafnista, Reykjavík          3,3
08-495 1.43     Hrafnista, Hafnarfirði          2,8
08-495 1.45     Grund, Reykjavík          2,7
08-495 1.47     Ás/Ásbyrgi, Hveragerði          0,7
08-495 1.49     Kumbaravogur, Stokkseyri          0,7
08-495 1.51     Fellsendi, Búðardal          0,3
08-495 1.53     Reykjalundur, Mosfellsbæ          3,9
08-495 1.57     Gistiheimili RKÍ, Reykjavík          0,2
08-495 1.59     Reynslusveitarfélagið Akureyri          1,3
08-495 1.61     Reynslusveitarfélagið Höfn          0,6
08-495 1.63     Hlíðabær, Reykjavík          0,2
08-495 1.65     Lindargata, Reykjavík          0,2
08-495 1.67     MS-félag Íslands, Reykjavík          0,2
08-495 1.69     Múlabær, Reykjavík          0,3
08-495 1.71     Dagvistun aldraðra, aðrar stofnanir          0,5
08-500 1.10     Heilsugæslustöðvar, almennt          0,2
08-505 1.01     Heilsugæsla í Reykjavík          4,3
08-510 1.01     Heilsuverndarstöðin í Reykjavík          3,3
08-522 1.01     Heilsugæslustöðin Borgarnesi          0,3
08-524 1.01     Heilsugæslustöðin Ólafsvík          0,1
08-525 1.01     Heilsugæslustöðin Grundarfirði          0,1
08-526 1.01     Heilsugæslustöðin Búðardal          0,2
08-551 1.01     Heilsugæslustöðin Ólafsfirði          0,1
08-552 1.01     Heilsugæslustöðin Dalvík          0,2
08-553 1.01     Reynslusveitarfélagið Akureyri          1,4
08-558 1.01     Heilsugæslustöðin Norður-Þingeyjasýslu          0,4
08-561 1.01     Heilsugæslustöðin Vopnafirði          0,2
08-565 1.01     Heilsugæslustöðin Eskifirði          0,3
08-566 1.01     Heilsugæslustöðin Fáskrúðsfirði          0,1
08-567 1.01     Heilsugæslustöðin Djúpavogi          0,1
08-568 1.01     Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði          0,2
08-571 1.01     Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri          0,1
08-572 1.01     Heilsugæslustöðin Vík í Mýrdal          0,1
M.kr.

08-574 1.01     Heilsugæslustöðin Hvolsvelli          0,1
08-575 1.01     Heilsugæslustöðin Hellu          0,1
08-576 1.01     Heilsugæslustöðin Laugarási          0,4
08-579 1.01     Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn          0,1
08-582 1.01     Heilsugæslustöðin Hafnarfirði          1,3
08-583 1.01     Heilsugæslustöðin Garðabæ          0,4
08-584 1.01     Heilsugæslustöðin Kópavogi          1,4
08-585 1.01     Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi          1,1
08-586 1.01     Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ          0,3
08-711 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-711 1.11     Sjúkrasvið          3,7
08-715 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-715 1.11     Sjúkrasvið          0,8
08-721 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-721 1.11     Sjúkrasvið          0,5
08-725 1.01     Heilsugæslusvið          0,4
08-725 1.11     Sjúkrasvið          1,9
08-731 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-731 1.11     Sjúkrasvið          0,3
08-735 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-735 1.11     Sjúkrasvið          0,3
08-741 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-741 1.11     Sjúkrasvið          0,7
08-745 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-745 1.11     Sjúkrasvið          1,0
08-751 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-751 1.11     Sjúkrasvið          2,2
08-755 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-755 1.11     Sjúkrasvið          1,0
08-761 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-761 1.11     Sjúkrasvið          1,8
08-765 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-765 1.11     Sjúkrasvið          0,8
08-771 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-771 1.11     Sjúkrasvið          0,6
08-775 1.01     Heilsugæslusvið          0,1
08-775 1.11     Sjúkrasvið          1,5
08-781 1.01     Heilsugæslusvið          0,2
08-781 1.11     Sjúkrasvið          1,5
08-785 1.01     Heilsugæslusvið          0,3
08-785 1.11     Sjúkrasvið          2,1
08-791 1.01     Heilsugæslusvið          0,8
08-791 1.11     Sjúkrasvið          2,1


SÉRSTÖK YFIRLIT IV

Þús. kr.

     1.      Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og stofnkostnaður
              (02-269 5.21 og 6.21).
                  1.      Háskóli Íslands, Náttúrufræðihús          43.000
                  2.      Háskólinn á Akureyri,
                   Sólborg, nýbygging          60.000
                   búnaður          10.000
                  3.      Kennaraháskóli Íslands,
                   byggingaframkvæmdir          70.000
                   viðhald          25.000
                   búnaður          20.000
                  4.      Tækniskóli Íslands,
                   viðhald          2.000
                   búnaður          23.000
                  5.      Tilraunastöð Háskólans að Keldum          7.000
                  6.      Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála, viðhald          2.000
                  7.      Stofnun Árna Magnússonar, viðhald          1.000
                    Samtals           263.000

     2.      Almennir framhaldsskólar, stofnkostnaður (02-318 6.90).
                  1.      Menntaskólinn við Hamrahlíð          45.000
                  2.      Fjölbrautaskólinn í Breiðholti          5.000
                  3.      Fjölbrautaskólinn Ármúla          5.000
                  4.      Iðnskólinn í Reykjavík          5.000
                  5.      Menntaskólinn í Reykjavík          5.000
                  6.      Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, heimavist          5.000
                  7.      Framhaldsskólar við Eyjafjörð          50.000
                  8.      Framhaldsskólinn á Húsavík          4.000
                  9.      Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu          1.000
                  10.      Menntaskólinn á Egilsstöðum          1.000
                  11.      Skólar á Laugarvatni          35.000
                  12.      Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum          1.000
                   Óskipt          27.000
                    Samtals           189.000

     3.      Söfn, ýmis framlög (02-919 1.90).
                  1.      Fræðasetrið Sandgerðisbæ          500
                  2.      Kirkjubæjarstofa          500
                  3.      Síldarminjasafnið          500
                  4.      Safnið Líf í fersku vatni á Hólum          500
                   Óskipt          7.500
                    Samtals           9.500


Þús. kr.

     4.      Menningarstofnanir (02-969 6.21).
                  1.      Þjóðminjasafn Íslands          133.000
                  2.      Þjóðleikhúsið          10.000
                  3.      Verndun gamalla húsa          50.000
                  4.      Þjóðskjalasafn          60.000
                  5.      Reykholt          50.000
                  6.      Safnahúsið við Hverfisgötu          127.000
                  7.      Byggðasöfn          25.000
                  8.      Brydebúð          3.000
                  9.      Lista- og menningarmiðstöðin Skaftfell          5.000
                   Óskipt          17.000
                    Samtals      480.000

     5.      Listir, framlög (02-982 1.90).
                  1.      Tónleikahald í Stykkishólmskirkju          400
                  2.      Sumartónleikar í Skálholtskirkju          1.500
                  3.      Kammersveit Reykjavíkur          1.500
                  4.      Collegium Musicum          500
                  5.      Íslenska brúðuleikhúsið          400
                  6.      Bláa kirkjan          400
                  7.      Djassklúbbur Egilsstaða          400
                  8.      Tónlistarfélag Hveragerðis og Ölfuss          400
                  9.      Félag íslenskra tónlistarmanna          1.000
                  10.      Sumartónleikar í Akureyrarkirkju          400
                  11.      Sumartónleikar við Mývatn          400
                  12.      Samband íslenskra myndlistarmanna          1.000
                  13.      Kaffileikhúsið          400
                  14.      Listvinafélag Vestmannaeyja          400
                  15.      Leikbrúðuland          500
                  16.      Möguleikhúsið          500
                  17.      Skaftárhreppur          400
                  18.      Óperustúdíó Austurlands          400
                  19.      Reykholtshátíð          400
                  20.      Flugfélagið Loftur          1.000
                  21.      Leikhópurinn Á senunni          400
                  22.      Menning um landið          400
                   Óskipt          25.300
                    Samtals           38.400

Þús. kr.

     6.      Norræn samvinna (02-984 1.90).
            Norræna félagið          3.000
              Óskipt          7.500
               Samtals           10.500

     7.      Ýmis framlög (02-999 1.90).
                  1.      Landssamband Gídeonfélaga á Íslandi          500
                  2.      Kvenréttindafélag Íslands          500
                  3.      Kvenfélagasamband Íslands          1.500
                  4.      Á seyði, menningar- og listastarfsemi á Seyðisfirði          500
                  5.      Heimilisiðnaðarskólinn          1.300
                  6.      Fornleifastofnun Íslands          500
                  7.      Hvalamiðstöðin á Húsavík          500
                  8.      Heimili og skóli          500
                   Óskipt          6.800
                    Samtals           12.600

     8.      Ýmis verkefni (04-190 1.90).
                  1.      Flóaáveitufélagið          500
                  2.      Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs          3.000
                  3.      Landvernd          2.000
                  4.      Æðarræktarfélag Íslands          300
                  5.      Skjólskógar, Vestfjörðum          3.000
                  6.      Landgræðsluskógar          10.000
                   Óskipt          13.300
                    Samtals           32.100

     9.      Fyrirhleðslur (04-311 1.90).
       a.      Fyrirhleðslur:
                  1.      Héraðsvötn          4.000
                  2.      Hornafjarðarfljót          1.000
                  3.      Kotá í Öræfum          1.000
                  4.      Skaftá          500
                  5.      Kúðafljót          500
                  6.      Klifandi/Hafursá          6.000
                  7.      Þjórsá          1.000
                  8.      Markarfljót          15.000
                    Samtals           29.000

       b.      Fyrirhleðslur og viðhald:
                  1.      Vesturlandskjördæmi          500
                  2.      Vestfjarðakjördæmi          500
                  3.      Norðurlandskjördæmi vestra          2.000
                  4.      Norðurlandskjördæmi eystra          2.000
Þús. kr.

                  5.      Austurlandskjördæmi          1.000
                  6.      Suðurlandskjördæmi          2.000
                    Samtals           8.000

    Samtals           37.000

     10.      Félagasamtök, styrkir (07-999 1.31).
                  1.      Barnaheill          500
                  2.      Landssamband eldri borgara          500
                  3.      Blindrafélagið          6.500
                  4.      Daufblindrafélag Íslands          700
                  5.      Félag heyrnarlausra          3.000
                  6.      Félag ábyrgra feðra          200
                  7.      Fræðsla fyrir aðstandendur fatlaðra          500
                  8.      Samtökin '78          600
                  9.      Umsjónarfélag einhverfra          600
                  10.      Þroskahjálp          3.800
                  11.      Kvennaráðgjöfin          700
                  12.      Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra          1.600
                  13.      Félag einstæðra foreldra          1.000
                  14.      Sjálfsbjörg          3.500
                  15.      Ný dögun, samtök um sorg og sorgarviðbrögð          600
                  16.      Geðhjálp          3.500
                  17.      Íslensk ættleiðing          2.000
                  18.      Foreldra- og kennarafélag Öskjuhlíðarskóla          4.000
                  19.      Barnamál          200
                  20.      Félagasamtökin Vernd          500
                   Óskipt          1.900
                    Samtals           36.400

     11.      Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða
              (08-381 6.90).
                  1.      Heilbrigðisstofnunin Akranesi          14.900
                  2.      Þingeyri, heilsugæslustöð og hjúkrunarheimili          3.500
                  3.      Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ          4.000
                  4.      Grenivík, heilsugæslusel          2.000
                  5.      Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum          8.000
                  6.      Fáskrúðsfjörður, hjúkrunarheimili          18.500
                  7.      Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum          40.000
                  8.      Heilsugæslustöðin Garðabæ          23.600
                  9.      Heilsugæslustöðin Kópavogi          17.000
                  10.      Heilsugæsla í Reykjavík          39.000
                    Samtals           170.500

Þús. kr.

     12.      Ýmis framlög (08-399 1.90).
                  1.      Samtök sykursjúkra          200
                  2.      Alnæmissamtökin á Íslandi          500
                  3.      Landssamtök áhugafólks um flogaveiki          500
                  4.      Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna          300
                  5.      Landssamtök hjartasjúklinga          200
                  6.      MS-félag Íslands          200
                  7.      Gigtarfélag Íslands          200
                  8.      Samtök psoriasis- og exemsjúklinga          1.000
                  9.      Húsnæðisfélag SEM          1.500
                  10.      Félag heilablóðfallsskaðaðra          200
                  11.      Samtök lungnasjúklinga          500
                  12.      Parkinsonsamtökin          400
                  13.      Stórstúka Íslands          1.500
                  14.      Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimersjúklinga          500
                  15.      PKU-félagið á Íslandi          100
                  16.      Umhyggja          500
                  17.      Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir          700
                  18.      Sundurliðun í sérstöku yfirliti III          197.900
                   Óskipt          3.500
                    Samtals           210.400

     13.      Vetrarsamgöngur og vöruflutningar (10-190 1.12).
       a.      Almennir styrkir:
                  1.      Knarrarnes, Mýrabátur          150
                  2.      Snæfellsbær, undir Jökli          140
                  3.      Dalahérað          180
                  4.      Reykhólahreppur          280
                  5.      Mjólkurflutningar í Vestur-Barðastrandarsýslu          90
                  6.      Vesturbyggð          500
                  7.      Súðavíkurhreppur          90
                  8.      Hólmavík – Nauteyrarhreppur          140
                  9.      Ísafjarðarbær          450
                  10.      Árneshreppur          1.150
                  11.      Djúpavík og Gjögur          140
                  12.      Kaldrananeshreppur          140
                  13.      Skagahreppur          120
                  14.      Skefilsstaðahreppur          120
                  15.      Fljótahreppur          180
                  16.      Ólafsfjarðarsveit          90
                  17.      Svarfaðardalur          140
                  18.      Grýtubakkahreppur          70
                  19.      Hálshreppur          70
                  20.      Mývatnssveit          90
                  21.      Mývatn – Húsavíkurflugvöllur          90
Þús. kr.

                  22.      Fjallahreppur          370
                  23.      Öxarfjörður – Kópasker          50
                  24.      Þórshöfn          50
                  25.      Bakkafjörður          50
                  26.      Vopnafjörður          50
                  27.      Borgarfjörður eystri          280
                  28.      Austur-Hérað          160
                  29.      Norður-Hérað          180
                  30.      Möðrudalur          90
                  31.      Fjarðarheiði          640
                  32.      Oddsskarð          640
                  33.      Breiðdalsvík          200
                  34.      Djúpivogur          300
                  35.      Svínafell í Nesjum          100
                  36.      Mýrdalshreppur          220
                    Samtals           7.800

       b.      Stofnstyrkir:
                  1.      Fljótahreppur          500
                  2.      Grýtubakkahreppur, snjótroðari          300
                    Samtals           800

       c.      Styrkir til flugfélaga:
              Óskipt          9.700

       d.      Óskipt          700

     Samtals           19.000