Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 460  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).    Við 6. gr. Í stað „462. m.kr.“ í 1. tölul. kemur: 480 m.kr.