Ferill 106. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 522  —  106. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992, sbr. lög nr. 22/1995.

Frá meiri hluta félagsmálanefndar (KÁ, EKG, SF, KPál, MS, GGuðbj, ArnbS, RG).     1.      Við 1. gr. Orðið „vaxandi“ í b-lið falli brott.
     2.      Við 27. gr. Í stað orðanna „4. mgr.“ í c-lið komi: 1. málsl. 4. mgr.
     3.      Við 29. gr. Greinin orðist svo:
              Eftirtaldar breytingar verða á 54. gr. laganna:
                         a. Orðin „eða ungmenni“ í 1. málsl. og „og ungmenna“ í 2. málsl. falla brott.
                   b.     Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Eftirlit með vinnu barna.
     4.      Við 34. gr. Í stað orðanna „í 61.-66. gr“ komi: hvarvetna í 61.-66. gr.