Ferill 278. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 538  —  278. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, EOK, VS, SP, PHB, GMS).     1.      Við 3. gr.
                  a.      Í stað tilvísunarinnar „1. tölul. 2. gr.“ í 1. efnismgr. b-liðar komi: 1. tölul. 1. mgr. 2. gr.
                  b.      Við 2. efnismgr. b-liðar bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þó skal kaupverð hlutabréfa í eigu rekstraraðila, þar með talið einstaklinga, ákvarðast sem upphaflegt kaup­verð þeirra eða jöfnunarverðmæti í árslok 1996 þegar það hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli, sbr. 26. gr., til söluárs, enda séu hlutabréfin eignfærð í atvinnurekstrinum.
     2.      Við 5. gr. Eftirfarandi breytingar verði á b-lið:
                  a.      Í stað laganúmersins „136/1996“ í 2. málsl. 4. efnismgr. komi: 137/1996.
                  b.      Á eftir orðunum „á sama ári“ í 4. málsl. 4. efnismgr. komi: og eigi síðar en 30 dögum eftir söluna.
                  c.      Í stað tilvísunarinnar „2. málsl.“ í 5. málsl. 4. efnismgr. komi: 3. málsl.
                  d.      Við 8. efnismgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þetta á þó ekki við um aukningu á fjárfestingu í atvinnurekstri sem heimilt var að flytja á milli ára á árunum 1996 og fyrr, sbr. 5. mgr. 3. gr. laga nr. 137/1996.
     3.      Á eftir 5. gr. komi tvær nýjar greinar sem orðist svo:
                  a.      (6. gr.)
                       Eftirfarandi breytingar verða á 56. gr. A laganna:
             a.      Orðin „og því slitið“ í 1. málsl. falla brott.
             b.      2. málsl. orðast svo: Eignarhlutir hluthafa í félögunum skulu vera innbyrðis í sömu hlutföllum og eignarhlutirnir voru í því félagi sem skipt er.
             c.      4. málsl. orðast svo: Ákvæði þessarar málsgreinar eiga einnig við þegar hlutafélagi er skipt þannig að fleiri en eitt hlutafélag taka við hluta eigna og skulda í upp­runalegu félagi.
             d.      Við greinina bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                            Við skiptingu skv. 1. mgr. skiptast skattalegar skyldur og réttindi milli félaganna í sama hlutfalli og bókfært verð eigna að frádregnum skuldum sem flytjast til þeirra.
                  b.      (7. gr.)
                        Við 57. gr. A laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                       Við skiptingu eða sameiningu félaga er heimilt að miða uppgjör rekstrar og fram­talsskil, sbr. 91. gr., félaga þeirra er skiptingin eða slitin varða við það tímamark þegar skiptingin eða slitin eiga sér stað samkvæmt samþykktum félaganna.
     4.      Við 6. gr. Eftirfarandi breytingar verði á 1. efnismgr.:
                  a.      Í stað orðsins „eitt“ í 1. málsl. komi: tvö.
                  b.      4. málsl. orðist svo: Samsköttun skal að lágmarki standa í fimm ár og ef samsköttun er slitið er ekki heimilt að fallast á hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá því að henni var slitið.
     5.      Við 7. gr. Greinin orðist svo:
             Orðin „t.d. við slit félags og lækkun hlutafjár“ í 3. málsl. 3. mgr. 67. gr. laganna falla brott.
     6.      Við 12. gr. 2. málsl. falli brott.