Ferill 173. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 547  —  173. mál.
Framhaldsnefndarálitum frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1998.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.    Í ræðu formanns nefndarinnar við 2. umræðu um frumvarpið kom fram að fjallað hafði verið um nokkur mál í nefndinni sem frestað var til 3. umræðu að taka ákvörðum um. Um­fjöllun um þau mál er nú lokið í nefndinni og leggur meiri hluti hennar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum við 3. gr. frumvarpsins sem gerðar eru tillögur um á þingskjali 548 en þær nema alls 770,1 m.kr. Auk þess er lögð til ein breyting við 7. gr. fjárlaga þessa árs. Einstakar breytingartillögur eru skýrðar í athugasemdum með álitinu, auk þess sem fjallað verður um þær í framsögu.


SKÝRINGAR VIÐ EINSTAKAR BREYTINGARTILLÖGUR

00 Æðsta stjórn ríkisins

201    Alþingi. Farið er fram á að framlag til Vestnorræna ráðsins verði hækkað um 2,3 m.kr. til að ljúka uppgjöri fyrir vestnorrænu æskulýðsráðstefnuna sem haldin var á Íslandi sl. sumar.

02 Menntamálaráðuneyti

989    Ýmis íþróttamál. Lögð er til tímabundin 4,5 m.kr. fjárveiting til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum til að greiða fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu skólans.

04 Landbúnaðarráðuneyti

811    Bændasamtök Íslands. Við 2. umræðu fjárlaga var samþykkt að hækka framlag á lið 1.10 Bændasamtök Íslands, uppbætur á lífeyri um 9,6 m.kr. vegna greiðslna í Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Í fjárlagafrumvarpi var búið að gera ráð fyrir þessum kostnaði á viðfangsefni 1.01 Bændasamtök Íslands og því er lagt til að liðurinn verði lækkaður um sömu fjárhæð.
             Þá er lagt til að framlag að fjárhæð 4,6 m.kr. vegna aukinna greiðslna í lífeyrisssjóð af launum starfsmanna sem fært var af misgáningi á viðfangsefni 1.95 Héraðsbúnaðarsam­bönd, uppbætur á lífeyri við 2. umræðu frumvarpsins verði flutt á viðfangsefnið 1.92 Héraðsbúnaðarsambönd. Engin breyting verður á útgjöldum ríkissjóðs við þá millifærslu.

05 Sjávarútvegsráðuneyti

190    Ýmis verkefni. Lagt er til að veittur verði 4 m.kr. styrkur á þessu ári til gerðar sjónvarpsþáttanna Aldahvörf. Heildarkostnaður er áætlaður 10 m.kr. og dreifist hann á þrjú ár. Sótt er um 3 m.kr. í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1999 og gert er ráð fyrir að lokagreiðsla verði á árinu 2000. Þáttaröðin á að fjalla um sjávarútveg og verður hún sýnd í Ríkissjónvarpinu aldamótaárið 2000 sem framlag stofnunarinnar til höfuðatvinnuvegar þjóðarinnar á liðinni öld.

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

290     Dómsmál, ýmis kostnaður. Lagt er til að launagjöld héraðsdómstóla verði hækkuð um 5,7 m.kr. vegna úrskurðar Kjaradóms um laun dómstjóra og héraðsdómara sem gildir frá 1. júlí 1998. Sambærileg tillaga er gerð við 3. umræðu frumvarps til fjárlaga fyrir árið 1999.
390    Ýmis löggæslukostnaður. Gerð er tillaga um að framlag til viðfangsefnisins 1.10 Ýmis löggæslukostnaður hækki um 2,2 m.kr. vegna kostnaðar við samkomulag Reykjavíkur­borgar og dómsmálaráðuneytisins um uppsetningu öryggismyndavéla í miðborginni.

07 Félagsmálaráðuneyti

750    Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Lagt er til að stöðinni verði veittar 7 m.kr. greiðslu á uppsöfnuðum rekstrarhalla vegna aukinna umsvifa.

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

371     Ríkisspítalar. Lagt er til að framlag hækki um 250 m.kr. til að greiða rekstrarhalla á árinu 1998. Er framlagið ætlað til að létta greiðsluvanda spítalans þannig að hann eigi auð­veldara með að halda rekstrinum í jafnvægi á árinu 1999.
375     Sjúkrahús Reykjavíkur. Lagt er til að framlög verði hækkuð um 250 m.kr. til að greiða halla á rekstri árið 1998. Er framlagið ætlað til að létta greiðsluvanda spítalans þannig að auðveldara verði að halda rekstrinum innan ramma fjárlaga á árinu 1999.
381     Sjúkrahús og læknisbústaðir. Lögð er til 22 m.kr. hækkun á framlagi til kaupa á búnaði fyrir Heilsugæslustöðina í Kópavogi. Húsið er nýtilbúið til notkunar en heimildir skortir til kaupa á búnaði.
385     Framkvæmdasjóður aldraðra. Lagt er til að fjárheimild liðarins hækki um 25 m.kr. þar sem endurskoðuð áætlun um ríkistekjur sem renna til sjóðsins bendir til þess að þær verði nokkru hærri en ætlað var við setningu fjárlaga fyrir árið 1998.
399    Heilbrigðismál, ýmis starfsemi. Alls er farið fram á 299,3 m.kr. hækkun á þessum lið. Lagt er til að fjárveiting til viðfangefnisins 1.90 Ýmis framlög verði alls hækkuð um 295,3 m.kr. Þar er í fyrsta lagi um að ræða 251,9 m.kr. framlag til að mæta áhrifum af nýlegum aðlögunarsamningum sem gerðir hafa verið við ýmis félög háskólamenntaðra starfsmanna á heilbrigðisstofnunum, svo sem meinatækna, röntgentækna, líffræðinga, sjúkraþjálfara o.fl., umfram það sem þegar hefur verið gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi. Sundurliðun framlagsins á einstakar stofnanir er sýnd í sérstöku yfirliti I með breytingar­tillögum. Sambærileg tillaga er gerð við 3. umræðu frumvarps til fjárlaga fyrir árið 1999.
             Í annan stað er gerð tillaga um 34,3 m.kr. hækkun í kjölfar endurmats á launakostnaði heilbrigðisstofnana vegna úrskurðar kjaranefndar um laun heilsugæslulækna. Við gerð mats sem lagt var til grundvallar í fjáraukalagafrumvarpi 1998 lágu ekki nægilega skýrt fyrir forsendur um aukna þörf fyrir afleysingar sem leiðir af auknum rétti heilsugæslu­lækna til vaktafría. Þær forsendur hafa nú verið endurskoðaðar. Þá hefur kjaranefnd breytt viðmiðunum í fyrri úrskurði um einingagreiðslur með tilliti til fjölda íbúa á hvern lækni. Sundurliðun fjárveitingarinnar á einstakar stofnanir er sýnd í sérstöku yfirliti III. Sambærileg tillaga er gerð við 3. umræðu frumvarps til fjárlaga fyrir árið 1999.
             Þá er í þriðja lagi gerð tillaga um 9,1 m.kr. fjárveitingu sem skipt verði á milli hjúkrun­arheimila og daggjaldastofnana í samræmi við sundurliðun í sérstöku fylgiskjali. Hækk­unin er ætluð til að mæta endurmati á áhrifum af kjarasamningum lækna umfram það sem þegar hefur verið gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi. Aukningin samkvæmt endurmat­inu er almennt minni háttar þar sem vægi launagreiðslna til lækna er fremur lágt í heild­arlaunagjöldum þessara stofnana. Sambærileg tillaga er gerð við 3. umræðu frumvarps til fjárlaga fyrir árið 1999. Sundurliðun fjárveitingarinnar á einstakar stofnanir er sýnd í sérstöku yfirliti II.
             Loks er gerð tillaga um 4 m.kr. fjárveitingu í verkefni til að fækka slysum á börnum og unglingum. Óskað er eftir 7 m.kr. fjárveitingu í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1999. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki árið 2000. Slys á börnum og unglingum eru hlut­fallslega fleiri hér á landi en í nágrannalöndum okkar. Ætlunin er að bregðast við þessari þróun með átaki sem leiði til fækkunar slysa, m.a. með því að samræma krafta þeirra er koma að verki, skipuleggja skráningu slysa á börnum og unglingum, samhæfa fræðslu og forvarnir og veita ráðgjöf um slysavarnir barna. Fræðslu- og kynningarstarf vegur þungt í útgjöldum verkefnisins. Gert er ráð fyrir ýmsum almennum kostnaði við rekstur öryggismiðstöðvar, svo sem húsaleigu og kostnaði af skrifstofuhúsnæði. Ráðinn verður starfsmaður í fullt starf til að hrinda átakinu í framkvæmd.

09 Fjármálaráðuneyti

989     Launa- og verðlagsmál. Lagt er til að á þessum lið falli niður 120 m.kr. fjárheimild sem við framlagningu frumvarpsins var ætluð til að mæta áætluðum útgjöldum vegna endur­mats á launakostnaði hjá framhaldsskólum. Þau útgjöld reyndust vera metin á 113,6 m.kr. og voru afgreidd með tillögu undir liðnum 02-319-1.40 Framhaldsskólar, óskipt við 2. umræðu frumvarpsins.

10 Samgönguráðuneyti

211     Vegagerðin. Lagt er til að framlag til nýframkvæmda verði lækkað um 45 m.kr. en á móti hækkar framlag til yfirstjórnar um 15 m.kr. og til ferja og flóabáta um 30 m.kr. Millifærslan er ráðstöfun á 119 m.kr. hækkun markaðra tekna til vegamála sem áætlað er að falli til á þessu ári. Þær 74 m.kr. sem eftir standa eru vegna tveggja þátta. Annars vegar er lagt til að 40 m.kr. framlag verði veitt til ferðamannaleiða og skiptist jafnt á kjördæmi eins og fyrirhugað er með framlag ársins 1999. Hins vegar er gert ráð fyrir að rekstrargrunnur og greiðslugrunnur á þessu ári verði ekki sá sami og er lagt til að 34 m.kr. fari til jöfnunar á þeim mismun. Þar með eru gjöld löguð að áætluðum tekjum á rekstrargrunni en gert er ráð fyrir þeim fjármunum í vegáætlun.
             Hækkun framlags til yfirstjórnar Vegagerðarinnar um 15 m.kr. fer til þriggja verkefna á sviði ferðamála. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að 5 m.kr. renni til upplýsingamiðstöðvar Ferðamálaráðs innan lands. Í öðru lagi er lagt til að veittar verði 5 m.kr. til skrifstofu Ferðamálaráðs í New York vegna ársins 2000. Að lokum er lagt til að veittar verði 5 m.kr. til samstarfs við landafundanefnd vegna ársins 2000. Framlagið er hluti af ráðstöfun á 119 m.kr. hækkun markaðra tekna til vegamála sem áætlað er að falli til á þessu ári.
             Gert er ráð fyrir að framlagi til ferja og flóabáta sem hækkar um 30 m.kr verði varið til smíði nýrrar Hríseyjarferju. Heildaráhrif breytinga á þessum lið eru engin.
471     Flugmálastjórn. Lagt er til að framlag til rekstrar Flugmálastjórnar hækki um 6,9 m.kr. í kjölfar endurmats á hækkun lífeyrisiðgjaldagreiðslna vegna skekkju í reikniforsendum fyrir hækkun framlags við afgreiðslu fjárlaga ársins 1998. Samsvarandi tillaga er gerð við 3. umræðu fjárlaga fyrir árið 1999.
             Þá er lagt til að framlag Íslands til ICAO hækki um 0,3 m.kr. í kjölfar endurmats á hækkun lífeyrisiðgjaldagreiðslna vegna skekkju í reikniforsendum fyrir hækkun framlags við afgreiðslu fjárlaga ársins 1998. Fjárhæðin samsvarar hlut ríkisins af hækkun gjalda alþjóðaflugþjónustunnar. Samsvarandi tillaga er gerð við 3. umræðu fjárlaga fyrir árið 1999.
472     Flugvellir. Lagt er til að framlag til reksturs flugvalla hækki um 11 m.kr. í kjölfar endurmats á hækkun lífeyrisiðgjaldagreiðslna vegna skekkju í reikniforsendum fyrir hækkun framlags við afgreiðslu fjárlaga ársins 1998. Samsvarandi tillaga er gerð við 3. umræðu fjárlaga fyrir árið 1999.

11 Iðnaðarráðuneyti

299     Iðja og iðnaður, framlög. Farið er fram á 1,5 m.kr. hækkun á fjárheimild þessa liðar. Vegna stækkunar álvers hefur fjármálaráðherra gert samning við Hafnarfjarðarbæ um helmings hækkun á leigugjaldi vegna vatnsréttinda sem Ísal hefur í landi Straums við Hafnarfjörð. Hækkunin gildir frá 1. janúar 1997 og því þarf að greiða frá þeim tíma.

14 Umhverfisráðuneyti

190    Ýmis verkefni. Lagt er til að til rannsókna á botndýrum á Íslandsmiðum verði veitt 4 m.kr. aukafjárveiting til að koma verkefninu á réttan kjöl og er um uppsafnaðan vanda að ræða. Jafnframt er lagt er til að gerður verði samningur milli Sandgerðisbæjar og rík­issjóðs um kostnaðarskiptingu vegna þessa verkefnis.
205     Náttúruvernd ríkisins. Lagt er til að Náttúruvernd ríkisins verði veittar 4 m.kr. vegna uppgjörsmála sem tengjast yfirtöku á verkefnum Náttúruverndarráðs.

Alþingi, 18. des. 1998.Jón Kristjánsson,


form., frsm.


Sturla Böðvarsson.


Arnbjörg Sveinsdóttir.Árni Johnsen.


Árni M. Mathiesen.


Hjálmar Jónsson.Ísólfur Gylfi Pálmason.


Kristinn H. Gunnarsson.