Ferill 173. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 548  —  173. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1998.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         1.04 Alþjóðasamstarf          0,0     2,3     2,3
    2.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         6.51 Skíðaskólinn í Kerlingarfjöllum          0,0     4,5     4,5
    3.     Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         a.     1.10 Bændasamtök Íslands, uppbætur á lífeyri          9,6     -9,6     0,0
         b.     1.92 Héraðsbúnaðarsambönd          0,0     4,6     4,6
         c.     1.95 Héraðsbúnaðarsambönd, uppbætur á lífeyri          4,6     -4,6     0,0
    4.     Við 05-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmislegt          2,5     4,0     6,5
    5.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-290 Dómsmál, ýmis kostnaður
         1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður          0,0     5,7     5,7
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,7     5,7
    6.     Við 06-390 Ýmis löggæslukostnaður
         1.10 Ýmis löggæslukostnaður          50,0     2,2     52,2
    7.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
         1.01 Yfirstjórn          0,0     7,0     7,0
         Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,0     7,0
    8.     Við 08-371 Ríkisspítalar
         1.01 Ríkisspítalar          352,0     250,0     602,0
    9.     Við 08-375 Sjúkrahús Reykjavíkur
         1.01 Sjúkrahús Reykjavíkur          373,0     250,0     623,0
    10.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         6.60 Tækjakaup, óskipt          0,0     22,0     22,0
    11.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-385 Framkvæmdasjóður aldraðra
         1.01 Kostnaður skv. 3.–5. tölul. 12. gr. laga um
              málefni aldraðra          0,0     25,0     25,0
         Viðskiptahreyfingar          0,0     25,0     25,0

    12.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.67 Verkefnisstjórn um slysavarnir fyrir börn og
                   unglinga          0,0     4,0     4,0
         b.     1.90 Ýmis framlög          0,0     295,3     295,3
    13.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          1.058,0     -120,0     938,0
    14.     Við 10-211 Vegagerðin
         a.     1.01 Yfirstjórn          0,0     15,0     15,0
         b.     6.10 Nýframkvæmdir          119,0     -45,0     74,0
         c.     6.55 Ferjur og flóabátar          0,0     30,0     30,0
    15.     Við 10-471 Flugmálastjórn
         a.     1.01 Flugmálastjórn          9,8     6,9     16,7
         b.     1.81 Framlag Íslands vegna samnings við
                   Alþjóðaflugmálastofnunina, ICAO          0,0     0,3     0,3
    16.     Við 10-472 Flugvellir
         1.01 Rekstur flugvalla          0,0     11,0     11,0
          Greitt úr ríkissjóði          13,0     11,0     24,0
    17.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         1.21 Kostnaður vegna samnings við ÍSAL          0,0     1,5     1,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     1,5     1,5
    18.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         1.29 Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum          0,0     4,0     4,0
    19.     Við 14-205 Náttúruvernd ríkisins
         1.01 Yfirstjórn          0,0     4,0     4,0


SÉRSTÖK YFIRLIT I


Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 251,9 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 vegna aðlögunarsamn­inga við ýmis félög háskólamenntaðra starfsmanna sjúkrahúsa skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-358 1.01     Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          23,8
08-371 1.01     Ríkisspítalar          122,0
08-375 1.01     Sjúkrahús Reykjavíkur          76,0
08-711 1.11     Heilbrigðisstofnunin Akranesi, sjúkrasvið          4,5
08-715 1.11     St. Fransiskusspítali, Stykkishólmi, sjúkrasvið          1,1
08-721 1.11     Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, sjúkrasvið          0,7
08-725 1.11     Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, sjúkrasvið          2,7
08-731 1.11     Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík, sjúkrasvið          0,5
08-735 1.11     Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, sjúkrasvið          0,4
08-741 1.11     Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, sjúkrasvið          0,9
08-745 1.11     Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, sjúkrasvið          1,3
08-751 1.11     Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, sjúkrasvið          2,7
08-755 1.11     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, sjúkrasvið          1,3
08-761 1.11     Heilbrigðisstofnunin Húsavík, sjúkrasvið          2,4
08-765 1.11     Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum, sjúkrasvið          1,2
08-771 1.11     Heilbrigðisstofnunin Seyðisfirði, sjúkrasvið          0,7
08-775 1.11     Heilbrigðisstofnunin Neskaupstað, sjúkrasvið          1,8
08-781 1.11     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum, sjúkrasvið          1,9
08-785 1.11     Heilbrigðisstofnunin Selfossi, sjúkrasvið          2,7
08-791 1.11     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, sjúkrasvið          3,3
     Samtals           251,9


SÉRSTÖK YFIRLIT II

Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 9,1 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 vegna endurmats á áhrifum af kjarasamningum lækna á launaútgjöld hjúkrunarheimila og daggjaldastofnana skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-407 1.01     Sundabúð II, Vopnafirði          0,1
08-408 1.01     Sunnuhlíð, Kópavogi          0,3
08-409 1.01     Hjúkrunarheimilið Skjól          0,6
08-410 1.01     Hjúkrunarheimilið Eir          0,6
08-411 1.01     Garðvangur, Garði          0,2
08-412 1.01     Hjúkrunarheimilið Skógarbær          0,4
08-413 1.01     Droplaugarstaðir          0,3
08-420 1.01     Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið          0,4
08-421 1.01     Víðines          0,1
08-422 1.01     Hlaðgerðarkot          0,1
08-430 1.01     Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun          0,4
08-431 1.01     Heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands          0,4
08-435 1.01     Hlein, heimili fyrir heilaskaddaða          0,1
08-490 1.01     Vistun ósakhæfra afbrotamanna          0,1
08-495 1.11     Seljahlíð, Reykjavík          0,1
08-495 1.13     Hornbrekka, Ólafsfirði          0,1
08-495 1.15     Dalbær, Dalvík          0,1
08-495 1.17     Hulduhlíð, Eskifirði          0,1
08-495 1.21     Höfði, Akranesi          0,1
08-495 1.23     Hraunbúðir, Vestmannaeyjum          0,1
08-495 1.27     Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi          0,1
08-495 1.37     Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri          0,1
08-495 1.39     Lundur, Hellu          0,1
08-495 1.41     Hrafnista, Reykjavík          1,1
08-495 1.43     Hrafnista, Hafnarfirði          1,0
08-495 1.45     Grund, Reykjavík          0,7
08-495 1.47     Ás/Ásbyrgi, Hveragerði          0,2
08-495 1.49     Kumbaravogur, Stokkseyri          0,2
08-495 1.51     Fellsendi, Búðardal          0,1
08-495 1.57     Gistiheimili RKÍ, Reykjavík          0,1
08-495 1.59     Reynslusveitarfélagið Akureyri          0,3
08-495 1.61     Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði          0,1
08-495 1.67     MS-félag Íslands, Reykjavík          0,1
08-495 1.69     Múlabær, Reykjavík          0,1
08-495 1.71     Dagvistun aldraðra, aðrar stofnanir          0,1
     Samtals           9,1

SÉRSTÖK YFIRLIT III


Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 34,3 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 vegna endurmats á breyt­ingum á launakjörum heilsugæslulækna skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-505 1.01     Heilsugæsla í Reyjavík          2,2
08-522 1.01     Heilsugæslustöðin Borgarnesi          0,8
08-524 1.01     Heilsugæslustöðin Ólafsvík          0,2
08-525 1.01     Heilsugæslustöðin Grundarfirði          0,1
08-526 1.01     Heilsugæslustöðin Búðardal          0,2
08-551 1.01     Heilsugæslustöðin Ólafsfirði          0,2
08-552 1.01     Heilsugæslustöðin Dalvík          0,3
08-553 1.01     Heilsugæslustöðin Akureyri          3,5
08-558 1.01     Heilsugæslustöðin Norður-Þingeyjarsýslu          0,2
08-561 1.01     Heilsugæslustöðin Vopnafirði          1,2
08-565 1.01     Heilsugæslustöðin Eskifirði          0,2
08-566 1.01     Heilsugæslustöðin Fáskrúðsfirði          0,1
08-567 1.01     Heilsugæslustöðin Djúpavogi          0,1
08-568 1.01     Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði          0,2
08-571 1.01     Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri          0,1
08-572 1.01     Heilsugæslustöðin Vík í Mýrdal          0,1
08-574 1.01     Heilsugæslustöðin Hvolsvelli          0,2
08-575 1.01     Heilsugæslustöðin Hellu          0,5
08-576 1.01     Heilsugæslustöðin Laugarási          0,4
08-578 1.01     Heilsugæslustöðin Hveragerði          0,3
08-579 1.01     Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn          0,5
08-582 1.01     Heilsugæslustöðin Hafnarfirði          1,3
08-583 1.01     Heilsugæslustöðin Garðabæ          2,6
08-584 1.01     Heilsugæslustöðin Kópavogi          7,1
08-585 1.01     Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi          0,8
08-586 1.01     Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ          1,5
08-711 1.01     Heilbrigðisstofnunin Akranesi, heilsugæslusvið          0,6
08-715 1.01     St. Fransiskusspítali, Stykkishólmi, heilsugæslusvið          0,2
08-721 1.01     Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, heilsugæslusvið          0,4
08-725 1.01     Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, heilsugæslusvið          1,1
08-731 1.01     Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík, heilsugæslusvið          0,4
08-735 1.01     Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, heilsugæslusvið          0,2
08-741 1.01     Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, heilsugæslusvið          0,2
08-745 1.01     Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, heilsugæslusvið          0,6
08-751 1.01     Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, heilsugæslusvið          0,9
08-755 1.01     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, heilsugæslusvið          0,4
08-765 1.01     Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum, heilsugæslusvið          0,8
08-775 1.01     Heilbrigðisstofnunin Neskaupstað, heilsugæslusvið          0,5
08-781 1.01     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum, heilsugæslusvið          0,9
08-785 1.01     Heilbrigðisstofnunin Selfossi, heilsugæslusvið          1,2
08-791 1.01     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, heilsugæslusvið          1,0
     Samtals           34,3