Ferill 173. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 549  —  173. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1998.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).    Á eftir 3. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
    Eftirfarandi breyting verður á 7. gr. fjárlaga fyrir árið 1998:
    Við bætist nýr liður:
    8.21    Að semja við Reykjavíkurborg um yfirtöku núverandi hluta Íþróttasambands Íslands í Laugardalshöll, Laugardal, í tengslum við niðurfellingu 40 m.kr. skuldar sam­bandsins við Endurlán ríkissjóðs.