Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 551  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
         6.50 Nýbygging          30,0     70,0     100,0
    2.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         6.53 Stafkirkja í Vestmannaeyjum          0,0     20,0     20,0
         Greitt úr ríkissjóði          218,0     20,0     238,0
    3.     Við 01-221 Byggðastofnun
         6.41 Þátttaka í eignarhaldsfélögum á
              landsbyggðinni          0,0     300,0     300,0
    4.     Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
         1.01 Háskólinn á Akureyri          300,9     7,0     307,9
    5.     Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt          189,0     25,0     214,0
    6.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         1.90 Framhaldsskólar, óskipt          71,3     40,0     111,3
    7.     Við 02-884 Jöfnun á námskostnaði
         1.01 Jöfnun á námskostnaði          188,2     40,0     228,2
    8.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands –
              Háskólabókasafn

         1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn          296,9     10,0     306,9
    9.     Við 02-907 Listasafn Íslands
         Sértekjur          -16,2     3,0     -13,2
    10.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður

         6.92 Kaupangur á Vopnafirði          0,0     5,0     5,0
    11.     Við 02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands
         1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands          150,2     4,7     154,9
    12.     Við 02-981 Kvikmyndasjóður
         1.01 Kvikmyndasjóður          130,7     30,0     160,7
    13.     Við 02-982 Listir, framlög
         1.90 Listir          38,4     2,0     40,4
    14.     Við 02-984 Norræn samvinna
         1.90 Norræn samvinna          10,5     3,0     13,5

    15.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         1.12 Ungmennafélag Íslands          17,0     5,0     22,0
    16.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         1.90 Ýmis íþróttamál          23,0     0,3     23,3
    17.     Við 02-999 Ýmislegt
         6.93 Snorrastofa          5,0     3,0     8,0
    18.     Við 03-611 Útflutningsráð Íslands
         1.10 Útflutningsráð Íslands          125,0     20,0     145,0
    19.     Við 04-331 Héraðsskógar
         1.10 Skógræktarátak á Fljótsdalshéraði          64,0     5,0     69,0
    20.     Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         a.     1.01 Bændasamtök Íslands          83,3     9,6     92,9
         b.     1.10 Bændasamtök Íslands, uppbætur á lífeyri          14,3     -9,6     4,7
         c.     1.92 Héraðsbúnaðarsambönd          48,5     4,6     53,1
         d.     1.95 Héraðsbúnaðarsambönd, uppbætur á lífeyri          7,9     -4,6     3,3
    21.     Við 04-831 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins
         6.20 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins          65,8     3,0     68,8
         Greitt úr ríkissjóði          30,5     3,0     33,5
    22.     Við 04-891 Sérstakar greiðslur í landbúnaði
         1.13 Átak til að draga úr ofbeit hrossa          0,0     7,5     7,5
    23.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         1.73 Rannsókn á viðurlögum við afbrotum          0,0     2,4     2,4
         Greitt úr ríkissjóði          35,5     2,4     37,9
    24.     Við 06-210 Héraðsdómstólar
         a.     1.01 Héraðsdómstólar          411,5     17,4     428,9
         b.     1.11 Meðdómsmenn          17,2     -6,0     11,2
         c.     6.01 Tæki og búnaður          4,5     12,0     16,5
    25.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.01 Ríkislögreglustjóri          225,5     3,0     228,5
    26.     Við 06-397 Schengen-samstarf
         6.01 Tæki og búnaður          10,0     72,2     82,2
    27.     Við 06-420 Sýslumaðurinn á Blönduósi
         1.20 Löggæsla          34,7     2,5     37,2
    28.     Við 06-491 Húsnæði og búnaður sýslumanna
         6.01 Tæki og búnaður          0,0     5,0     5,0
    29.     Við 06-701 Biskup Íslands
         6.26 Auðunarstofa          0,0     12,0     12,0
    30.     Við 07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          125,0     1,0     126,0
    31.     Við 07-311 Jafnréttisráð
         a.     1.01 Jafnréttisráð          24,1     4,0     28,1
         b.     1.12 Aðgerðir til að auka hlut kvenna í
                   stjórnmálum          2,1     2,0     4,1
    32.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          154,6     -8,0     146,6
    33.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
         a.     1.90 Ýmis verkefni          32,9     7,0     39,9
         b.     1.93 Ný sambýli          0,0     60,0     60,0
    34.     Við 07-711 Styrktarfélag vangefinna
         a.     1.60 Dagvistun Lækjarási          39,1     3,0     42,1
         b.     1.61 Dagvistun Bjarkarási          43,0     3,0     46,0
         c.     1.62 Dagvistun Lyngási          64,2     4,0     68,2
    35.     Við 07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga          2.885,0     20,0     2.905,0
    36.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         1.11 Atvinnuleysisbætur          2.280,0     -230,0     2.050,0
    37.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.31 Félagasamtök, styrkir          36,4     0,7     37,1
         b.     1.43 Krossgötur, endurhæfingarheimili          0,0     8,0     8,0
         c.     1.44 Byrgið, líknarfélag          0,0     2,0     2,0
         d.     1.90 Ýmis framlög          22,5     5,0     27,5
    38.     Við 08-201 Tryggingastofnun ríkisins
         1.01 Tryggingastofnun ríkisins          724,5     8,0     732,5
    39.     Við 08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega
              aðstoð

         a.     1.15 Umönnunarbætur          560,0     20,0     580,0
         b.     1.25 Ekkju- og ekkilsbætur          85,0     -10,0     75,0
         c.     1.41 Heimilisuppbót          1.555,0     10,0     1.565,0
         d.     1.45 Sérstök heimilisuppbót          155,0     -5,0     150,0
         e.     1.51 Uppbætur          2.065,0     -65,0     2.000,0
    40.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         a.     1.11 Ellilífeyrir          4.380,0     70,0     4.450,0
         b.     1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega          6.350,0     150,0     6.500,0
         c.     1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega          2.240,0     170,0     2.410,0
         d.     1.31 Örorkustyrkur          250,0     -10,0     240,0
         e.     1.35 Barnalífeyrir          960,0     -15,0     945,0
         f.     1.41 Fæðingarorlof          1.590,0     -15,0     1.575,0
         g.     1.91 Annað          30,0     10,0     40,0
    41.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.11 Lækniskostnaður          1.738,9     11,1     1.750,0
    42.     Við 08-326 Sjónstöð Íslands
         1.01 Sjónstöð Íslands          46,5     1,5     48,0
    43.     Við 08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
         6.01 Tæki og búnaður          10,0     25,0     35,0
    44.     Við 08-371 Ríkisspítalar
         1.01 Ríkisspítalar          10.163,4     -200,0     9.963,4
    45.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-373 Sjúkrahús í Reykjavík
         1.01 Ýmis skipulags- og rekstrarverkefni          0,0     300,0     300,0
         Greitt úr ríkissjóði          0,0     300,0     300,0
    46.     Við 08-375 Sjúkrahús Reykjavíkur
         1.01 Sjúkrahús Reykjavíkur          6.029,1     -100,0     5.929,1
          Greitt úr ríkissjóði          5.494,1     -100,0     5.394,1
    47.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
              læknisbústaða          170,5     12,0     182,5
    48.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         1.90 Ýmis framlög          12,5     305,9     318,4
    49.     Við 08-586 Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ
         1.01 Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ          61,1     2,0     63,1
    50.     Við 08-996 Íslenska upplýsingasamfélagið
         a.     6.51 Íslenska upplýsingasamfélagið          101,0     2,0     103,0
         b.     Sértekjur          2,0     -2,0     0,0
    51.     Við 09-201 Ríkisskattstjóri
         1.01 Yfirstjórn          254,7     5,0     259,7
    52.     Við 09-212 Skatta- og tollamál, ýmis útgjöld
         1.05 Gæða- og þjónustumál skattstofa          5,1     5,0     10,1
    53.     Við 09-481 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
         6.01 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum          160,0     110,0     270,0
    54.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          300,0     100,0     400,0
    55.     Við 10-211 Vegagerðin
         1.11 Styrkir til sérleyfishafa          20,0     34,0     54,0
         Greitt úr ríkissjóði          8.933,0     34,0     8.967,0
    56.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.     6.70 Hafnamannvirki          544,5     9,6     554,1
         b.     6.90 Hafnabótasjóður, framlag          18,0     9,0     27,0
         c.     Sértekjur          -118,4     8,0     -110,4
         d.     Breyting á fjármögnun, sbr. a–c-lið:
              Greitt úr ríkissjóði          1.182,7     17,0     1.199,7
              Viðskiptahreyfingar          -248,5     9,6     -238,9
    57.     Við 10-471 Flugmálastjórn
         a.     1.01 Flugmálastjórn          585,0     6,9     591,9
         b.     1.81 Framlag Íslands vegna samnings við
                   Alþjóðaflugmálastofnunina, ICAO          61,0     0,3     61,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði, sbr. a- og b-lið          438,2     7,2     445,4
    58.     Við 10-472 Flugvellir
         1.01 Rekstur flugvalla          353,8     11,0     364,8
         Greitt úr ríkissjóði          823,3     11,0     834,3
    59.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         1.15 Niðurgreiðsla á rafhitun          500,0     100,0     600,0
    60.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         1.10 Neytendasamtökin          3,5     2,0     5,5
    61.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         1.29 Rannsóknir á botndýrum á Íslandsmiðum          10,3     2,2     12,5
    62.     Við 14-310 Landmælingar Íslands
         a.     1.01 Landmælingar Íslands          166,1     15,0     181,1
         b.     Sértekjur          -44,0     -12,8     -56,8
    63.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         a.     1.01 Almenn starfsemi          350,2     1,5     351,7
         b.     6.01 Tæki og búnaður          14,5     10,0     24,5
    64.     Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         a.     1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          15.300,0     -300,0     15.000,0
         b.     Breyting á fjármögnun, sbr. a-lið:
              Greitt úr ríkissjóði          11.400,0     -700,0     10.700,0
              Viðskiptahreyfingar          3.900,0     400,0     4.300,0

65.     Við sundurliðun 2. Sundurliðun óskiptra liða í A-hluta:
Þús. kr.

         a.     Við 2. tölul., Almennir framhaldsskólar, stofnkostnaður
                   (02-318 6.90),
bætist tveir nýir liðir:
              Sjómannaskólinn í Reykjavík          20.000
              Framhaldsskóli Vestfjarða          5.000
         b.     Við 5. tölul., Listir, framlög (02-982 1.90), Óskipt.
              Í stað „25.300“ komi          27.300          c.     Við 6. tölul., Norræn samvinna (02-984 1.90), Óskipt.
              Í stað „7.500“ komi          10.500
         d.     Á eftir 6. tölul. komi nýtt yfirlit, svohljóðandi:
              Ýmis íþróttamál (02-989 1.90)
              Íþróttir fyrir aldraða          300
              Óskipt               23.000
               Samtals                23.300
         e.     Við 10. tölul., Félagasamtök, styrkir (07-999 1.31).
              1.     Við 3. Blindrafélagið.
                   Í stað „6.500“ komi          5.000
              2.     Við bætist nýr liður, svohljóðandi:
                   Landssamband aldraðra          700
              3.     Við Óskipt.
                   Í stað „1.900“ komi          3.400
         f.     Við 11. tölul., Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknis-
                   bústaða (08-381 6.90).
Við bætist þrír nýir liðir, svohljóðandi:
              Heilbrigðisstofnunin Hólmavík          4.000
              Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki          4.000
              Heilbrigðisstofnunin Selfossi          4.000
         g.     Á eftir 13. tölul. komi þrjú ný yfirlit, svohljóðandi:
              1.     Hafnamannvirki (10-335 6.70).
                   Vesturland:
                   1.     Akranes          14.300
                   2.     Snæfellsbær          3.300
                   3.     Grundarfjörður          21.000
                   4.     Stykkishólmur          9.500
                         Samtals           48.100

                   Vestfirðir:
                   1.     Vesturbyggð          4.700
                   2.     Tálknafjörður          2.300
                   3.     Ísafjarðarbær          59.300
                   4.     Drangsnes          12.100
                   5.     Hólmavík          7.300
                        Samtals           85.700

                   Norðurland vestra:
                   1.     Blönduós          900
                   2.     Skagaströnd          7.500
                   4.     Skagafjörður          200
                   5.     Siglufjörður          28.900
                         Samtals           37.500

                   Norðurland eystra:
                   1.     Hafnasamlag Eyjafjarðar          48.300
                   2.     Hafnasamlag Norðurlands          94.900
                   3.     Grímsey          2.500
                   4.     Húsavík          10.700
                   5.     Kópasker          3.400
                   6.     Raufarhöfn          40.200
                         Samtals           200.000

                   Austurland:
                   1.     Bakkafjörður          400
                   2.     Vopnafjörður          43.300
                   3.     Seyðisfjörður          6.400
                   4.     Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður          28.400
                   5.     Fáskrúðsfjörður          7.400
                   6.     Stöðvarfjörður          4.400
                   7.     Breiðdalsvík          700
                   8.     Hornafjörður          46.000
                        Samtals           137.000

                   Suðurland:
                   1.     Vestmannaeyjar          76.800
                   2.     Þorlákshöfn          8.500
                        Samtals           85.300

                   Reykjanes:
                   1.     Grindavík          94.000
                   2.     Sandgerði          61.600
                   3.     Hafnasamlag Suðurnesja          34.000
                   4.     Hafnarfjörður          6.000
                        Samtals           195.600

                   Óskipt          3.800
                   Samtals           793.000

              2.     Lendingarbætur (10-335 6.74).
                   1.     Hellnar í Snæfellsbæ          400
                   2.     Reykjarfjörður á Ströndum          400
                   3.     Reykir á Reykjaströnd          400
                   4.     Kleifar í Ólafsfirði          400
                   5.     Skálavík í Seyðisfirði          400
                   6.     Kjörvogur Reykjarfirði          300
                        Óskipt          200
                         Samtals           2.500

              3.     Sjóvarnargarðar (10-335 6.80).
                   1.     Akranes          3.200
                   2.     Snæfellsbær          4.100
                   3.     Ísafjarðarbær          6.100
                   4.     Blönduós          500
                   5.     Höfðahreppur          300
                   6.     Dalvíkurbyggð          600
                   7.     Arnarneshreppur          500
                   8.     Svalbarðsstrandarhreppur          500
                   9.     Grýtubakkahreppur          7.300
                   10.     Vopnafjörður          2.400
                   11.     Neskaupstaður          3.200
                   12.     Árborg          7.200
                   13.     Selvogshreppur          2.300
                   14.     Gerðahreppur          1.800
                   15.     Reykjanesbær          2.600
                   16.     Vatnsleysustrandarhreppur          4.400
                   17.     Bessastaðahreppur          4.000
                         Samtals           51.000


SÉRSTÖK YFIRLIT I


Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 251,9 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 vegna aðlögunarsamn­inga við ýmis félög háskólamenntaðra starfsmanna sjúkrahúsa skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-358 1.01     Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          23,8
08-371 1.01     Ríkisspítalar          122,0
08-375 1.01     Sjúkrahús Reykjavíkur          76,0
08-711 1.11     Heilbrigðisstofnunin Akranesi, sjúkrasvið          4,5
08-715 1.11     St. Fransiskusspítali, Stykkishólmi, sjúkrasvið          1,1
08-721 1.11     Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, sjúkrasvið          0,7
08-725 1.11     Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, sjúkrasvið          2,7
08-731 1.11     Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík, sjúkrasvið          0,5
08-735 1.11     Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, sjúkrasvið          0,4
08-741 1.11     Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, sjúkrasvið          0,9
08-745 1.11     Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, sjúkrasvið          1,3
08-751 1.11     Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, sjúkrasvið          2,7
08-755 1.11     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, sjúkrasvið          1,3
08-761 1.11     Heilbrigðisstofnunin Húsavík, sjúkrasvið          2,4
08-765 1.11     Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum, sjúkrasvið          1,2
08-771 1.11     Heilbrigðisstofnunin Seyðisfirði, sjúkrasvið          0,7
08-775 1.11     Heilbrigðisstofnunin Neskaupstað, sjúkrasvið          1,8
08-781 1.11     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum, sjúkrasvið          1,9
08-785 1.11     Heilbrigðisstofnunin Selfossi, sjúkrasvið          2,7
08-791 1.11     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, sjúkrasvið          3,3
     Samtals           251,9


SÉRSTÖK YFIRLIT II

Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 9,1 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 vegna endurmats á áhrifum af kjarasamningum lækna á launaútgjöld hjúkrunarheimila og daggjaldastofnana skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-407 1.01     Sundabúð II, Vopnafirði          0,1
08-408 1.01     Sunnuhlíð, Kópavogi          0,3
08-409 1.01     Hjúkrunarheimilið Skjól          0,6
08-410 1.01     Hjúkrunarheimilið Eir          0,6
08-411 1.01     Garðvangur, Garði          0,2
08-412 1.01     Hjúkrunarheimilið Skógarbær          0,4
08-413 1.01     Droplaugarstaðir          0,3
08-420 1.01     Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið          0,4
08-421 1.01     Víðines          0,1
08-422 1.01     Hlaðgerðarkot          0,1
08-430 1.01     Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun          0,4
08-431 1.01     Heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands          0,4
08-435 1.01     Hlein, heimili fyrir heilaskaddaða          0,1
08-490 1.01     Vistun ósakhæfra afbrotamanna          0,1
08-495 1.11     Seljahlíð, Reykjavík          0,1
08-495 1.13     Hornbrekka, Ólafsfirði          0,1
08-495 1.15     Dalbær, Dalvík          0,1
08-495 1.17     Hulduhlíð, Eskifirði          0,1
08-495 1.21     Höfði, Akranesi          0,1
08-495 1.23     Hraunbúðir, Vestmannaeyjum          0,1
08-495 1.27     Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi          0,1
08-495 1.37     Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri          0,1
08-495 1.39     Lundur, Hellu          0,1
08-495 1.41     Hrafnista, Reykjavík          1,1
08-495 1.43     Hrafnista, Hafnarfirði          1,0
08-495 1.45     Grund, Reykjavík          0,7
08-495 1.47     Ás/Ásbyrgi, Hveragerði          0,2
08-495 1.49     Kumbaravogur, Stokkseyri          0,2
08-495 1.51     Fellsendi, Búðardal          0,1
08-495 1.57     Gistiheimili RKÍ, Reykjavík          0,1
08-495 1.59     Reynslusveitarfélagið Akureyri          0,3
08-495 1.61     Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði          0,1
08-495 1.67     MS-félag Íslands, Reykjavík          0,1
08-495 1.69     Múlabær, Reykjavík          0,1
08-495 1.71     Dagvistun aldraðra, aðrar stofnanir          0,1
     Samtals           9,1


SÉRSTÖK YFIRLIT III


Breytingar á sundurliðun 2:
    Fjárveiting að fjárhæð 44,9 m.kr. á viðfangsefninu 08-399 1.90 vegna endurmats á breyt­ingum á launakjörum heilsugæslulækna skiptist á önnur viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
M.kr.

08-505 1.01     Heilsugæsla í Reykjavík          2,9
08-522 1.01     Heilsugæslustöðin Borgarnesi          1,0
08-524 1.01     Heilsugæslustöðin Ólafsvík          0,2
08-525 1.01     Heilsugæslustöðin Grundarfirði          0,1
08-526 1.01     Heilsugæslustöðin Búðardal          0,2
08-551 1.01     Heilsugæslustöðin Ólafsfirði          0,2
08-552 1.01     Heilsugæslustöðin Dalvík          0,4
08-553 1.01     Heilsugæslustöðin Akureyri          4,6
08-558 1.01     Heilsugæslustöðin Norður-Þingeyjarsýslu          0,3
08-561 1.01     Heilsugæslustöðin Vopnafirði          1,6
08-565 1.01     Heilsugæslustöðin Eskifirði          0,2
08-566 1.01     Heilsugæslustöðin Fáskrúðsfirði          0,1
08-567 1.01     Heilsugæslustöðin Djúpavogi          0,1
08-568 1.01     Reynslusveitarfélagið Höfn í Hornafirði          0,3
08-571 1.01     Heilsugæslustöðin Kirkjubæjarklaustri          0,1
08-572 1.01     Heilsugæslustöðin Vík í Mýrdal          0,1
08-574 1.01     Heilsugæslustöðin Hvolsvelli          0,3
08-575 1.01     Heilsugæslustöðin Hellu          0,7
08-576 1.01     Heilsugæslustöðin Laugarási          0,5
08-578 1.01     Heilsugæslustöðin Hveragerði          0,4
08-579 1.01     Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn          0,6
08-582 1.01     Heilsugæslustöðin Hafnarfirði          1,7
08-583 1.01     Heilsugæslustöðin Garðabæ          3,5
08-584 1.01     Heilsugæslustöðin Kópavogi          9,5
08-585 1.01     Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi          1,1
08-586 1.01     Heilsugæslustöðin Mosfellsbæ          2,0
08-711 1.01     Heilbrigðisstofnunin Akranesi, heilsugæslusvið          0,8
08-715 1.01     St. Fransiskusspítali, Stykkishólmi, heilsugæslusvið          0,2
08-721 1.01     Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, heilsugæslusvið          0,5
08-725 1.01     Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ, heilsugæslusvið          1,4
08-731 1.01     Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík, heilsugæslusvið          0,5
08-735 1.01     Heilbrigðisstofnunin Hólmavík, heilsugæslusvið          0,3
08-741 1.01     Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, heilsugæslusvið          0,2
08-745 1.01     Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, heilsugæslusvið          0,8
08-751 1.01     Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, heilsugæslusvið          1,2
08-755 1.01     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, heilsugæslusvið          0,5
08-765 1.01     Heilbrigðisstofnunin Egilsstöðum, heilsugæslusvið          1,1
08-775 1.01     Heilbrigðisstofnunin Neskaupstað, heilsugæslusvið          0,6
08-781 1.01     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum, heilsugæslusvið          1,2
08-785 1.01     Heilbrigðisstofnunin Selfossi, heilsugæslusvið          1,6
08-791 1.01     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, heilsugæslusvið          1,3
     Samtals           44,9