Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 554  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1999.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, StB, ArnbS, ÁJ, ÁMM, HjálmJ, ÍGP, KHG).     1.      Við 5. gr. Í stað „11.600 m.kr.“ í 1. tölul. komi: 2.000 m.kr.
     2.      Við 5. gr. Eftirfarandi breytingar verði á 2. tölul.:
             a.    Í stað „5.225 m.kr.“ komi: 4.825 m.kr.
             b.     Í stað „3.500 m.kr.“ í lið 2.1 komi: 3.100 m.kr.
     3.      Við 5. gr. Eftirfarandi breytingar verði á 3. tölul.:
             a.    Í stað „22.620 m.kr.“ í lið 3.2 komi: 23.320 m.kr.
             b.    Í stað „1.140 m.kr.“ í lið 3.5 komi: 1.360 m.kr.
             c.    Við bætist nýr liður er orðist svo:
                   3.9.    Hitaveitu Suðurnesja, allt að 1.000 m.kr., sbr. 1. og 11. gr. laga nr. 100/1974, um Hitaveitu Suðurnesja, með áorðnum breytingum.