Ferill 152. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.

Lögum samþykkt á ríkisreikningi fyrir árið 1997.


1. gr.


    Ríkisreikningur fyrir árið 1997 samþykkist með eftirfarandi niðurstöðum í þús. kr.:

    REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRIÐ 1997

A-HLUTITekjur:
     Skatttekjur
    Skattar á tekjur einstaklinga          17.747.270
    Skattar á tekjur lögaðila          5.256.876
    Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur          2.018.718
    Tryggingagjöld          14.799.181
    Eignarskattar          4.335.669
    Virðisaukaskattur          49.953.495
    Vörugjöld og ýmis gjöld af innflutningi          19.704.976
    Aðrir skattar á vöru og þjónustu          3.351.832
    Skattar ótaldir annars staðar          8.354.253
     Skatttekjur samtals           125.522.270
     Rekstrartekjur
    Arðgreiðslur          3.186.110
    Vaxtatekjur          5.082.584
    Aðrar rekstrartekjur          859.480
     Rekstrartekjur samtals           9.128.174
    Sala eigna
          630.978
     Breytingar á rekstrarformi fyrirtækja           9.546.819
Tekjur samtals           144.828.241

Gjöld:

    Æðsta stjórn ríkisins          1.432.185
    Forsætisráðuneyti          678.549
    Menntamálaráðuneyti          15.397.178
    Utanríkisráðuneyti          2.468.986
    Landbúnaðarráðuneyti          6.929.358
    Sjávarútvegsráðuneyti          1.216.072
    Dóms- og kirkjumálaráðuneyti          6.557.220
    Félagsmálaráðuneyti          9.768.149
    Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti          55.023.830
    Fjármálaráðuneyti          22.797.274
    Samgönguráðuneyti          8.875.939
    Iðnaðarráðuneyti          1.855.032
    Viðskiptaráðuneyti          308.872
    Hagstofa Íslands          160.079
    Umhverfisráðuneyti          1.117.019
Gjöld samtals           134.585.742
Tekjujöfnuður           10.242.499

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1997


A-HLUTI
Eignir:
    Veltufjármunir

    Sjóður og bankareikningar          4.960.109
    Óinnheimtar ríkistekjur          26.137.361
    Næsta árs afborganir af veittum löngum lánum          6.137.496
    Skammtímakröfur, aðrar          8.404.185
    Vöru- og efnisbirgðir          401.386
     Veltufjármunir samtals           46.040.538

    Langtímakröfur og áhættufjármunir
    Veitt löng lán          65.278.138
    Næsta árs afborganir fluttar á skammtímakröfur          -6.137.496
    Hlutabréf          27.865.537
    Stofnfjárframlög          2.960.043
     Langtímakröfur og áhættufjármunir samtals           89.966.222

Eignir samtals           136.006.760

Skuldir:
     Skammtímaskuldir
    Bankareikningar, hlaupareikningsskuld          407.040
    Krafa á ríkistekjur og innheimtufé          1.787.009
    Ógreidd gjöld (án vaxta)          3.259.069
    Hlutafjárloforð          13.799.952
    Áfallnir ógjaldfallnir vextir          5.170.372
    Tekin stutt lán          12.692.539
    Aðrar skammtímaskuldir          6.495.018
    Næsta árs afborganir af langtímaskuldum          17.777.164
     Skammtímaskuldir samtals           61.388.163

     Langtímaskuldir
    Áfallnir ógjaldfallnir vextir          15.453.592
    Tekin löng innlend lán          86.789.904
    Næsta árs afborganir af innlendum lánum fluttar á skammtímaskuldir          -8.590.364
    Tekin löng erlend lán          126.627.976
    Næsta árs afborganir af erlendum lánum fluttar á skammtímaskuldir          -9.186.800
     Langtímaskuldir samtals           211.094.307

     Lífeyrisskuldbindingar           94.918.469

Höfuðstóll:
    Höfuðstóll í ársbyrjun          -238.666.001
    Endurmat          -2.970.677
    Tekjujöfnuður          10.242.499
     Höfuðstóll í árslok           -231.394.180

Skuldir og höfuðstóll samtals           136.006.760

2. gr.


    Ríkisreikningur fyrir árið 1997 samþykkist með eftirfarandi niðurstöðum í þús. kr.:

REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRIÐ 1997


B-HLUTI
Tekjur:
    Rekstrartekjur          30.485.109
    Vaxtatekjur          20.083.973
    Aðrar fjármunatekjur          257.780
    Framlög samtals          9.356.373
    Óreglulegar tekjur          389.918

Tekjur samtals           60.573.153

Gjöld:
     Rekstrargjöld
    Laun og launatengd gjöld          5.756.370
    Hráefni og vörur til endursölu          13.784.733
    Afskriftir          1.644.345
    Önnur rekstrargjöld          7.097.348
     Rekstrargjöld samtals           28.282.796

    Vaxtagjöld          21.145.434
    Önnur fjármagnsgjöld          972.617
    Tilfærslur          5.728.726
    Óregluleg gjöld          434.428
Gjöld samtals           56.564.001

Hagnaður til ráðstöfunar           4.009.152EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1997
B-HLUTI

    
Eignir:
     Veltufjármunir
    Sjóður og bankainnstæður:          8.773.538
    Skammtímakröfur          18.687.557
    Vöru- og efnisbirgðir          1.840.115
     Veltufjármunir samtals           29.301.210

     Langtímakröfur og áhættufjármunir
    Langtímakröfur/veitt löng lán          277.240.606
    Afskriftarreikningur útlána          -10.211.208
    Hlutafé og stofnfjárframlög          172.869
     Langtímakröfur og áhættufjármunir samtals           267.202.267

     Varanlegir rekstrarfjármunir
    Farartæki og vélar          1.504.591
    Fasteignir          18.830.546
    Orkumannvirki          10.885.845
    Aðrar eignir          1.929.833
     Varanlegir rekstrarfjármunir samtals           33.150.815

Eignir samtals           329.654.292

Skuldir:
    Skammtímaskuldir
    Bankareikningar, hlaupareikningsskuld          13.774
    Ógreidd gjöld          4.468.448
    Viðskiptareikningar          3.756.314
    Tekin stutt lán          1.170.029
    Næsta árs afborganir af langtímaskuldum          2.154.409
    Skammtímaskuldir samtals           11.562.974

    Langtímaskuldir
    Langtímaskuldir/tekin löng lán samtals          244.475.405
    Næsta árs afborganir fluttar á skammtímaskuldir          -2.154.409
     Langtímaskuldir samtals           242.320.996

     Lífeyrisskuldbindingar           6.925.191

Eigið fé:
    
Eigið fé í ársbyrjun          76.368.746
    Ráðstöfun hagnaðar á eigið fé          659.742
    Aðrar breytingar          -8.183.357
     Eigið fé í árslok samtals           68.845.131

Skuldir og eigið fé samtals           329.654.292


3. gr.


    Lög þessi öðlast þegar gildi.


Samþykkt á Alþingi 9. mars 1999.