Ferill 273. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 467  —  273. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 12/1952, um ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta félagsmálanefndar.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Húnboga Þorsteinsson, Sturlaug Tómasson og Björn Arnar Magnússon frá félagsmálaráðuneyti, Friðrik Sigurðsson frá Þroskahjálp og Helga Seljan og Garðar Sverrisson frá Öryrkjabandalagi Íslands.
    Frumvarpið er lagt fram í samræmi við fjárlagafrumvarp fyrir árið 2000 en í 1. gr. þessa frumvarps er kveðið á um að tekjur af erfðafjárskatti umfram 235 millj. kr. skuli renna í ríkissjóð.
    Meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 16. des. 1999.Arnbjörg Sveinsdóttir,


form., frsm.


Pétur H. Blöndal.


Valgerður Sverrisdóttir.Drífa Hjartardóttir.


Ólafur Örn Haraldsson.