Ferill 359. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 968  —  359. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum (vitnavernd, barnaklám o.fl.).

Frá allsherjarnefnd.     1.      Á eftir 2. gr. komi ný grein, 3. gr., er orðist svo:
             Við 5. mgr. 57. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hafi dómfelldi ekki verið viðstaddur uppsögu héraðsdóms getur dómari falið lögreglu að kynna honum skil yrði og afleiðingar skilorðsrofa um leið og dómur er birtur.
     2.      Við 5. gr. Greinin orðist svo:
              108. gr. laganna orðast svo:
             Hver sem beitir annan mann eða nána vandamenn hans eða aðra honum tengda líkam legu ofbeldi, ólögmætri nauðung eða hótun skv. 233. gr. vegna skýrslugjafar hans hjá lögreglu eða fyrir dómi skal sæta fangelsi allt að 6 árum eða sektum ef sérstakar máls bætur eru fyrir hendi.