Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 375  —  1. mál.

Pdf-útgáfa skjalsins: www.althingi.is/altext/126/s/0375.PDF


Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, ÁJ, HjálmJ, ÍGP, KPál).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.01 Alþingiskostnaður          462,4     13,0     475,4
         b.     1.06 Almennur rekstur          398,2     23,0     421,2
         c.     1.07 Sérverkefni          20,4     1,0     21,4
    2.     Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          122,5     7,0     129,5
    3.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         1.14 Ritun sögu Stjórnarráðsins          10,0     3,2     13,2
    4.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         a.     1.02 Rannsóknir og önnur verkefni          1.971,2     18,5     1.989,7
         b.     5.50 Fasteignir          120,0     15,0     135,0
         c.     Sértekjur          -872,0     -9,0     -881,0
         d.      Greitt úr ríkissjóði          2.834,9     24,5     2.859,4
    5.     Við 02-269 Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald
              og stofnkostnaður

         a.     5.21 Viðhald          27,0     8,0     35,0
         b.     6.21 Stofnkostnaður          263,0     -8,0     255,0
    6.     Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
         a.     1.73 Reykjavíkurakademían          0,0     10,0     10,0
         b.     1.90 Háskóla- og rannsóknastarfsemi          42,4     0,8     43,2
         c.     1.91 Háskólar, óskipt          52,5     90,0     142,5
    7.     Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         a.     6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt          456,0     -13,0     443,0
         b.     6.95 Tæki og búnaður, óskipt          3,0     28,0     31,0
    8.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.34 Myndlistarskólinn í Reykjavík          6,0     4,6     10,6
         b.     1.35 Myndlistarskólinn í Kópavogi          0,5     0,5     1,0
    9.     Við 02-354 Fjölbrautaskóli Vesturlands
         a.      Greitt úr ríkissjóði          200,9     3,9     204,8
         b.      Viðskiptahreyfingar          3,9     -3,9     0,0
    10.     Við 02-725 Námsgagnastofnun
         1.01 Námsgagnastofnun          379,9     20,0     399,9
    11.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.01 Þjóðminjasafn Íslands          172,9     29,5     202,4
         b.     1.10 Byggða- og minjasöfn          24,4     31,3     55,7
         c.     6.41 Samgöngusafn Íslands í Skógum undir
              Eyjafjöllum          0,0     12,0     12,0
         d.     6.42 Endurbygging Kútters Sigurfara          0,0     6,0     6,0
    12.     Við 02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
         1.11 Héraðsskjalasöfn          7,9     2,1     10,0
    13.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.11 Nýlistasafn          4,0     1,0     5,0
         b.     1.41 Galdrasýning á Ströndum          0,0     15,0     15,0
         c.     1.90 Söfn          7,5     12,0     19,5
         d.     6.22 Sögusetrið á Hvolsvelli          0,0     7,0     7,0
         e.     6.23 Hvalamiðstöð á Húsavík          0,0     6,0     6,0
         f.     6.25 Geysisstofa í Haukadal          0,0     7,0     7,0
         g.     6.26 Endurbygging vélbátsins Blátinds,
              Vestmannaeyjum          0,0     6,0     6,0
         h.     6.27 Endurbygging á Herjólfsbæ,
              Vestmannaeyjum          0,0     10,0     10,0
         i.     6.28 Sögusafnið í Reykjavík          0,0     18,0     18,0
         j.     6.30 Bátasafn á Suðurnesjum          0,0     8,5     8,5
         k.     6.31 Sjóminja- og smiðjumunasafn          0,0     3,0     3,0
         l.     6.32 Sjóminjasafn Íslands          0,0     2,5     2,5
         m. 6.33 Jöklasafn          0,0     5,0     5,0
         n.     6.34 Safnasafnið á Svalbarðsströnd          0,0     3,0     3,0
         o.     6.35 Endurbygging Tryggvaskála á Selfossi          0,0     4,0     4,0
         p.     6.36 Síldarminjasafnið á Siglufirði          0,0     6,0     6,0
         q.     6.37 Faktorshúsið í Neðstakaupstað á Ísafirði          0,0     6,0     6,0
    14.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður

         a.     6.21 Endurbótasjóður menningarstofnana          380,0     20,0     400,0
         b.     6.92 Kaupvangur á Vopnafirði          0,0     14,0     14,0
         c.     6.93 Duushúsin í Reykjanesbæ          0,0     10,0     10,0
    15.     Við 02-979 Húsafriðunarsjóður
         6.10 Húsafriðunarsjóður          25,5     26,5     52,0
    16.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.13 Bókaútgáfa Leifs Eiríkssonar          0,0     10,0     10,0
         b.     1.23 Hið íslenska bókmenntafélag          1,0     3,0     4,0
    17.     Við 02-985 Alþjóðleg samskipti
         a.     1.90 Alþjóðleg samskipti          59,8     17,1     76,9
         b.     1.91 Aðildargjöld ESB          256,3     15,5     271,8
         c.     1.95 Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna          11,5     3,0     14,5
    18.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.12 Ungmennafélag Íslands          17,0     5,0     22,0
         b.     1.13 Bandalag íslenskra skáta          9,0     3,5     12,5
         c.     1.14 Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni          1,5     0,5     2,0
         d.     1.17 Landssamband KFUM og KFUK          7,0     4,0     11,0
    19.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands          41,7     16,0     57,7
         b.     1.12 Ólympíunefnd fatlaðra          1,5     1,5     3,0
         c.     6.52 Skíðasvæðið í Tungudal við Skutulsfjörð          0,0     10,0     10,0
    20.     Við 02-999 Ýmislegt
         1.90 Ýmis framlög          14,5     12,0     26,5
    21.     Við 03-201 Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
         1.30 Fíkniefnaeftirlit          4,2     6,0     10,2
          Greitt úr ríkissjóði          329,1     6,0     335,1
    22.     Við 03-401 Alþjóðastofnanir
         1.85 Friðargæsla          164,5     17,0     181,5
    23.     Við 04-101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          140,0     -2,0     138,0
    24.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          27,8     7,0     34,8
         Greitt úr ríkissjóði          78,6     7,0     85,6
    25.     Við 04-211 Rannsóknastofnun landbúnaðarins
         Sértekjur          -102,1     -20,0     -122,1
    26.     Við 04-221 Veiðimálastofnun
         1.01 Veiðimálastofnun          75,4     4,0     79,4
    27.     Við 04-261 Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri í
              Borgarfirði

         1.01 Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri í
         Borgarfirði          190,7     2,0     192,7
    28.     Við 04-283 Garðyrkjuskóli ríkisins
         a.     1.01 Garðyrkjuskóli ríkisins          84,2     3,3     87,5
         b.     6.21 Fasteignir          5,0     15,0     20,0
    29.     Við 04-311 Landgræðsla ríkisins
         1.01 Landgræðsla ríkisins          284,6     10,0     294,6
    30.     Við 04-343 Landshlutabundin skógrækt
         a.     1.10 Suðurlandsskógar          49,6     19,6     69,2
         b.     1.13 Vesturlandsskógar          21,0     13,0     34,0
         c.     1.15 Skjólskógar, Vestfjörðum          21,0     9,0     30,0
         d.     1.16 Norðurlandsskógar          31,0     19,0     50,0
         e.     1.17 Austurlandsskógar          0,0     10,0     10,0
    31.     Við 04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
         1.02 Lífeyrissjóður bænda          135,0     -8,0     127,0
    32.     Við 04-805 Greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu
         1.02 Lífeyrissjóður bænda          74,0     -7,7     66,3
    33.     Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         a.     1.01 Leiðbeiningastarfsemi, landsþjónusta          106,2     12,2     118,4
         b.     1.92 Leiðbeiningastarfsemi, héraðsþjónusta          64,6     8,1     72,7
         c.     6.95 Búfjárrækt          51,6     6,4     58,0
    34.     Við 04-841 Fiskeldisrannsóknir
         1.01 Fiskeldisrannsóknir          22,9     1,1     24,0
    35.     Við 05-190 Ýmis verkefni
         a.     1.21 Fiskifélag Íslands, sjóvinnukennsla          11,0     5,0     16,0
         b.     1.33 Kynning erlendis á nýtingu á auðlindum
              hafsins          0,0     10,0     10,0
         c.     1.90 Ýmislegt          30,2     38,0     68,2
    36.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         1.30 Rannsóknaskip          338,7     13,5     352,2
    37.     Við 05-204 Fiskistofa
         1.01 Fiskistofa          386,1     25,0     411,1
    38.     Við 05-901 Skrifstofa rannsóknastofnana
              atvinnuveganna
         1.30 Keldnaholt          41,2     3,7     44,9
    39.     Við 06-232 Opinber réttaraðstoð
         1.10 Opinber réttaraðstoð          33,5     25,0     58,5
    40.     Við 06-301 Ríkissaksóknari
         1.05 Ríkissaksóknari          65,9     0,7     66,6
    41.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         Sértekjur          -185,5     -2,4     -187,9
    42.     Við 06-311 Lögreglustjórinn í Reykjavík
         Sértekjur          -9,4     3,0     -6,4
    43.     Við 06-341 Áfengis- og fíkniefnamál
         1.25 Átak í löggæslu vegna fíkniefnamála          36,9     25,0     61,9
    44.     Við 06-390 Ýmis löggæslumál
         1.10 Ýmis löggæslukostnaður          36,5     25,0     61,5
    45.     Við 06-411 Sýslumaðurinn í Reykjavík
         Sértekjur          -7,4     6,9     -0,5
    46.     Við 06-414 Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
         1.01 Yfirstjórn          42,1     0,6     42,7
    47.     Við 06-424 Sýslumaðurinn á Akureyri
         a.     1.40 Tollgæsla          9,0     1,2     10,2
         b.     Sértekjur          -2,4     0,4     -2,0
    48.     Við 06-429 Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði
         a.     1.20 Löggæsla          25,8     0,2     26,0
         b.     Sértekjur          -0,2     0,2     0,0
    49.     Við 06-434 Sýslumaðurinn í Keflavík
         1.40 Tollgæsla          11,9     1,2     13,1
    50.     Við 06-436 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
         Sértekjur          -1,6     1,4     -0,2
    51.     Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður
              sýslumannsembætta

         1.63 Tölvumiðstöð dómsmálaráðuneytisins          38,1     26,2     64,3
    52.     Við 06-701 Biskup Íslands
         a.     6.22 Hallgrímskirkja          6,0     10,0     16,0
         b.     6.25 Dómkirkjan í Reykjavík          0,0     6,0     6,0
         c.     6.26 Auðunarstofa          12,0     21,0     33,0
         d.     6.27 Rannsóknarstofnun í helgisiðum í Skálholti          0,0     8,5     8,5
    53.     Við 06-733 Kirkjugarðsgjöld
         1.11 Kirkjugarðar          532,0     3,0     535,0
    54.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          343,3     26,0     369,3
    55.     Við 07-700 Málefni fatlaðra
         1.50 Laun vegna forfalla, orlofs o.fl.          47,9     36,9     84,8
    56.     Við 07-711 Styrktarfélag vangefinna
         1.01 Styrktarfélag vangefinna          358,2     8,0     366,2
    57.     Við 07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga          3.393,0     1.800,0     5.193,0
    58.     Við 07-980 Vinnumálastofnun
         1.01 Yfirstjórn          307,3     10,0     317,3
    59.     Við 07-981 Vinnumál
         1.90 Ýmislegt          9,7     7,0     16,7
    60.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         1.41 Framlög og styrkir          35,0     104,0     139,0
    61.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.34 Geysir, vinnumiðlun fyrir geðfatlaða          4,2     1,8     6,0
         b.     1.43 Krossgötur, endurhæfingarheimili          8,5     5,0     13,5
         c.     1.44 Byrgið, líknarfélag          2,2     5,0     7,2
         d.     1.48 Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum          0,0     7,0     7,0
         e.     6.41 Blindrafélagið, burstavél          0,0     10,0     10,0
    62.     Við 08-201 Tryggingastofnun ríkisins
         1.01 Tryggingastofnun ríkisins          702,7     4,0     706,7
    63.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         a.     1.15 Lyf          4.580,0     175,0     4.755,0
         b.     1.21 Hjálpartæki          900,0     40,0     940,0
         c.     1.31 Þjálfun          930,0     -64,1     865,9
    64.     Við 08-209 Sjúklingatryggingar
         1.11 Sjúklingatryggingar          72,1     -4,0     68,1
    65.     Við 08-301 Landlæknir
         1.01 Yfirstjórn          120,7     12,0     132,7
    66.     Við 08-327 Geislavarnir ríkisins
         a.     1.01 Geislavarnir ríkisins          44,3     1,1     45,4
         b.     6.01 Tæki og búnaður          1,5     2,4     3,9
         c.      Greitt úr ríkissjóði          33,2     3,5     36,7
    67.     Við 08-330 Manneldisráð
         1.01 Manneldisráð          15,3     1,8     17,1
    68.     Við 08-340 Málefni fatlaðra
         1.10 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og
         fatlaðra          30,5     64,1     94,6
    69.     Við 08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
         6.01 Tæki og búnaður          35,0     20,0     55,0
    70.     Við 08-370 Sjúkrahús með fjölþætta starfsemi
         1.01 Sjúkrahús með fjölþætta starfsemi          62,5     68,0     130,5
    71.     Við 08-373 Landspítali, háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali, háskólasjúkrahús          19.205,7     103,4     19.309,1
          Greitt úr ríkissjóði          18.110,0     103,4     18.213,4
    72.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         a.     5.50 Viðhald sjúkrahúsa, óskipt          80,0     -60,0     20,0
         b.     6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
              læknisbústaða          210,0     60,0     270,0
    73.     Við 08-420 Samtök áhugamanna um
              áfengisvandamálið

         1.01 Sjúkrastofnanir SÁÁ          339,5     10,0     349,5
    74.     Við 08-501 Sjúkraflutningar
         1.15 Sjúkraflug          23,7     41,9     65,6
    75.     Við 08-510 Heilsuverndarstöðin í Reykjavík
         1.01 Heilsuverndarstöðin í Reykjavík          428,3     16,6     444,9
    76.     Við 08-621 Forvarnasjóður
         1.90 Forvarnasjóður          63,4     9,5     72,9
    77.     Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          387,0     4,0     391,0
    78.     Við 09-481 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum
         6.01 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum          240,0     200,0     440,0
    79.     Við 09-811 Barnabætur
         1.11 Barnabætur          4.230,0     200,0     4.430,0
    80.     Við 09-821 Vaxtabætur
         1.11 Vaxtabætur          4.285,0     -400,0     3.885,0
    81.     Við 09-984 Fasteignir ríkissjóðs
         1.11 Rekstur fasteigna          207,7     0,5     208,2
    82.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          1.000,0     150,0     1.150,0
    83.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.12 Vetrarsamgöngur og vöruflutningar          19,0     -9,7     9,3
         b.     Við 1.25 GPS-staðsetningarkerfi. Liðurinn orðist
              svo: 1.25 Staðsetningarkerfi          8,0     0,0     8,0
         c.     1.34 Flugskóli Íslands          0,0     9,7     9,7
         d.     Við 1.42 Ferðamál og markaðsstarf. Liðurinn
              orðist svo: 1.42 Gestastofur og markaðsstarf          10,0     0,0     10,0
         e.     1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku          49,0     12,0     61,0
         f.     1.90 Ýmislegt          3,6     1,0     4,6
         g.     6.41 Hlutur ríkisins í flughermi fyrir flugskóla          15,0     -5,0     10,0
         h.      Greitt úr ríkissjóði          341,0     8,0     349,0
    84.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.      Greitt úr ríkissjóði          1.783,2     -84,6     1.698,6
         b.      Viðskiptahreyfingar          -194,3     84,6     -109,7
    85.     Við 10-471 Flugmálastjórn
         1.11 Styrkir til innanlandsflugs          0,0     60,7     60,7
          Greitt úr ríkissjóði          470,5     60,7     531,2
    86.     Við 10-651 Ferðamálaráð
         1.11 Ferðamálasamtök landshluta          18,0     4,0     22,0
    87.     Við 11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa
         1.01 Yfirstjórn          74,6     5,0     79,6
    88.     Við 11-251 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar
            á Íslandi

         1.10 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar
        á Íslandi          50,0     25,0     75,0
    89.     Við 13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa
         1.50 Þjóðskráin          75,5     20,0     95,5
          Greitt úr ríkissjóði          229,5     20,0     249,5
    90.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.23 Ýmis umhverfisverkefni          46,2     7,0     53,2
         b.     1.90 Ýmis verkefni          0,0     3,0     3,0
    91.     Við 14-301 Skipulagsstofnun
         a.     1.01 Skipulagsstofnun          114,5     -4,0     110,5
         b.     Sértekjur          -7,3     4,0     -3,3
    92.     Við 14-381 Ofanflóðasjóður
         a.     1.01 Almennur rekstur          0,0     7,0     7,0
         b.     6.60 Ofanflóðasjóður          400,0     -7,0     393,0

SÉRSTÖK YFIRLIT

Þús. kr.

1. Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og stofnkostnaður
              (02-269 5.21 og 6.21).

    1.     Kennaraháskóli Íslands,
         nýbygging          100.000
         viðhald Laugarvatni          15.000
    2.     Háskólinn á Akureyri, nýbygging          110.000
    3.     Háskóli Íslands, Atvinnudeildarhús afhent menntamálaráðuneytinu          30.000
    4.     Tækniskóli Íslands, viðhald og búnaður          15.000
    5.     Tilraunastöð Háskólans að Keldum, viðhald          10.000
    6.     Viðhald, óskipt          10.000
          Samtals           290.000

2. Framhaldsskólar, stofnkostnaður (02-318 6.90 og 6.95).
    1.     Framhaldsskólar í Reykjavík, óskipt          70.000
    2.     Menntaskólinn í Reykjavík,
         uppgjör og lok framkvæmda við tengibyggingu          30.000
    3.     Sjómannaskólahús          40.000
    4.     Menntaskólinn í Kópavogi, uppgjör samkvæmt samningi          90.000
    5.     Fjölbrautaskóli Suðurnesja, undirbúningur fyrir viðbyggingu          15.000
    6.     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, uppgjör samkvæmt samningi          43.000
    7.     Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra          5.000
    8.     Verkmenntaskólinn á Akureyri,
         heimilisfræði-, handavinnu- og rafiðngreinar          50.000
    9.     Menntaskólinn á Egilsstöðum, undirbúningur fyrir viðbyggingu          5.000
    10.     Framhaldsskólinn A-Skaftafellssýslu, samningur um nýtt húsnæði          38.000
    11.     Menntaskólinn að Laugarvatni          30.000
    12.     Fjölbrautaskóli Suðurlands, undirbúningur fyrir viðbyggingu          7.000
    13.     Til framkvæmda, óskipt          20.000
    14.     Tæki og búnaður, óskipt          31.000
          Samtals          474.000

3. Söfn, ýmis framlög (02-919 1.90).
    1.     Sædýrasafnið, Höfnum          3.000
    2.     Steinaríki Íslands          2.000
    3.     Íslenska stríðsárasafnið          2.000
    4.     Kirkjubæjarstofa          5.000
         Óskipt              7.500
          Samtals           19.500

4. Menningarstofnanir, viðhald og stofnkostnaður (02-969 6.21).
    1.     Þjóðminjasafn          200.000
    2.     Verndun gamalla húsa          65.000
    3.     Landsbókasafn – Háskólabókasafn, bókageymslur í Reykholti          25.000
    4.     Byggðasöfn          25.000
Þús. kr.

    5.     Þjóðleikhús          10.000
    6.     Þjóðskjalasafn          20.000
    7.     Listasafn Íslands          15.000
    8.     Lista- og menningarmiðstöðin Skaftfell          10.000
    9.     Brydebúð          5.000
         Óskipt              25.000
          Samtals           400.000

5. Listir, framlög (02-982 1.90).
    1.     Á seyði, Skaftfell – menningarmiðstöð          1.000
    2.     Bláa kirkjan, sumartónleikar          400
    3.     BRJÁN, rokk- og djassklúbbur í Neskaupstað          400
    4.      Djassklúbbur Egilsstaða          400
    5.      Efling Stykkishólms          400
    6.      Eiríksstaðanefnd – Leifsstaðir          400
    7.      Félag íslenskra tónlistarmanna          1.000
    8.      Jöklasýning á Hornafirði          500
    9.      Leikbrúðuland          800
    10.      Listahátíð ungs fólks, Austurlandi          400
    11.      Listvinafélag Vestmannaeyja          400
    12.     Reykholtshátíð          400
    13.     Samband íslenskra myndlistarmanna          1.500
    14.     Sumartónleikar í Akureyrarkirkju          400
    15.     Sumartónleikar í Skálholtskirkju          1.800
    16.     Sumartónleikar við Mývatn          400
    17.     Tónleikahald í Skaftárhreppi          400
    18.     Tónlistarfélag Hveragerðis og Ölfuss          400
    19.     Tónlistarfélag Ísafjarðar          400
    20.     Þjóðlagahátíð í Gnúpverjahreppi          400
         Óskipt               30.200
          Samtals          42.400

6. Styrkir til útgáfumála (02-983 1.11).
    1.     Færeysk orðabók          2.500
    2.     Örlygur Hálfdánarson „Aldahvörf“          1.000
    3.     Jón Björnsson, „Íslensk skip“          1.000
         Óskipt              1.000
          Samtals           5.500

7. Norræn samvinna (02-984 1.90).
         Norræna félagið          3.000
         Óskipt              11.500
          Samtals           14.500

Þús. kr.

8. Æskulýðsmál (02-988 1.90).

    1.     Alþjóðleg ungmennaskipti          300
    2.     AFS á Íslandi          400
        Óskipt               2.300
         Samtals           3.000

9. Ýmis íþróttamál (02-989 1.90).

    1.     Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra          300
    2.     Landssamband íslenskra akstursfélaga          500
    3.     Torfærusamband Íslands          500
         Óskipt               12.000
          Samtals           13.300

10. Ýmis framlög (02-999 1.90).
    1.     Heimilisiðnaðarskólinn          1.800
    2.     Kvenréttindafélag Íslands          1.000
    3.     Kvennasögusafn Íslands          600
    4.     Steinunn Kristjánsdóttir,
         fornleifarannsóknir um mörk heiðni og kristni          1.000
    5.     Fornleifastofnun Íslands          800
    6.     ÍSARK, vegna ráðstefnu árið 2001          500
    7.     Kvenfélagasamband Íslands          1.800
    8.     Gláma, endurbygging          400
    9.     Fræðasetur, Sandgerðisbæ          600
    10.     Surtseyjarfélagið          500
    11.     Heimili og skóli          600
    12.     Zontaklúbbur Akureyrar, Nonnahús          700
    13.     Óperustúdíó, Eiðum          2.000
    14.     Vestnorrænt menningarhús, Hafnarfirði          1.000
    15.     Rannsóknir á Vatnajökli          2.000
    16.     Klúbbur matreiðslumeistara          2.500
    17.     Samband íslenskra kristniboðsfélaga          1.500
    18.     Sænautasel          2.000
    19.     Menningarhátíð á Ísafirði          1.000
    20.     Menningarsjóður í Bretlandi          1.500
         Óskipt               2.700
          Samtals           26.500

11. Ýmis verkefni (04-190 1.90).
    1.     Flóaáveitufélagið          500
    2.     Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs          4.000
    3.     Æðarræktarfélag Íslands          300
    4.     Nytjaland, upplýsingakerfi          5.000
    5.     Gæðamat á ferðaþjónustu í dreifbýli          4.000
    6.     Landvernd          3.000
Þús. kr.

    7.     Frumvinna við tölvuvæðingu ferðaþjónustu í dreifbýli          1.500
    8.     Líf í fersku vatni          1.500
    9.     Rannsóknir á glerál          700
    10.     Skrúður við Dýrafjörð          500
    11.     Tún, vottunarstofa          2.000
    12.     Rannsóknir á íslenska kúakyninu          5.000
         Óskipt               6.800
         Samtals           34.800

12. Fyrirhleðslur (04-311 1.90).
    a.    Fyrirhleðslur:
              1.     Héraðsvötn          4.000
              2.     Hornafjarðarfljót          1.000
              3.     Kotá í Öræfum          1.000
              4.     Skaftá               500
              5.     Kúðafljót          800
              6.     Klifandi/Hafursá          4.000
              7.     Markarfljót          15.000
              8.     Þjórsá               1.000
                    Samtals           27.300

    b.    Fyrirhleðslur og viðhald:
              1.     Vesturlandskjördæmi          1.000
              2.     Vestfjarðakjördæmi          500
              3.     Norðurlandskjördæmi vestra          1.500
              4.     Norðurlandskjördæmi eystra          2.000
              5.     Austurlandskjördæmi          1.500
              6.     Suðurlandskjördæmi          3.500
                    Samtals           10.000

                   Samtals           37.300

13. Félagasamtök, styrkir (07-999 1.31).
    1.     Barnaheill          700
    2.     Blindrafélagið          5.000
    3.     Daufblindrafélag Íslands          700
    4.     Félag ábyrgra feðra          100
    5.     Félag einstæðra foreldra          1.200
    6.     Félag heyrnarlausra          3.000
    7.     Foreldra- og kennarafélag Öskjuhlíðarskóla          4.000
    8.     Foreldrafélag misþroska barna          500
    9.     Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur          500
    10.     Geðhjálp          3.500
    11.     Kvennaráðgjöfin          600
    12.     Landssamband eldri borgara          1.200
Þús. kr.

    13.     Leigjendasamtökin.          200
    14.     Ný dögun          600
    15.     Samtök um vinnu og verkþjálfun          500
    16.     Samtökin '78          800
    17.     Sjálfsbjörg          1.000
    18.     Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra          1.600
    19.     Systkinasmiðjan          200
    20.     Umsjónarfélag einhverfra          600
    21.     Vernd               800
    22.     Þroskahjálp          4.000
         Óskipt               8.300
         Samtals          39.600

14. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða (08-381 6.90).
    1.     Sjúkrahúsið Akranesi          26.000
    2.     Heilsugæslustöðin og hjúkrunarheimilið Þingeyri          4.500
    3.     Hjúkrunarheimilið Hólmavík          11.100
    4.     Hjúkrunarheimilið Hvammstanga          4.000
    5.     Sjúkrahúsið Blönduósi          11.000
    6.     Sjúkrahúsið Sauðárkróki          4.900
    7.     Heilsugæslustöðin Akureyri          24.000
    8.     Sjúkrahúsið Húsavík          6.000
    9.     Heilsugæslustöðin Kópaskeri          7.500
    10.     Heilsugæslustöðin Egilsstöðum          12.000
    11.     Heilsugæslustöðin Hornafirði          7.000
    12.     Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum          30.000
    13.     Sjúkrahús Suðurlands          50.000
    14.     Heilsugæslustöðin Hveragerði          5.000
    15.     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja          44.000
    16.     St. Jósefsspítali, Hafnarfirði          8.000
    17.     Heilsugæslustöðin Grafarvogi          15.000
          Samtals           270.000

15. Ýmis framlög (08-399 1.90).
    1.     Umhyggja          800
    2.     Tourette-samtökin á Íslandi          200
    3.     Landssamtök hjartasjúklinga          500
    4.     Félag heilablóðfallsskaðaðra          400
    5.     Húsnæðisfélag SEM          1.300
    6.     Gigtarfélag Íslands          1.100
    7.     Vímulaus æska          1.500
    8.     Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimers-sjúklinga          700
    9.     Samtökin Lífsvog          300
    10.     Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna          400
    11.     Samtök psoriasis- og exemsjúklinga          1.000
Þús. kr.

    12.     Geðhjálp, geðræktarverkefni          2.000
    13.     Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir          1.200
    14.     LAUF, landssamtök áhugafólks um flogaveiki          800
    15.     Heimili og skóli          1.500
    16.     Samtök sykursjúkra          500
    17.     MS-félag Íslands          500
    18.     Krossgötur          300
    19.     Alnæmissamtökin          500
         Óskipt               9.200
          Samtals           24.700

16. Vetrarsamgöngur og vöruflutningar (10-190 1.12).
    a.    Almennir styrkir:
              1.     Knarrarnes, Mýrabátur          150
              2.     Snæfellsbær, undir Jökli          140
              3.     Dalahérað          180
              4.     Reykhólahreppur          350
              5.     Mjólkurflutningar í Vestur-Barðastrandarsýslu          90
              6.     Vesturbyggð          500
              7.     Súðavíkurhreppur          90
              8.     Hólmavík – Nauteyrarhreppur          140
              9.     Ísafjarðarbær          450
              10.     Árneshreppur          1.150
              11.     Djúpavík og Gjögur          140
              12.     Kaldrananeshreppur          200
              13.     Skagahreppur          120
              14.     Skefilsstaðahreppur          120
              15.     Fljótahreppur          180
              16.     Ólafsfjarðarsveit          90
              17.     Svarfaðardalur          140
              18.     Grýtubakkahreppur          70
              19.     Hálshreppur          70
              20.     Mývatnssveit          90
              21.     Fjallahreppur          370
              22.     Öxarfjörður – Kópasker          50
              23.     Þórshöfn          50
              24.     Bakkafjörður          50
              25.     Vopnafjörður          50
              26.     Borgarfjörður eystri          280
              27.     Austur-Hérað          160
              28.     Norður-Hérað          180
              29.     Möðrudalur          90
              30.     Svínafell í Nesjum          150
              31.     Mýrdalshreppur          220
                    Samtals           6.110
Þús. kr.

    b.    Sérleyfi
              1.     Fjarðarheiði          640
              2.     Oddskarð          640
              3.     Breiðdalsvík          200
              4.     Djúpivogur          300
                    Samtals           1.780
    

    c.    Stofnstyrkir:
              1.     Fljótahreppur          500
              2.     Grýtubakkahreppur, snjótroðari          300
                    Samtals           800

    d.    Styrkir til flugfélaga:
                   Óskipt               9.700

    e.              Óskipt               610

                    Samtals          19.000

17. Ýmis verkefni (14-190 1.90).

         Umhverfisverndarsamtök Íslands          2.000
         Óskipt              1.000
          Samtals          3.000